Kartleggingen skal gjennomføres i henhold til gjeldene statsstøtteregler som nå vil basere seg på det oppdaterte gruppeunntaket (GBER) som trådte i kraft i Norge 20. juni 2022. Oppdatert GBER åpner opp for å gi støtte også i områder hvor det finnes bredbånd opp til 100 Mbit/s fra før, noe som er nytt i bredbåndsstøttesammenheng.

Høring

Høringen, som vil vare i perioden fra 15.11 – 16.12.2022, skal gi oversikt over eksisterende nett, pågående etableringer og planer om etableringer av høyhastighets bredbåndsnett i Norge de neste tre neste årene. Høringen undersøker både hvor det er utbygging, eller planer om, av bredbåndsnett med hastighet på over 100 Mbit/s nedlastingshastighet, og hvor det er planer om utbygging av bredbåndsnett med hastighet mellom 30 og 100 Mbit/s nedlastingshastighet.

Grunnlagsdata for høring

Målet med høringen er å avdekke hvilke boliger og næringsbygg som har manglende tilbud om hhv minimum 100 Mbit/s og minimum 30 Mbit/s nedlastingshastighet, og som heller ikke vil få tilbud om dette i løpet av de neste tre årene. Grunnlaget for høringen er dekningskartene for 2022 som Nkom publiserte i oktober og hvor det mangler dekning på fast bredbånd, medregnet fast trådløst bredbånd (FTB), på hhv 100Mbit/s og 30Mbit/s nedlastingshastighet. Videre er også områder som tidligere i bredbåndsstøtteordningen er tildelt midler til utbygging fjernet fra oversikten over bygninger med manglende tilbud.

Fil

Info

Mangler_100Mbit_csv

Inneholder bygninger hvor det mangler bredbåndstilbud med nedlastingshastighet på 100Mbit/s eller mer. Pr adresse inneholder filen adresseid, adresseinformasjon (veinavn og nr/bokstav, postnr, sted), kommune/gårds/bruks/festenr samt kartkoordinater for adressen.

Mangler_100Mbit_kml 
(zip-fil)

Kartlag med punkt pr bygning hvor det mangler bredbåndstilbud med nedlastingshastighet på 100Mbit/s eller mer. For enkel import og visualisering i Gis/kartløsninger.

Mangler_30Mbit_csv

Inneholder bygninger hvor det mangler bredbåndstilbud med nedlastingshastighet på 30Mbit/s eller mer. Pr adresse inneholder filen adresseid, adresseinformasjon (veinavn og nr/bokstav, postnr, sted), kommune/gårds/bruks/festenr samt kartkoordinater for adressen.

Mangler_30Mbit_kml 
(zip-fil)

Kartlag med punkt pr bygning hvor det mangler bredbåndstilbud med nedlastingshastighet på 30Mbit/s eller mer. For enkel import og visualisering i Gis/kartløsninger.

Merknad til utvelgelse av bygninger i filene over:

Bygginger/adresser som verken har fast bosetting eller aktiv næringsvirksomhet er ikke støtteberettiget i bredbåndsstøtteordningen og skal i utgangspunktet derfor ikke medregnes.

Av denne grunn er utgangspunktet for utvelgelse av bygninger i filene over bygninger med bygningstype mindre enn 160 i Matrikkelen, samt alle bygninger som er registrert med aktiv næringsaktivitet. Bygninger med bygningstype 160 eller høyere og som ikke inneholder aktiv næringsvirksomhet vil følgelig ikke være med i filene, uavhengig av tilgjengelig bredbåndshastighet. Kommuner/fylkeskommuner bes derfor om å melde tilbake dersom de har bygninger benyttet til permanent bosetting hvor bygningstype er 160 eller høyere (eksempelvis fritidsboliger), slik at disse i neste omgang kan tas med i oversikt over bygninger kvalifisert for bredbåndsstøtte.

Høringssvar – tilbakemelding på grunnlagsdata

Med bakgrunn i grunnlagsdata over, ber Nkom om tilbakemelding fra bredbåndsutbyggere dersom en har følgende:

 1. Utbyggingsplaner* innen de neste tre år som vil gi et tilbud på minimum 100 Mbit/s nedlastingshastighet (terskelverdi) for adresser som inngår i fil merket for «Mangler_100Mbit». Herunder skal for mobiloperatører også medregnes eventuelle utbyggingsplaner en har for adresser som en vil bygge ut mot distriktsrabatt.
 2. Utbyggingsplaner* innen de neste tre år som vil gi et tilbud på minimum 30 Mbit/s nedlastingshastighet (terskelverdi) for adresser som inngår i fil merket for «Mangler_30Mbit». Herunder skal for mobiloperatører også medregnes eventuelle utbyggingsplaner en har for adresser som en vil bygge ut mot distriktsrabatt.
 3. Eksisterende bredbåndstilbud på minimum 100 Mbit/s nedlastingshastighet (terskelverdi) for adresser som inngår i fil merket for «Mangler_100Mbit».
 4. Eksisterende bredbåndstilbud på minimum 30 Mbit/s nedlastingshastighet (terskelverdi) for adresser som inngår i fil merket for «Mangler_30Mbit».

* Utbyggingsplaner må være konkrete og troverdige. På forespørsel må bredbåndsutbygger kunne underbygge dette med dokumentasjon. Avhengig av type utbygging og tidsperspektiv, kan eksempelvis følgende dokumentasjon være aktuell:

 • Styrevedtak
 • Utbyggingsplan med milepæler
 • Forretningsplan
 • Nødvendige tillatelser for grunneierforhold og miljøaspekter, samt anleggsarbeider
 • Dato for oppstart og/eller levering av tjenester til sluttbruker

MERK! Nkom kan på forespørsel, be om dokumentasjon på at planlagte og eksisterende nett på en pålitelig måte kan gi terskelverdihastighetene som er nevnt over. Avhengig av type teknologi, kan aktuell dokumentasjon være:

 • Frekvens, dekning og signalstyrke
 • Kundeutstyr
 • Kapasitet i spredenett og bakenforliggende nett
 • Utstyr i noder
 • Prosentandel kunder som kan tilbys nett med minimum terskelverdi på 100 eller 30 Mbit i et gitt område

Hvordan sende høringssvar

Dersom en har eksisterende bredbåndstilbud eller planlagte utbyggingsplaner ihht til terskelverdiene, ber Nkom om tilbakemelding på dette. Tilbakemeldingene skjer på adressenivå.

Lenke til rapporteringsmal

Svarene må inkludere følgende informasjon:

 • Aktuell hastighetsklasse (Minimum 30 Mbit/Minimum 100 Mbit)
 • Type teknologi (Eksempelvis FTTH, FWA osv)
 • Status (er det fremtidig planlagt tilbud eller eksisterende tilbud på adressen)
 • Nødvendig adresseinformasjon på minimum en av tre følgende former:
  • Adresseid (foretrukket)
  • Adresseinformasjon (veinavn/nr, postnr og sted)
  • Kommunenr/gårds/bruksnr og eventuelt festenr.

Høringssvar sendes til firmapost@nkom.no senest 16. desember 2022 hvor emnefelt merkes «Høringssvar Bredbåndsstøtte 2022».

Ved behov for kryptering av innsendt høringssvar eller andre tekniske avklaringer/spørsmål, ber vi om at det tas kontakt på firmapost@nkom.no.

Dersom en ikke har eksisterende tilbud eller planlagte utbyggingsplaner ihht punktene 1 – 4 i forrige avsnitt, er det ikke nødvendig å sende inn høringssvar.

Hva skjer ved manglende svar

Dersom en har eksisterende eller planlagt tilbud ihht punktene 1 – 4 i avsnittet «Høringssvar – tilbakemelding på grunnlagsdata» og ikke gir tilbakemelding om dette, vil ikke tilbudet bli hensyntatt når kommuner/fylkeskommuner i neste omgang skal velge ut områder som skal få nytt bredbåndsnett utbygget med statsstøtte.

Nkom gjør oppmerksom på at høringssvar eller tilsvarende som kommer oss i hende etter høringsfristens utløp 16. desember 2022, ikke nødvendigvis vil bli hensyntatt ved utvelgelse av områder som skal få nytt bredbåndsnett i støtteordningen.

Bagrunnsinformasjon

Oppdatert GBER

Den oppdaterte GBER sier blant annet følgende: Det er lov å gi støtte til fast bredbånd til husstander og virksomheter;

 • I områder hvor det ikke finnes bredbåndsnett med (eller troverdige planer om) minst 30 Mbit/s. Bredbåndsnettet som leveres må tilby minst en dobling opp og ned av det som eksisterer i området OG minst 30 Mbit/s ned. 
 • I områder hvor det ikke finnes bredbåndsnett med (eller troverdige planer om) minst 100 Mbit/s. Bredbåndsnettet som leveres må tilby minst en dobling opp og ned av det som eksisterer i området OG minst 300 Mbit/s ned og 100Mbit/s opp.

Kartleggingen av husstander og virksomheter som er støtteberettiget baserer seg på dekningsundersøkelsen og dekningskartene som ble lansert i oktober i år. 

Oppdatert GBER er tilgjengelig her.

Hvorfor nasjonal offentlig høring, og hvorfor kort frist?

Sommeren 2022 mottok Nkom henvendelser fra flere fylker og kommuner som opplevde at planlagte støtteprosjekt måtte avlyses/settes på vent da hele eller deler av de antatte støtteberettigede prosjekter ikke lenger var støtteberettiget i ordningen. Grunnen til dette var at flere mobiltilbydere meddelte at deres tilbud på FTB (fast trådløst bredbånd) var stabilt nok til å oppfylle krav til trådløse radiobaserte nett i støtteordningen. Det vil si at de kunne garantere et stabilt bredbåndstilbud på minst 30Mbit/s, som dermed gjør at mange adresser ikke lenger var omfanget av ordningen. For Viken, resulterte det i at 98% av de opprinnelige planlagte adressene måtte kanselleres.

Flere fylkeskommuner ba KDD om tillatelse om å overføre midler til ny ordning, noe det nå åpnes opp for. KDD har sendt brev til alle fylkeskommunene der de åpner opp for å omdisponere ubrukte midler til ny ordning. De oppfordrer til å bruke de ubrukte midlene sammen med midlene for 2023 og ønsker derfor å fremskynde prosessen for tildelingsbrev, høring og utlysning.

Nkom jobber nå sammen med KDD og fylkeskommunene for å lage en plan for dette. Nasjonal offentlig høring er at av tiltakene.