Søk på stillingen her

Vi er på jakt etter deg som trives i bransjen, er flink med folk og er en lagspiller. Du tenker strategisk, ser sammenhenger og er samtidig operasjonell når det gjelder.

Du får lede Nkoms arbeid med analyser av, og tilsyn med, sikkerheten i norske mobil- og bredbåndsnett. Tilgangen til gode og sikre mobil- og bredbåndsnett er viktig for digitaliseringen i samfunnet, og må ses i sammenheng med annen  viktig infrastruktur. Det er avgjørende å utvikle en effektiv tilsyns- og beredskapspraksis som styrker samfunnsutviklingen og legger til rette for ny teknologi.

Nkom utøver myndighet basert på planlagte aktiviteter, konkrete hendelser og sikkerhetsbrudd. Samarbeid med andre myndigheter er viktig, både generelt og under ekstraordinære hendelser.

Nkoms sikkerhetsdirektør representerer Nkom i samarbeidet med beredskapsetater, politi og forsvar og må ha meget god rolleforståelse. Du blir del av Nkoms direktørgruppe.

Avdelingen består av tre seksjoner og om lag 35 meget erfarne og dyktige medarbeidere.

Ansvar og sentrale oppgaver:

Som sikkerhetsdirektør vil du  lede sikkerhetsavdelingen, utvikle nettverk og strategier nasjonalt og internasjonalt, rådgi direktøren, tilpasse regelverk, og fremme en kultur for faglig innovasjon og ledelse av et høyt kvalifisert team. Du har også resultat- og økonomiansvar for avdelingen.

Aktuelle oppgaver og områder

 • Etablere og videreutvikle nettverk og arenaer nasjonalt og internasjonalt for å styrke Nkoms posisjon og rolle i sikkerhetsarbeidet
 • Etablere kunnskap om hvordan Nkom skal jobbe i skjæringsfeltet mellom politiske prosesser, kravet til offentlig styring, inngripen i sikkerhetsspørsmål og behov i bransjen
 • Være direktørens nærmeste rådgiver i saker som angår avdelingens fagområder, bidra aktivt i ledergruppen og vise engasjement for ledelse av hele Nkom
 • Lede arbeidet med å utvikle og tilpasse lovgrunnlaget og annet regelverk til nye samfunnsmessige, sikkerhetsmessige og teknologiske rammebetingelser
 • Lede avdelingens arbeid med å utrede sikkerhetstilstanden i norske nettverk og datasenter, samt sikre høy kvalitet i vedtak og andre oppgaver
 • Utvikle en intern kultur som fremmer og fornyer faglige diskusjoner om hvordan avdelingen løser sine oppgaver
 • Ha fag- og personalansvaret for en meget dyktig ledergruppe på avdelingen og andre underordnede i stabsfunksjoner
 • Ivareta resultat- og økonomiansvaret for avdelingen
 • Bidra aktivt til å utvikle Nkoms organisasjon på tvers av fagområder

Vi tilbyr

Du får en  unik mulighet til å lede arbeidet med å sikre Norges digitale grunnmur, og bidra til å forme fremtiden for sikker, effektiv og bærekraftig kommunikasjon i et moderne og samfunnsviktig miljø.

Det er også flere og gode grunner til å vise interesse for stillingen:

 • Konkurransedyktige og ordnede vilkår
 • Varierte lederutfordringer i en samfunnsviktig virksomhet med gode verdier
 • Gode utviklingsmuligheter som en del av ledergruppen ved virksomhetens hovedkontor
 • Stor grad av fleksibilitet innenfor gitte rammer 
 • Et meget kompetent, godt og motiverende arbeidsmiljø
 • Gode arbeidsbetingelser (fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden)
 • Bra pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring gjennom Statens pensjonskasse

Aktuelle personlige egenskaper

Vi ser først og fremst etter deg som er flink med folk og er  lagspiller. Du tenker strategisk, ser sammenhenger og er samtidig operasjonell når det gjelder.

Av andre aktuelle egenskaper, så ønsker vi at du er:

 • God til å se løsninger, har stor gjennomføringsevne, arbeidskapasitet og en operativ tilnærming til oppgavene
 • En som trives med å dele innsikt og kompetanse
 • Analytisk og tenker strategisk, helhetlig og langsiktig
 • Entusiastisk, med engasjement for fagfeltet og har gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • Tillitsskapende, en god relasjonsbygger og samarbeider godt med alle nivåer
 • blir motivert av å arbeide med kontinuerlig forbedring og endringer
 • En som liker å arbeide selvstendig og sammen med andre

Motivasjon, interesse og egnethet for stillingen tillegges stor vekt.
Kanskje aller viktigst: Du må kjenne deg igjen i våre verdier: PÅ og ÅPEN

Disse kvalifikasjonene ser vi etter

Stillingen krever solid ledererfaring og forståelse for sikkerhets- og beredskapsfeltet. Du må også ha gode kommunikasjonsevner og like å samarbeide med andre.

Ellers så ser vi etter dette:

 • Mastergrad eller tilsvarende innen et relevant fagfelt, eksempelvis innen teknologi, cybersikkerhet, samfunnsvitenskap eller juss
 • Relevant ledererfaring, enten som personal-, fag- eller prosjektleder/ev. erfaring med å lede høykompetente og faglig kvalifiserte mennesker
 • Bred forståelse for sikkerhets- og beredskapsfeltet
 • Relevant erfaring med å bygge nettverk og annen utadrettet virksomhet
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
 • Kjennskap til reguleringsprosesser nasjonalt og internasjonalt (spesielt EU-systemet) 
 • Relevant kunnskap om markeder, aktører og utviklingstrekk i bransjen

Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres på nivå hemmelig etter bestemmelsene i sikkerhetsloven.

Det er også fordelaktig om du har relevant bakgrunn fra ett eller flere av disse områdene:

 • Relevant tilsynserfaring fra offentlig sektor, fortrinnsvis innen sikkerhetsarbeid
 • Relevant erfaring fra bransjen for elektronisk kommunikasjon
 • Relevant internasjonal erfaring
 • Annen relevant erfaring innen stillingens arbeidsområde

Ved særlig relevant erfaring kan utdanningskravet fravikes noe.

Kontakt

Kortfattet søknad med CV sendes snarest og innen 5. juni 2024.

Søk på stillingen her