Om ekomstatistikken

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) samler inn data fra alle tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester i Norge. Informasjonen publiseres både som rådata og i bearbeidet form, og beskriver viktige trekk ved utviklingen av elektroniske kommunikasjonstjenester. Den statistikken som er mest aktuell, finner du på dette nettstedet.

Nettstedet har en meny med inndeling i fem punkter:

 • Ekomstatistikken: Dette er startsiden: Den inneholder en liste over rapportene man kan finne på siden.
 • Offisiell statistikk: Her presenteres Nkoms offisielle statistikk. Detaljer finnes på siden.
 • Nedlasting: Denne siden inneholder datasett for hver kommunikasjonstjeneste for de seks siste årene. Det enkelte datasett kan lastes ned i spesifiserte filformater. Siden inneholder også aktuelle rapporter som tidligere er publisert og som kan lastes ned.
 • Om tjenesten: Denne siden beskriver blant annet hvilken statistikk som er tilgjengelig og hvordan informasjonen om den enkelte tjenesten er definert. Dette har betydning for tolkning og vurdering av statistikken.
 • Kontakt: På denne siden kan du melde deg på nyhetsbrev fra Nkom. Du kan også gi tilbakemeldinger til Nkom hvis du har kommentarer eller spørsmål om statistikk du finner på dette nettstedet.

Ved offentlig bruk av informasjon som er hentet fra dette nettstedet skal alltid Nkom oppgis som kilde.

Nkoms ekomstatistikk er viktig for at samfunnet skal være best mulig opplyst om utviklingen innen elektroniske kommunikasjonstjenester. Tilbyderne av elektroniske kommunikasjonstjenester og en rekke samfunnsaktører benytter statistikken i sin markedsovervåking og i særskilte analyser. Nkom bruker også de innsamlede dataene i vurderinger om regulering av nett- og tjenestetilbyderne.

Datainnhenting

To ganger i året innhenter Nkom data fra alle tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester, på hel- og halvårsbasis. Fristen for rapportering av helårsdata er normalt i mars. Den tilhørende helårsstatistikken blir publisert i mai. Fristen for rapportering av data for første halvår er normalt i slutten av august. Den tilhørende halvårsstatistikken blir publisert i oktober.

Informasjon som Nkom innhenter fra tilbyderne, omfatter følgende kommunikasjonstjenester:

 • fasttelefoni - både PSTN og ISDN (omtales som «vanlig» fasttelefoni), og bredbåndstelefoni
 • mobiltjenester - mobiltelefoni, mobilt bredbånd og maskin-til-maskinkommunikasjon (M2M)
 • fast bredbånd
 • datakommunikasjonstjenester
 • overføringskapasitet (leide samband mm.)
 • overføring av TV-tjenester

For hver tjeneste innhentes data om antall abonnement og tilhørende omsetning, samt trafikk der dette er aktuelt. For enkelte tjenester innhentes ytterligere informasjon som gir mer innsikt i utviklingen for de aktuelle tjenestene. Enkelte tilbydere har flere merkevarer for enkelte kommunikasjonstjenester. Abonnement og omsetning omfatter alle merkevarer som den enkelte tilbyder kontrollerer.

Det er som hovedregel de inntektene som tilbyderne har fakturert forbrukere og bedrifter som regnes som omsetning. Omsetningen som oppgis er alltid eksklusive mva.

Innsamlingen av data for første halvår er mindre omfattende enn for hele året. Den omfatter ikke datakommunikasjonstjenester og overføringskapasitet.

For de enkelte tjenestene skilles det som regel mellom privat- og bedriftskunder. Bedriftskunder defineres som alle enheter med organisasjonsnummer. De øvrige er privatkunder.

Statistikken omfatter data om bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester hos forbrukere og bedrifter som har et direkte forhold til tilbyder. Dette er sluttkundene for den enkelte tjeneste. En tilbyder med egen infrastruktur, kan i tillegg selge tilgang til denne infrastrukturen for annen tilbyder av kommunikasjonstjenester. Denne tilgangen omtales som grossistsalg og publiseres ikke på dette nettstedet.

Henvend deg til Nkom (firmapost@nkom.no) med forespørsel om mulig tilgang til data som ikke er publisert på dette nettstedet.

Lovgrunnlag

Data som danner grunnlag for statistikken, hentes inn fra alle tilbyderne av elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester. Dette er hjemlet i § 10-3 i lov av 4. juli 2003 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven). Nkom kan kreve utlevert opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre sine oppgaver, og kan også be om opplysninger som er underlagt taushetsplikt etter ekomloven § 2-9, annen lovgivning (for eksempel forvaltningsloven), avtale eller pålegg, jf. ekomloven § 10-3 fjerde ledd.

Dersom tilbydere ikke etterkommer sine forpliktelser etter ekomloven, kan Nkom ilegge en løpende tvangsmulkt frem til tilbyder har oppfylt sine plikter, jf. ekomloven § 10-7.

Kvalitetssikring og forbehold

Data som samles inn blir kontrollert av Nkom. Åpenbare feil blir korrigert, og så langt som mulig blir det kontrollert at tilbyder har benyttet riktige definisjoner som grunnlag for sin rapportering til Nkom. Det blir også kontrollert om rapporterte data er konsistente over tid. Når feil oppdages, eller når det oppstår usikkerhet om rapporterte data er korrekte, blir tilbyder kontaktet for å korrigere det som er rapportert eller for å forklare grunnlaget for det som er rapportert.

Selv om det gjennomføres grundig kvalitetskontroll, er det likevel ikke alltid mulig å avdekke feilrapportering før flere års data kan sammenstilles. Derfor vil det av og til skje endringer i tallene for tidligere år. Nkom tar derfor forbehold om at feil kan forekomme.

Av og til blir definisjoner som ligger til grunn for innrapporterte data, endret. Som regel blir tallene for de siste årene korrigert, slik at de samsvarer med ny definisjon. Det betyr i så fall at det kan oppstå et brudd i en tidsserie mellom årene før og etter korrigering. I beskrivelsen av de enkelte tjenestene er det redegjort for slike brudd.

Endringslogg

Tabellen under viser endringene som er gjort i datagrunnlaget for statistikkportalen mellom de offisielle publiseringene som skjer to ganger i året. Tabellen viser de aggregerte endringene for hver indikator. I de fullstendige datagrunnlagsfilene du kan laste ned fra nedlastingssiden vil data per tilbyder være oppdatert til nyeste verdi. Endringer som gjøres tilbake i tid fra korrigeringer som skjer ved ny innrapportering er ikke inkludert i tabellen, men vil implementeres i den offisielle publiseringen.

Endringslogg
DatoEndret indikatorRapport korrigertOpprinnelig verdiNy verdi
15.06.2021Fast bredbånd-bedrift-fiber-abonnementHelår 2020114 617112 685
15.06.2021Fast bredbånd-bedrift-andre teknologier-abonnementHelår 202018 78417 174
15.06.2021Fast bredbånd-bedrift-fiber-inntekterHelår 20202 719 799 0932 536 566 093
15.06.2021Fast bredbånd-bedrift-DSL-inntekterHelår 2020713 367 397665 302 197
15.06.2021Fast bredbånd-bedrift-FWA-inntekterHelår 202038 210 90735 211 907
15.06.2021Fast bredbånd-bedrift-andre teknologier-inntekterHelår 2020231 721 113211 060 317