Den offentlige versjonen av analysen overleveres til kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik i Tromsø tirsdag 27. september.

— Tiden vi lever i, med mer ekstremvær og en urolig sikkerhetspolitisk situasjon, gjør at digital sikkerhet er høyt på agendaen til regjeringen. Vi vil prioritere å styrke sikkerheten og beredskapen for mobil- og bredbåndsnettene i Troms, slik som det tidligere er gjort i Finnmark, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik».  

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik i Tromsø
Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik i Tromsø


Selv om sikkerheten og robustheten i transport- og regionalnett i Norge er god, finnes det områder, spesielt i distriktene, som kan oppleve hyppigere og mer langvarige utfall, der tiltak kan vurderes for å styrke sikkerheten.  

Risiko- og sårbarhetsanalyser gir oversikt over infrastruktur og mulige sårbarheter som er viktig informasjon for å vurdere behov for å iverksette tiltak.  

— Gjennom dette arbeidet får vi også økt kunnskap om og tettere samarbeid med lokale aktører, og et bedre bilde av kompleksiteten i nett og tjenester på et regionalt nivå», uttaler Elise Lindeberg, direktør i Sikkerhetsavdelingen i Nkom. 

Mangler føringsveier i regionen

Den største sårbarheten som er avdekket, er mangel på flere digitale føringsveier i deler av regionen. I slike tilfeller kan fiberbrudd føre til utfall av digitale tjenester. Analysen viser også at det er sårbarheter knyttet til at flere aktører er samlet på samme lokasjoner og strekk. Dette vil medføre at en hendelse kan påvirke flere aktører samtidig.

50 millioner til tiltak

Kartleggingen i Troms er gjort i samråd med telekomselskapene. Flere tiltak som vil redusere risiko for digitale utfall i regionen er identifisert. Blant tiltakene er å etablere en ekstra hovedføringsvei for gjennom regionen, etablering av flere tverrsamband og redusere graden av samlokalisering av infrastruktur som fiberkabler.  

50 millioner kroner er bevilget til tiltak der de ikke gjennomføres på kommersielt grunnlag og ikke kan pålegges uten kostnadsdekning etter ekomloven.  

— Det er mindre kommersielt insentiv for å bygge ut i mindre tettbygde områder, derfor er det viktig å forstå sårbarhetene og iverksette tiltak her», sier Lindeberg. 

Nkom har på bakgrunn av rapporten gått i dialog med aktuelle tilbydere for å iverksette tiltak. God dialog med tilbyderne gjør at tiltakene kan iverksettes raskt. 

Nordland neste

Den offentlige versjonen av rapporten er utarbeidet på bakgrunn av den mer utfyllende og sikkerhetsgraderte risiko- og sårbarhetsanalysen for Troms.   

Troms-rapporten er en del av en seire regionale risiko- og sårbarhetsanalyser Nkom gjennomfører på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet. I nordområdene har Nkom tidligere gjennomført tilsvarende analyse for Finnmark. Etter Troms skal Nkom gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordland.  

Sammendrag av rapporten

Ekominfrastruktur i Troms 

Ekomnettene er bærere av stadig større verdier i samfunnet, og sikkerhetstiltakene i den digitale grunnmuren må reflektere denne utviklingen. Nkom gjennomfører flere regionale risiko- og sårbarhetsanalyser der vi kartlegger robustheten og sårbarheter i transportnett og regionalnett. Denne analysen omhandler region Troms. 

Regionen har en relativt godt utbygd fiberinfrastruktur med flere tilbydere, mye fiber og mange tverrlinker/ringer. På et overordnet nivå er derfor robustheten i transport- og regionalnett i regionen relativ god, men denne analysen identifiserer også klare sårbarheter som må reduseres og foreslår tiltak for blant annet økt redundans.   

Den største sårbarheten som er avdekket er begrenset redundans i deler av regionen. Her er det begrenset med hovedføringsveier og ingen tverrgående forbindelser. Denne sårbarheten kan reduseres ved at nyetablerte fiberstrekk tas i bruk, og slik sikre økt redundans gjennom en ny gjennomgående hovedføringsvei.   

Analysen viser også at det er sårbarheter knyttet til at flere aktører er samlet på samme lokasjoner og strekk. Dette kan medføre at hendelser vil påvirke flere aktører samtidig. Flere av de sårbare punktene er imidlertid godt sikret, og det vil være mulig å redusere risikoen ytterligere ved flere fysiske sikringstiltak og tiltak som gir økt redundans.  

Av de nasjonale aktørene er det Telenor og GlobalConnect som disponerer en omfattende infrastruktur i regionen. Signal (som inngår i Altibox-partnerskapet), Bredbåndsfylket og andre regionale aktører har også mye og viktig infrastruktur. Der Telenor i all hovedsak bruker egne traseer, nodepunkt og kabler, er de andre aktørene i stor grad samlokalisert på hovedføringsveier og knutepunkter. 

Gjennom analysen av infrastrukturen i Troms-regionen har Nkom avdekket et komplekst aktørbilde der aktørene har stor avhengighet til hverandre. I noen grad utgjør dette en sårbarhet fordi det kan oppstå uklarheter om eier- og ansvarsforhold. Der hvor tilbyderne er avhengig av hverandre, kan det også være vanskelig for den enkelte tilbyder å vurdere risiko og sårbarheter for egne kunder.  

Kartleggingen har identifisert flere tiltak som vil redusere risiko og sårbarhet i regionen. Tiltakene knytter seg til å sikre etablering av en ytterligere hovedføringsvei gjennom regionen, etablering av flere tverrsamband, redusert samlokalisering, og andre tiltak for økt sikkerhet og beredskap.  

 
Dette er en offentlig versjon av den mer utfyllende og sikkerhetsgraderte risiko- og sårbarhetsanalysen for Troms.  

27. september 2022