Prinsipper for nummerportering

Viktige prinsipper for nummerportering: 

  • Den nye tilbyderen må innhente skriftlig fullmakt fra kunden før flytting av telefonnummer kan gjennomføres.
  • Nummerporteringen skal gjennomføres på kortest mulig tid.
  • Tidligere tilbyder kan ikke hindre eller forsinke en flytteprosess som følge av et økonomisk krav mot kunden.
  • Tidligere tilbyder kan ikke bruke porteringsinformasjon i markedsføring rettet mot kunder som bytter tilbyder. Dette kalles winback. Du kan lese mer om winback her.

Regler om nummerportering er spesifisert i ekomforskriften §§ 3-5, 3-6 og 3-7.

Nkom har gitt veiledning om pris for utportering av nummer i brev til tilbyderne.

Nummerportabilitet ble innført for fasttelefoni i 1999 og for mobiltelefoni i 2001.

Nasjonal referansedatabase (NRDB)

All kommunikasjon mellom tilbydere for å gjennomføre nummerportering blir håndtert gjennom Nasjonal Referansedatabase AS (NRDB).

NRDB ble etablert i forbindelse med innføring av nummerportabilitet i det norske markedet, og selskapet er selvfinansierende og baserer seg på kostnadsbaserte tjenester. 

Nkom har i samarbeid med tilbyderne utarbeidet flere dokumenter som brukes i forbindelse med nummerportabilitet. Administrative rutiner for nummerportabilitet i Norge og tekniske spesifikasjoner finnes på NRDB sine hjemmesider, www.nrdb.no.

Høring om reduksjon av porteringstid

Rask og problemfritt tilbyderbytte er en viktig innsatsfaktor for konkurranse i ekommarkedet. Effektive porteringsrutiner og korte porteringstider er en sentral del av dette.

I forlengelsen av diskusjoner i Arbeidsgruppe Nummer 30. november 2021, ble det satt sammen en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Telenor, Telia, Ice, Unifon og Nkom.

Arbeidsgruppen hadde støtte fra NRDB i deler av arbeidet. Formålet med gruppen var gjennomgå dagens rutiner for porteringstider for å se på muligheter for reduksjon av porteringstiden innenfor dagens regelverk. Arbeidet i gruppen dannet bakgrunnen for høring 9. desember 2022 hvor flere løsningsforslag ang. porteringstid og virketid ble gitt.

Nkom mottok fire høringssvar fra:

Nkoms vurdering av høringsvar og forslag til arbeidsgruppe nummer er: