Generell informasjon om slukkingen av 2G-nettene

Det er mobiloperatørene selv som tar avgjørelsen om utfasing av mobilteknologi ut ifra forretningsmessige og nettverkstekniske vurderinger. 3G-nettene ble slukket i 2020, og mobiloperatørene har varslet at de ønsker å fase ut 2G-nettene i løpet av 2025.

2G benyttes i dag til tale, SMS og maskin-til-maskin kommunikasjon (M2M). Det er fremdeles installasjoner og bransjer som benytter 2G ved M2M, for eksempel innen vann og avløp, velferdsteknologi, biler og eCall. Det er også en del mobiltelefoner i bruk som bare støtter 2G. Utfasingen av 2G kan få betydelige konsekvenser, og må planlegges og utredes tidlig av tilbyderne. Det vil være kostnader forbundet med utskifting av sluttbrukerutstyr som følge av teknologiskifter.

Hvilke tjenester blir berørt av slukkingen av 2G?

Tjenester som vil kunne bli berørt, er blant annet heistelefoner/-alarmer, husalarmer for innbrudd og brann, fjernstyring av varme, som for eksempel «ring hytta varm», helserelatert kommunikasjonsutstyr og overvåkningstjenester.

Det er fortsatt også en del mobiltelefoner i bruk som bare støtter 2G.

Når legges 2G-nettene ned?

Telia og Telenor har informert Nkom at de planlegger å slukke 2G-nettene i løpet av 2025. Ta kontakt med din mobiltilbyder for oppdatert informasjon.

Hva bør du som sluttkunde gjøre?

Nkom anbefaler deg å undersøke om dine enheter har støtte for 4G og/eller 5G. Dersom du har enheter som kun har støtte for 2G, så vil de ikke fungere når nedstengningen er gjennomført. Ved spørsmål om dette, ta kontakt med din utstyrsleverandør.

Planlegg for utfasing av alle dine enheter som kun virker på 2G frem mot tidspunktet for tilbydernes planlagte slukking.

Dersom du skal kjøpe nytt utstyr, bør du undersøke og forsikre deg om at det virker for 4G og/eller 5G.

Hvordan finner jeg ut om IoT-enheten min kun har støtte for 2G?

Nkom anbefaler å ta kontakt med leverandøren av IoT-enhet, for å finne ut om den kun har støtte for 2G. I noen tilfeller er det også mulig å finne informasjon om dette i bruksanvisningen.

Hva bør grossistkunder gjøre?

Nkom anbefaler grossistkunder å gå tidlig i dialog med mobilnetteier, for å kartlegge og lage en plan for omleggingen fra 2G til 4G/5G. Det bør fremgå av kartleggingen hvilke sluttkunder og tjenester som kun har støtte for 2G, og hvilke tiltak som må gjøres for å få kundene over på ny teknologi.

Hva er Nkoms rolle?

Utskifting av sluttbrukerutstyr som følge av teknologiskifter er en naturlig og påregnelig del av ekomutviklingen. Nkoms rolle er å legge til rette for at slike overganger skjer så smidig som mulig gjennom overordnet kartlegging og informasjon.

Nkom vil i forbindelse med utfasing av 2G-nettene innhente informasjon fra mobiloperatørene, og bidra til at sluttbrukere varsles i henhold til lovens bestemmelser. Nkom og mobiltilbyderne vil sammen sørge for informasjon og veiledning til potensielle kjøpere av tjenester som utelukkende baseres på 2G-nett.

Spesielt bør kjøpere av M2M-tjenester være informert om at 2G-nettene skal fases ut, slik at de får tid til å planlegge og få på plass nye og fremtidsrettede løsninger i tide.

Nkom er også opptatt av at brukerne skal tilbys nye velfungerende tjenester når de gamle legges ned. Telia og Telenor må varsle grossistkundene i god tid før slukkingen, slik at disse igjen kan varsle egne sluttkunder.

Hvorfor stenges 2G-nettene?

Tilbyderne som eier mobilnettene vurderer hvordan frekvensressursene best kan anvendes for å gi sluttbrukere gode, fremtidsrettede, sikre og rimelig tjenester. Det er mobiloperatørene selv som tar avgjørelsen om utfasing av mobilteknologi ut ifra forretningsmessige og nettverkstekniske vurderinger, som for eksempel kostnader for å opprettholde 2G-nettet, og utbygging av nett basert på ny teknologi.

Er det mulig å utsette nedstengning av 2G-nett?

Det er mobiloperatørene selv som tar avgjørelsen om utfasing av 2G-nettene sine, og som må gjøre vurderinger når gjelder planer og tidspunkt for nedstengning. I tiden fremover vil Nkom ha dialog med tilbyderne av mobilnett om prosessen for nedstengning av 2G-nettene. 

Vil dekningen bli dårligere når 2G-nettet slukkes?

Det er forventet at 4G/5G-dekningen frem mot 2025 blir minst like god som dagens 2G-dekning. Kartene i figur 1 og 2 viser 2G og 4G-dekningen per 30. juni 2021.

Bilde1 kart gult.png
Figur 1: 2G-dekning per 30/6-21
Bilde3 kart rødt.png
Figur 2: 4G-dekning per 6/5-24

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritetsabonnement i mobilnett

Virksomheter som er avhengig av mobiltelefon for å utføre særlig samfunnsviktige oppgaver kan få prioritetsabonnement. Les mer om prioritetstjenesten her.

Det ble i slutten av 2022 vedtatt endringer i forskrift om prioritet i mobilnett som medfører at ordningen har blitt teknologinøytral. Det har derfor kommet en ny prioritetstjeneste i 4G/5G-nett og tilbyderne har flyttet prioritetsabonnenter over på den nye ordningen. Tilbyderne er gitt en overgangsperiode på ett år der de kan velge å videreføre den gamle prioritetsordningen frem til 15. september 2024.

Informasjon på Telenor og Telia sine hjemmesider

Telenor og Telia gir informasjon om nedstengningen av 2G-nettene på sine hjemmesider. Her forklarer de blant annet om bakgrunnen for den planlagte stengningen av 2G-nettene, og gir informasjon om hva du bør gjøre . Du kan lese mer om dette her:

Telenor: https://www.telenor.no/bedrift/iot/2g-fases-ut/ 
Telia: https://www.telia.no/nett/2g-utfasing/ 

Kontaktinformasjon

Telenor: kontakt kundeservice på 91 50 90 00  
Se Telenor sine hjemmesider for åpningstider, eller ta kontakt med ditt kontaktpunkt hos Telenor.

Telia: kontakt kundeservice på 92 40 50 50
Se Telia sine hjemmesider for åpningstider, eller ta kontakt med ditt kontaktpunkt hos Telia.

Andre: ta kontakt med din teletilbyder.