Mobile nettverkskoder (MNC) er en viktig innsatsfaktor i produksjonen av mobilkommunikasjon. Aktører har etterspurt økt tilgang til mobile nettverkskoderessurser. Særlig gjelder dette for private, lokale 5G nett og andre ikke-offentlige nett vil kunne ha behov for offentlige nummerressurser, som mobile nettverkskoder (MNC). Dette gjelder både helt lukkede og geografisk avgrensede nett og nett med tilknytning til offentlige nett. Det kan for eksempel være innenfor geografisk avgrenset industriområde, sykehus, flyplass og så videre. 
 
Nkom ønsker å legge til rette for konkurranse, innovasjon og samfunnsviktige investeringer. Nkom gjennomførte derfor en høring og vil i det følgende redegjøre for utfallet av vurderingene. 

Tiltakene Nkom gjør for MNC-ressurser kan ses i sammenheng med Nkoms tilrettelegging for frekvenser for lokale 5G-nett. Målet er å gi industri-, næringslivs- og bredbåndsaktører tilgang til 5G-frekvenser lokalt. Mer informasjon finnes under status og oversikt for tilrettelegging for lokale nett i 3,8-4,2 GHz-båndet.

Kort om MNC og eksisterende praksis

Et IMSI-nummer (International Mobile Subscriber Identity) brukes til å identifisere en bruker / et abonnement i mobilnettet. MNC benyttes for å identifisere et mobilnett. MNC er en 1/3 dels «komponent» av et IMSI-nummer. MNC peker på hvilken operatør som har utstedt et abonnement. De andre delene av IMSI er MCC (Mobile Country Code) og MSIN (Mobile Subscription Identification Number). IMSI = MCC + MNC + MSIN.

Struktur og format for IMSI
Figur: struktur og format for IMSI, kilde: ITU-T anbefaling E.212.


Den nasjonale MNC-serien er en ressurs som Nkom forvalter jf. nummerforskriften § 31 og ekomloven § 7-1. Nkom tildeler MNC under MCC 242 tildelt av ITU iht. ITU-standarden E.212. 
 
I Norge tildeles MNC i dag som to-sifrede koder til mobilnetteiere, men det finnes også enkelte unntak (GSM-R) og midlertidige tildelinger til testformål. E.212-standarden sier to- eller tre-sifret MNC, men de tildeles hovedsakelig som to-sifrede MNC, og da med en begrenset kapasitet på 100 koder. Det er ikke skalerbart å tildele to-sifrede koder for alle som kan ha bruk for IMSI-nummer. 

Nkom erfarer at kun noen få land har gjort tiltak i MNC-forvaltningen for å tilrettelegge for ikke-offentlige nett.

For globale nett og tjenester tildeler ITU-T globale mobile nettverkskoder. ITU-T har også satt av MCC 999 for private nett hvor det ikke er krav til registrering, og for testformål anbefales bruk av MNC 99 eller 999 under landskode 999.

Høring og innspill

Nkom gjennomførte i 2021 en høring hvor vi ba om innspill fra ulike aktører på en mulig ny forvaltningsmodell, herunder om behovet for nasjonal koordinering av tildelinger.  

Nkom mottok innspill fra Ice Communication Norge AS, Telenor Norge AS, Telia Norge AS, Nokia Solutions and Networks AS, Working Group Two AS, Oslo Universitetssykehus og Apple. 

Aktørene ga i høringsinnspillene uttrykk for ulike syn, blant annet på hva som er teknisk mulig per i dag og om ev. registreringsordning for bruk av de allokerte MNCene. Høringsinnspillene viser imidlertid at det er lite erfaring på området for bruk av MNC for ikke-offentlige nett i Norge. 

I mangel av fullstendig oversikt over hva som er teknisk mulig, men med et ønske om å legge til rette for innovasjon og næringsutvikling, har Nkom gjennomført enkelte endringer i forvaltningen av MNC-ressursene.  Ressursene er begrensede og Nkom ønsker å tilrettelegge for mer fleksibel og bærekraftig bruk av dem.

Endringer i MNC-forvaltningen

Nkom har allokert seks MNCer, 70-75, etter følgende prinsipper:

 • En MNC til delt bruk for testformål, uten krav til registrering
 • To MNCer til delt bruk for lokale nett, med krav om søknad, geografisk avgrensning og bruk innen 3,8-4,2 GHz-båndet. 
 • To MNCer til delt bruk for ikke-offentlige nett og testformål, med krav om søknad og geografisk avgrensning. 
 • En MNC til delt bruk for ikke-offentlige nett og testformål, med krav om søknad, men uten geografisk avgrensning.

MNCene skal være tilknyttet nett som har eller lett kan få en autonomi fra offentlig mobilnett. 

Endringene gjøres i følgende trinn:

Tiltak en: Allokering av MNC 70 til delt bruk for testformål, uten krav til tildeling
I trinn 1 vil den allokerte MNCen 70 kunne brukes fritt til testformål i Norge. Det er ikke nødvendig å søke om tildeling, MNCen skal ikke tildeles konkrete aktører og heller ikke underlegges sektoravgift. Denne løsningen vil ikke gi unike identifikatorer, men det vil gi mange aktører mulighet for å komme raskt i gang med testing.

MNC 70 kan fra dagens dato brukes til testformål, uten krav til registering. 

Tiltak to: Allokering MNC 71 og 72 til delt bruk for ikke-offentlige nett og testformål, med krav om søknad, geografisk avgrensning og bruk innen 3,8-4,2 GHz-båndet. Nkom vil her tildele IMSI-serier.

I søknaden må det angis geografisk område hvor IMSI-serien planlegges å bruke. Tildeling av IMSI-serie under MNC 71 og 72 gjøres i forbindelse med tildeling av frekvenstillatelse i 3,8-4,2 GHz-båndet, og knyttes til vilkår og begrensninger i frekvenstillatelsen.

En IMSI-serie vil tildeles som MCC + MNC + de fem første sifrene av MSIN. 

Eksempel på en tildeling av IMSI-serie for lokale nett: 
242 71 00001 00000 – 242 71 00001 99999   (antall IMSI-koder 100 000)

Det er fra 1. januar 2023 mulig å søke om tildeling av IMSI-serie under delt MNC 71 og 72 for bruk for lokale nett. Et av vilkårene i tildeling er at aktør som får tildelt IMSI-serie kan kun bruke denne innenfor det geografiske området angitt i tildelingsvedtaket.  Mer informasjon om regulering for frekvenser for lokale nett, søknadsprosess og søknadsskjema finnes her: 3,8-4,2 GHz-båndet.

Tiltak tre: Allokering MNC 73 og 74 til delt bruk for ikke-offentlige nett og testformål, med krav om søknad og geografisk avgrensning. Nkom vil her tildele IMSI-serier.

I tiltak tre etableres en tildelingsordning for bruk av de allokerte MNCene 73 og 74 både for test og delt bruk for ikke-kommersielle nett. I søknaden må det angis geografisk område hvor IMSI-serien planlegges å bruke.

En IMSI-serie vil tildeles som MCC + MNC + de fem første sifrene av MSIN.

Eksempel på en tildeling av IMSI-serie for ikke-offentlige nett og testformål: 
242 73 00001 00000 – 242 73 00001 99999   (antall IMSI-koder 100 000)

Et av vilkårene i tildeling er at aktør som får tildelt IMSI-serie kan kun bruke denne innenfor det geografiske området angitt i tildelingsvedtaket.  

Tiltak fire: Allokering av MNC 75 for delt bruk for ikke-offentlige nett og testformål, med krav om søknad. Nkom vil her tildele unike IMSI-serier.

I trinn fire vil Nkom tildele IMSI-serie til aktører som trenger dedikerte IMSI-ressurser uten geografisk restriksjon. Innspillene til høringen angående dette tiltaket var ikke entydige. Noen aktører støttet tiltaket, mens andre mente at det ikke vil fungere per i dag. Derfor er det nødvendig å arbeide mer med dette før tiltak tre iverksettes. Det er nødvendig med omfattende testing for å finne ut om det vil være mulig for ulike aktører/nett å bruke samme MNC, men ulike IMSI-serier, i samme geografiske område.  Erfaring og testing i trinn to vil forhåpentligvis gi svar på om dette er mulig. Det kan være aktuelt med harmonisering av tekniske tilgangs- og/eller avvisningskoder.

Iverksettelse av trinn fire vil først være mulig når løsningen er teknisk mulig.

Gjennomføring og søknad

Følgende MNCer er allokert: 

 • 70, delt bruk for testformål, ingen krav til registrering. 
 • 71, delt bruk for lokale nett som benytter 3,8-4,2 GHz-båndet, med krav om søknad og geografisk avgrensning. 
 • 72, delt bruk for lokale nett som benytter 3,8-4,2 GHz-båndet, med krav om søknad og geografisk avgrensning.
 • 73, delt bruk for ikke-offentlige nett og testformål, med krav om søknad og geografisk avgrensning.
 • 74, delt bruk for ikke-offentlige nett og testformål, med krav om søknad og geografisk avgrensning.
 • 75, delt bruk for ikke-offentlige nett og testformål, med krav om søknad

Det er ikke nødvending med søknad for å bruke IMSI-serie under MNC 70 for testformål.

For tildeling av IMSI-serie under MNC 71 og 72 informasjon om regulering for frekvenser og IMSI-serie for lokale nett, søknadsprosess og søknadsskjema finnes her: 3,8-4,2 GHz-båndet.

For tildeling av IMSI-serie under MNC 73 og 74 mottas søknader for ressursene på følgende skjema «Søknadsskjema (link)».

For tildeling av IMSI-serie under MNC 74 vil Nkom åpne for søknader på et senere tidspunkt.

Sektoravgift

I dag kreves en sektoravgift for tildelt MNC, jf. sektoravgiftforskriften § 6 annet ledd nr. 5. Det vil midlertidig ikke ilegges sektoravgift for å tildele IMSI-serier under MNC 73 og 74 for bruk til ikke-offentlige nett og testformål. Nkom vil pålegge sektoravgift for tildelte IMSI-serier for bruk til ikke-offentlige nett og testformål på et senere tidspunkt. 

Bruk av allokert MNC 70 til testformål, uten krav til søknad eller registrering, innebærer ikke tildeling og det pålegges ikke sektoravgift.  

Hva gjelder tildeling av IMSI-serie under MNC 71 og 72, vil sektoravgift inngå i faktura for frekvenstillatelse i 3,8-4,2 GHz-båndet.

Alternativer for bruk av IMSI-ressurser

Etter Nkoms endring av MNC-forvaltningen vil aktørene ha mange muligheter:

 • Globale ressurser
  • Tildeling av global MNC fra ITU
   • Globalt unik identifikator
  • Bruk av MNC under MCC 999 – for private nett
   • For testformål anbefales MNC 99 eller 999
   • Ingen registrering
   • Ikke for roaming
   • Ikke globalt unik identifikator
 • Nasjonale ressurser
  • Tildeling av unik 2-sifret MNC (tradisjonelt)
   • Tildeles av Nkom 
   • Snevert hvem som kan få tildelt
   • Globalt unik identifikator
  • Fribruk av delt 2-sifret MNC til testformål
   • Ikke unik identifikator
   • For testformål
   • Ingen registrering
  • Tildeling av IMSI-serie fra delt MNC til ikke-offentlige nett og testformål
   • Tildeles av Nkom
   • Ikke globalt unik identifikator
   • Avgrenset geografisk område
  • Tildeling av IMSI-serie fra delt MNC til ikke-offentlige nett og testformål*
   • Tildeles av Nkom
   • Globalt unik identifikator 

* Tildeling av IMSI-serie fra delt MNC til ikke-offentlige nett og testformål er en potensiell fremtidig løsning, med forbehold om at det blir teknisk mulig.