Vindkraft og vindkraftutbygging

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir tillatelser til å bygge, eie og drive vindkraftanlegg etter energiloven. Dersom du ønsker informasjon eller har spørsmål i forbindelse med forstyrrelser relatert til vindkraft, så finner du mer informasjon her hos NVE på www.nve.no

Retningslinjer som skal ivareta ekom ved vindkraftutbygging

Vindturbiner kan i noen tilfeller påvirke og forstyrre ekomtjenester, som for eksempel mobiltelefoni, radarer, radiolinjer eller TV- og radiosignaler. Nkom og NVE har derfor utarbeidet retningslinjer som skal ivareta ekom ved vindkraftutbygging.

Her finner du retningslinjene som gjelder fra 1. oktober 2021

Forebyggende og avhjelpende tiltak

Utbygger av vindkraftanlegg skal vurdere og beskrive tiltak for å avhjelpe forstyrrelser. Det gjelder både tilpasninger og justeringer i forkant av utbyggingen, eller tiltak for å fjerne eller avhjelpe forstyrrelser på ekom dersom det oppstår.

Retningslinjene inneholder blant annet forslag til tiltak dersom det viser seg at vindkraftverk fører til forstyrrelser etter utbygging. Det primære formålet med tiltak er at forstyrrelser unngås eller opphører.

Ekomaktører bør registrere seg på NVEs høringsliste

Retningslinjene tar for seg alle trinnene i NVEs konsesjonsbehandling i saker om vindkraftutbygging. For å unngå problemer med forstyrrelser, både for vindkraftutbyggere og ekomaktører, gir retningslinjene føringer for hvordan ekombransjen skal involveres og ivaretas i de ulike fasene i NVEs behandling av vindkraftanlegg.

Nkom anbefaler at ekomaktører melder seg på NVEs standardliste over høringsinstanser i forbindelse med vindkraftutbygging. Dette gjøres ved å sende e-post til nve@nve.no