Det er en politisk målsetning at brukere i hele landet skal sikres gode, rimelige og fremtidsrettede ekomtjenester. Dette målet inngår også i ekomlovens formålsparagraf. Målet skal oppnås ved å legge til rette for bærekraftig konkurranse i alle deler av ekommarkedet.

I markeder med store og dominerende tilbydere kan slike tilbydere reguleres særskilt. Denne reguleringen skal bidra til å fremme bærekraftig konkurranse og nå overordnede mål. Markedsreguleringen bygger på direktiver vedtatt av EU. Disse er inntatt i EØS-avtalen. Grunnlaget for markedsreguleringen fremkommer i kapittel 3 og 4 i ekomloven.

Markedsanalyser og regulering

Nkom arbeider med markedsregulering i tre faser:

 1. Definere markeder og avgrense disse geografisk. Utgangspunktet for markedsdefinisjonene er ESAs anbefaling om relevante markeder.
 2. Analysere hvert av markedene med sikte på å avdekke om én eller flere tilbydere har sterk markedsstilling (Significant Market Power - SMP).
 3. Pålegge forpliktelser for tilbydere som har sterk markedsstilling.

Nkom vurderer hvilke konkurranseproblemer som finnes i markedet, og pålegger tilbydere med sterk markedsstilling ulike forpliktelser. Pliktene skal bidra til et bedre konkurransegrunnlag for andre tilbydere slik at disse kan etablere og opprettholde et konkurransedyktig tilbud i markedet.

Nkom sender utkast til reguleringsvedtak til ESA for gjennomgang før endelig vedtak. Dette gjøres i henhold til konsultasjonsprosedyren i ekomloven § 9-3. Hensikten er å sikre europeisk harmonisering. Nkom skal så langt som mulig ta hensyn til ESAs kommentarer ved utformingen av det endelige vedtaket.  

Dersom Nkom ikke identifiserer tilbydere med sterk markedsstilling, vil markedet ikke bli særskilt regulert. Tidligere pålagte plikter vil bli opphevet.

Nkom analyserer de ulike markedene normalt med tre års mellomrom. 

Plikter for tilbydere med sterk markedsstilling

Nkom kan pålegge tilbydere med sterk markedsstilling én eller flere av følgende plikter:

 • Tilgang til nett eller tjeneste
 • Krav om ikke-diskriminering
 • Krav om standardtilbud
 • Krav om transparens
 • Krav om regnskapsmessig skille
 • Krav om strukturelt skille
 • Prisregulering
 • Krav om kostnadsregnskap

Pliktene som pålegges tilbydere med sterk markedsstilling innebærer at andre tilbydere i markedet får spesielle rettigheter. Det kan for eksempel være rett til å få tilgang til den regulerte tilbyderens nett og at tilgang skal gis på ikke-diskriminerende vilkår og til en regulert pris.

Samarbeid med Konkurransetilsynet

Nkom samarbeider med Konkurransetilsynet i arbeidet med markedsanalyser og vedtak om forpliktelser for tilbydere med sterk markedsstilling. Nkom oversender utkast til Konkurransetilsynet for uttalelse før markedsanalyser og varsel om vedtak sendes på nasjonal høring.

Nkom og Konkurransetilsynet har inngått en samarbeidsavtale for å sikre en hensiktsmessig, effektiv og betryggende håndtering av saker med kontaktflater mot begge tilsynenes ansvarsområder. Avtalen omfatter blant annet Nkoms arbeid med markedsanalyser og vedtak om særskilte forpliktelser for tilbydere med sterk markedsstilling.

Aktuelle dokumenter

Arbeidet med markedsregulering skjer etter retningslinjer som er felles for EØS-landene. 

Dokumentet Metode for markedsanalyse beskriver fremgangsmåte, metodevalg og kriterier for markedsanalysene som Nkom gjennomfører (fase 1 og 2).

Dokumentet Prinsipper for anvendelse av virkemidler på tilbydere med sterk markedsstilling beskriver prinsippene som Nkom benytter ved utarbeidelsen av vedtak om forpliktelser for tilbydere med sterk markedsstilling (fase 3). Hensikten med dette dokumentet er å øke forståelsen for hvordan Nkom arbeider med virkemiddelbruk og hvilke retningslinjer som er styrende for dette arbeidet. På denne måten økes forutsigbarheten i markedet knyttet til vedtak om særskilte forpliktelser.

Nkoms virkemiddeldokument bygger på dokumentet Revised ERG Common Position on the Approach to remedies in the ECNS regulatory framework, som er utarbeidet av de europeiske regulatørene i fellesskap (European Regulators Group, ERG, nå Body of European Regulators for Electronic Communication, BEREC). Retningslinjene og prinsippene som er nedfelt i ERGs virkemiddeldokument, skal stimulere utviklingen av det indre markedet for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester, og tilrettelegge for en harmonisert praktisering av regelverket i de ulike medlemslandene.

Mer informasjon om markeder finner du her.