Frekvensforvalter og prinsipper for vår forvaltning

Nkom er, sammen med Kommunal- og distriktsdepartementet, ansvarlig myndighet for Norges frekvensforvaltning. Frekvenser utgjør en verdifull og begrenset naturressurs og det stilles høye krav til vår forvaltning. Som frekvensforvalter skal vi forstå samfunnets behov for elektronisk kommunikasjon og frekvensressurser. Målet er å forvalte disse ressursene slik at de gir mest mulig samfunnsnytte.

Nkom ønsker å være en tilgjengelig, åpen og synlig frekvensforvalter. Vår frekvensforvaltning skal være forutsigbar, objektiv, transparent, ikke-diskriminerende og teknologi- og tjenestenøytral. Vi følger prinsipper om minimumsregulering og proporsjonalitet, og ønsker ikke å detaljregulere, med mindre det er utfordringer som ikke kan løses uten myndighetens styring. Vi har også som mål at prosessene våre er oversiktlige og så enkle som mulig.

Hovedoppgavene for frekvensforvaltningen er planlegging, tildeling, veiledning og tilsyn.

Frekvensplanlegging innebærer at myndighetene har en overordnet og langsiktig plan for bruken av ressursene, noe som er en viktig forutsetning for at ressursene kan utnyttes effektivt.

Det er Nkom som planlegger all frekvensbruk i Norge og som fastsetter en nasjonal frekvensplan. Den nasjonale frekvensplanen angir nærmere hvilke frekvenser som kan brukes til forskjellige tjenester.

All bruk krever eksplisitt tillatelse fra myndigheten, enten gitt gjennom forskrift eller ved individuelle tillatelser tildelt av Nkom. Ekomloven stiller krav om at myndigheten legger til rette for effektiv bruk av ressursene og bærekraftig konkurranse ved tildeling av frekvenser.

Nkom er utøvende kontrollmyndighet etter ekomloven. Vi fører tilsyn med at regelverk og fastsatte krav etterleves. Vi har tilsynsansvar for hele landet og gjennomfører en rekke stedlige tilsyn. Nkom har også en rolle som veileder, og vi bidrar med kunnskap på frekvensområdet inn i samarbeidet med publikum, bransjen og andre myndigheter.

Frekvenskompass for mobilkommunikasjon og 5G

Vi har etablert et veikart for frekvensbånd til mobilkommunikasjon og 5G, og  kalt det frekvenskompasset. Her omtales blant annet våre planer for tildelinger og internasjonale føringer for kommende frekvensressurser. Dokumentet oppdateres jevnlig.

Internasjonalt arbeid

Deltakelse i internasjonale fora for frekvensregulering og harmonisering av frekvensbruken innen Europa og verden er en viktig del av arbeidet som frekvensforvalter.

Internasjonalt samarbeider land gjennom ITU (International Telecommunication Union). ITU er et spesialorgan for informasjons- og kommunikasjonsteknologi under FN. Som frekvensforvalter deltar vi i ITU-R (Radiocommunocation). ITU-R har ansvar for global regulering av frekvensspektrum og satellittbaner. Dette skjer gjennom Radioreglementet (Radio Regulations), en internasjonal avtale om hvordan frekvensbruken skal organiseres på landegrenser for å unngå forstyrrelser. Radioreglementet revideres hvert 3-4 år, under WRC (World Radiocommunication Conferences).
Mer informasjon på ITU-T sine hjemmesider

I Europa samarbeider europeiske land gjennom CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations). Det samarbeides her om kommersielle, operasjonelle, regulatoriske og tekniske krav for å harmonisere frekvensbruken for ulike typer applikasjoner innen Europa. Før en applikasjon introduseres i et frekvensbånd, så studerer CEPT muligheten for å dele med eksisterende applikasjoner i frekvensbåndet, samt i omkringliggende frekvensbånd.

Mer informasjon på CEPT sine hjemmesider

Norge er også en del av frekvens-harmoniseringsarbeidet innen EU, gjennom EØS-avtalen. Vi deltar her kun som observatør i enkelte samarbeidsgrupper innen EU, blant annet Radio Spectrum Committee og Radio Spectrum Policy Group.

Forberedelser til WRC-23

Nkom forbereder og deltar på World Radiocommunication Conferences (WRC).

Agendaen for WRC-23 er tilgjengelig på ITU-R sine nettsider

Innen CEPT organiseres arbeidet under fire prosjekt-team som ved forrige periode (PT A, PT B, PT C og PT D). I tillegg er enkelte agendapunkter tildelt ECC PT1.Fordelingen av agendapunkter er som følger:

  • PT A - Agendapunktene som er av interesse for vitenskap og de punktene som til stor grad er av regulatorisk karakter. Denne arbeidsgruppen diskuterer også agendaen for neste WRC (WRC-27).
  • PT B - Agendapunktene som dreier seg om tekniske og regulatoriske problemstillinger knyttet til satellittkommunikasjon.
  • PT C - Agendapunktene knyttet til maritim og aeronautisk bruk samt radiodeterminasjon.
  • PT D - Agendapunktet knyttet til gjennomgang av UHF allokeringer.
  • PT 1 - Agendapunktene knyttet til IMT.

Vi arbeider frem mot neste konferanse i 2023, WRC-23, under samme prinsipper som for WRC-15 og WRC-19. Det vil bli holdt jevnlige arbeidsmøter (NORWRC), og informasjon om agendapunkter og norske standpunkter samles i et felles dokument (NOR-DOC).

Nkom er avhengig av innspill fra bransjen for å kunne representere norske interesser på best mulig vis i arbeidet mot WRC-23. Innspill og påmelding til distribusjonslisten i forbindelse med arbeidet frem mot WRC-23, sendes til norwrc@nkom.no.

For å effektivisere arbeidet med å oppdatere NOR-DOC, skal alle innspill fra aktører gjøres i en fast mal.

Ny versjon av NOR-DOC, med status etter CPG-23 #6 og #7 og NORWRC-23 #2.

Resultater fra tidligere radiokonferanser

WRC-19

World Radiocommunication Conference 2019 gikk av stabelen i november 2019. Konferansen varte i fire uker og samlet rundt 3 400 delegater fra 165 land. De viktigste resultatene er samlet i en pressemelding fra ITU.

 I versjon 11 av NOR-DOC er det gitt en kort beskrivelse av resultatet for hvert agendapunkt. Eventuelle resolusjoner som er knyttet til agendapunkt er også inkludert i dokumentet.

Her finnes Provisional Final Acts for WRC-19, med markeringer for endringer opp mot agendapunkter. Legg merke til at alle endringer gjort som følge av AI 4 ikke er markert.

WRC-15

World Radiocommunication Conference 2015 gikk av stabelen i november 2015. Konferansen varte i fire uker og samlet rundt 3 300 delegater fra 162 land. Resultatene fra konferansen er samlet på ITU sine hjemmesider.

I versjon 13 av NOR-DOC er det gitt en kort beskrivelse av resultatet for hvert agendapunkt. Eventuelle resolusjoner som er knyttet til agendapunkt er også inkludert i dokumentet.