Formålet med prioritetsabonnement er å sikre at personer med ansvar for særlig samfunnsviktige oppgaver får bedre fremkommelighet til samtaler i mobilnettene. Dette bidrar til å sikre samfunnets evne til å håndtere krise- eller beredskapssituasjoner. Ordningen er regulert i forskrift om prioritet i mobilnett og omfatter alle mobiltilbydere som tilbyr bedriftsabonnement.

Hva er et prioritetsabonnement?

Et prioritetsabonnement er et bedriftsabonnement med to tilleggsegenskaper: Prioritetsfunksjon og nasjonal gjesting:

  • Prioritetsfunksjon innebærer at brukeren har prioritet på å starte telefonsamtaler, datasesjoner og meldinger i mobilnettene i metningssituasjoner. Til forskjell må ordinære brukere vente til metningssituasjonen er løst opp i før de kan starte telefonsamtaler, datasesjoner og sende meldinger. Nødanrop påvirkes ikke av prioritetsfunksjonen. 
  • Nasjonal gjesting (roaming) innebærer at abonnenten kan bruke en annen mobiltilbyders nett når abonnenten er utenfor dekning i eget nett. Nasjonal gjesting virker på tilsvarende måte som internasjonal gjesting.  

I motsetning til den gamle 2G-prioritetstjenesten, vil brukeren ikke ha bryteprioritet når hen først er inne i mobilnettene. Til gjengjeld er kapasiteten i 4G/5G-nettene mange ganger høyere, som betyr at risikoen for ressursbrist er vesentlig lavere, og behovet for bryteprioritet mindre.   

Tilbyderne vil ikke være pålagt å fortsette å tilby den gamle 2G-prioritetstjenesten etter 15. september. Tilbyderne flytter eksisterende prioritetsabonnenter, inkludert de med prioritet light, over på den nye tjenesten. Man beholder det samme SIM-kortet. Det anbefales å skru telefonen av og på for å aktivere den nye prioritetstjenesten. 

Den nye prioritetstjenesten vil for øvrig ikke ha noen innvirkning på befolkningens mulighet til å gjennomføre nødanrop. Tjenesten vil heller ikke stille noen særskilte krav til mobiltelefon ut over støtte for 4G mobilnett og voice over LTE (VoLTE).

Hvem kan få prioritetsabonnement?

Prioritetsabonnement er forbeholdt virksomheter med ansatte som har ansvar for særlig samfunnsviktige oppgaver og som har kritisk behov for mobilkommunikasjon. Dette er virksomheter som har en rolle i nasjonal og regional kriseledelse, eller som har en operativ beredskapsrolle.

En oversikt over virksomheter som kan få prioritetsabonnement finnes her.

Hvordan søke og bli godkjent?

Før en kan tegne et prioritetsabonnement hos en mobiloperatør må virksomheten søke om godkjenning hos Nkom gjennom et eget skjema via Altinn.no.

Innlogging i Altinn.no skal skje på vanlig måte med personnummer. Personen som søker på vegne av virksomheten må ha registrert en rettighet til utfylling/innsending for virksomheten i Enhetsregisteret. Registeret har oversikt over personer i virksomheten som har administrasjonsrettigheter og tilgang til virksomhetens skjema.

I søknaden må virksomheten avgi en egenerklæring til Nkom om at de oppfyller vilkårene for prioritetsabonnement. I søknaden oppgir søkeren også antall abonnement det søkes om.  

Virksomheten får en kvittering på e-post om at søknaden er mottatt av Nkom. Når søknaden er ferdigbehandlet av Nkom, sendes en melding om vedtaket på e-post. 

Hvordan etablere/si opp?

Virksomheten kan etter et positivt vedtak fra Nkom, bestille ønsket type og ønsket antall prioritetsabonnement hos sin mobiltilbyder. Mobiltilbyder kontrollerer mot Nkoms register at virksomheten er godkjent.  

Virksomheten kan si opp prioritetsabonnementet hos sin mobiltilbyder.  

Mobiltilbydere har særskilte forpliktelser til sikker behandling av abonnementsinformasjon for prioritetsabonnement. Derfor kan prosedyrene for å etablere eller si opp prioritetsabonnement avvike noe fra vanlig abonnement. 

Veiledning for mobiltilbydere

Prioritert virksomhet godkjent av Nkom

Ved mottak av bestilling av prioritetsabonnement skal mobiltilbyder verifisere at virksomheten er godkjent for dette hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). 

For å kontrollere at virksomhet er godkjent sender tilbyder en forespørsel til e-postadressen prioritet@nkom.no med virksomhetens organisasjonsnummer i emnefeltet: 

#[orgnr:123456789] 

Det vil komme svar tilbake hvor det i emnefeltet er svar på om organisasjonsnummer er godkjent: 

#[orgnr:123456789] #[prioritet:ja] 

eller 

#[orgnr:123456789] #[prioritet:nei] 

For at forespørselen skal bli besvart må avsenderadressen på forhånd være registrert hos Nkom. (For eksempel «prioritet@tilbyder.no»). Det vil være mulig å konfigurere systemet med flere e-postadresser for en tilbyder. 

Årlig verifisering av prioritert virksomhet

Mobiltilbyder skal minst en gang i året verifisere at virksomheter med prioritetsabonnent fremdeles er godkjent. Mobiltilbyder plikter å avslutte prioritetsabonnement til virksomheter som ikke lenger har godkjenning. Sjekken gjøres via samme løsning som brukes ved tegning av prioritetsabonnement. 

Personer hos mobiltilbyder som behandler prioritetsabonnement skal ha særskilt fullmakt av mobiltilbyder til dette. Antallet fullmakter skal begrenses mest mulig. Tilgang til opplisting som identifiserer prioritetsabonnenter, skal begrenses til personer med fullmakt. 

Det er tillatt for kundekonsulenter og lignende, som ikke har særskilt fullmakt, å søke opp informasjon om hvorvidt en kunde har prioritetsabonnement. 

Dual-SIM som alternativ eller supplement til prioritetsabonnement

Det er enkelte utfallsscenarioer i mobilnettene som prioritetsabonnementene ikke vil gardere mot. Prioritetsfunksjonen og nasjonal gjesting vil primært ha virkning mot lokal metning og lokale utfall i radionett. Eksempler på slike situasjoner er basestasjoner som mister strømtilførsel, eller sin forbindelse med resten av nettet ved at fiberkabler går i stykker. 

Nasjonal gjesting betinger at egen tilbyders kjernenett er oppe. Selv om prioritetsbrukeren kan aksessere radionettene til andre tilbydere ved hjelp av nasjonal gjesting, produseres fortsatt tjenestene i egen tilbyders kjernenett. Ved utfall i kjernenett kan følgelig nasjonal gjesting vise seg å være uten effekt, og det kan være nødvendig med andre tiltak. 

Bruk av dual-SIM, om det er fysiske eller e-SIM, muliggjør at sluttbruker kan få tjenester levert fra ulike kjernenett. Sluttbruker vil da også ha mulighet til å aksessere to ulike radionett, gitt at abonnement er tegnet med to tilbydere eller tjenesteleverandører som benytter ulike kjerne- og radionett. 

Ice, Telenor og Telia er per dags dato de tre tilbyderne som har egne kjerne- og radionett. Imidlertid kan det også tegnes abonnement med andre tjenesteleverandører som benytter kjerne- og radionettene til Ice, Telenor og Telia. 

Ettersom prioritetsabonnement og dual-SIM har noe forskjellige virkningsområder, bør den enkelte sluttbruker/organisasjon vurdere løsningene opp imot scenarioer det ønskes satt inn tiltak mot. Dersom sluttbruker både ønsker prioritet og mulighet for tjenesteleveranse fra to uavhengige kjernenett, kan begge løsningene velges.