Formålet med prioritetsabonnement er å sikre at personer med ansvar for særlig samfunnsviktige oppgaver får bedre fremkommelighet til samtaler i mobilnettene. Dette bidrar til å sikre samfunnets evne til å håndtere krise- eller beredskapssituasjoner. Ordningen er regulert i forskrift om prioritet i mobilnett og omfatter alle mobiltilbydere som tilbyr bedriftsabonnement og 2G/3G-tale.

Hva er et prioritetsabonnement?

Et prioritetsabonnement er et bedriftsabonnement med to tilleggsegenskaper: Prioritetsfunksjon og nasjonal gjesting:

  • Prioritetsfunksjon innebærer at prioriterte samtaler kan bryte ikke-prioriterte pågående samtaler dersom det er overbelastning i mobilnettet. Funksjonen gjelder uavhengig av om overbelastning skjer i den delen av nettet som det ringes fra (originerende ende) eller det ringes til (terminerende ende). Nødanrop brytes imidlertid ikke av prioriterte samtaler.
  • Nasjonal gjesting (roaming) innebærer at abonnenten kan bruke en annen mobiltilbyders nett når abonnenten er utenfor dekning i eget nett. Nasjonal gjesting virker på tilsvarende måte som internasjonal gjesting. 

Hvordan virker prioritetsabonnement?

Selve prioritetsfunksjonen er kun implementert for 2G/3G-tale, og ikke for 4G-tale (VoLTE/Wifi-tale). Prioritetsabonnenter som er på 4G-nettet, og som setter opp eller mottar en samtale, vil derfor midlertidig “flyttes” ned på 2G/3G mens samtalen pågår, for å gi samtalen prioritet.

For prioritetsabonnenter som også ønsker mulighet for 4G-tale, tilbyr enkelte mobiloperatører et modifisert prioritetsabonnement, kalt “prioritet light”. I abonnementet “prioritet light” får abonnenten flere muligheter:

  • Abonnent i 4G-nettet får 4G-tale, men uten prioritet.
  • Abonnent i 2G/3G-nettet får 2G/3G-tale med prioritet.
  • I innstillingene på mange mobiltelefoner kan du selv velge 4G-tale på/av. Dermed kan abonnenten selv bestemme om en i en gitt situasjon vil ha 4G-tale uten prioritet eller 2G/3G-tale med prioritet.

Nasjonal gjesting virker både for ordinært prioritetsabonnement og “prioritet light”. Når du gjester annen operatørs nett, har du kun tilgang på 2G/3G.

Ny tjeneste for prioritet i mobilnett fra 15. september 2023

I tråd med teknologiutviklingen og behov for en oppdatert tjeneste for prioritet i mobilnett, gjennomførte Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og Nkom forskriftsendringer desember 2022. Forskriftsendringene pålegger tilbyderne av mobilnett å implementere tilgangsprioritet og nasjonal gjesting i 4G og videre. Tilbyderne må ha klart den nye prioritetsfunksjonen og nasjonal gjesting i 4G/5G innen 15. september 2023.  

Kort fortalt betyr tilgangsprioritet at brukeren har prioritet på å starte telefonsamtaler, datasesjoner og meldinger i mobilnettene i metningssituasjoner. Til forskjell må ordinære brukere vente til metningssituasjonen er løst opp i før de kan starte telefonsamtaler, datasesjoner og sende meldinger. Mekanismen i mobilnettene som muliggjør dette kalles dynamisk aksessklassesperring.  

I motsetning til dagens prioritetstjeneste i 2G-nettene, vil brukeren ikke ha bryteprioritet når hen først er inne i mobilnettene. Til gjengjeld er kapasiteten i 4G/5G-nettene mange ganger høyere, som betyr at risikoen for ressursbrist er vesentlig lavere, og behovet for bryteprioritet mindre.  

Ordningen med nasjonal gjesting videreføres. Prioritetsabonnenten vil derfor ha tilgangsprioritet uavhengig av om hen befinner seg i hjemmenettet eller i annen tilbyders mobilnett.  

Tilbyderne vil ikke være pålagt å fortsette å tilby dagens prioritetstjeneste i 2G etter 15. september. Tilbyderne vil flytte eksisterende prioritetsabonnenter, inkludert de med prioritet light, over på den nye tjenesten når den innføres. Man beholder det samme SIM-kortet. Det anbefales å skru telefonen av og på for å aktivere den nye prioritetstjenesten.

Den nye prioritetstjenesten vil for øvrig ikke ha noen innvirkning på befolkningens mulighet til å gjennomføre nødanrop. Tjenesten vil heller ikke stille noen særskilte krav til mobiltelefon ut over støtte for 4G mobilnett.  

Hvem kan få prioritetsabonnement?

Prioritetsabonnement er forbeholdt virksomheter med ansatte som har ansvar for særlig samfunnsviktige oppgaver og som har kritisk behov for mobilkommunikasjon. Dette er virksomheter som har en rolle i nasjonal og regional kriseledelse, eller som har en operativ beredskapsrolle.

En oversikt over virksomheter som kan få prioritetsabonnement finnes her.

Hvordan søke og bli godkjent?

Før en kan tegne et prioritetsabonnement hos en mobiloperatør må virksomheten søke om godkjenning hos Nkom gjennom et eget skjema via Altinn.no.

Innlogging i Altinn.no skal skje på vanlig måte med personnummer. Personen som søker på vegne av virksomheten må ha registrert en rettighet til utfylling/innsending for virksomheten i Enhetsregisteret. Registeret har oversikt over personer i virksomheten som har administrasjonsrettigheter og tilgang til virksomhetens skjema.

I søknaden må virksomheten avgi en egenerklæring til Nkom om at de oppfyller vilkårene for prioritetsabonnement. I søknaden oppgir søkeren også antall abonnement det søkes om. 

Virksomheten får en kvittering på e-post om at søknaden er mottatt av Nkom. Når søknaden er ferdigbehandlet av Nkom, sendes en melding om vedtaket på e-post.

Hvordan etablere/si opp?

Virksomheten kan etter et positivt vedtak fra Nkom, bestille ønsket type og ønsket antall prioritetsabonnement hos sin mobiltilbyder. Mobiltilbyder kontrollerer mot Nkoms register at virksomheten er godkjent. 

Virksomheten kan si opp prioritetsabonnementet hos sin mobiltilbyder. 

Mobiltilbydere har særskilte forpliktelser til sikker behandling av abonnementsinformasjon for prioritetsabonnement. Derfor kan prosedyrene for å etablere eller si opp prioritetsabonnement avvike noe fra vanlig abonnement.

Veiledning for mobiltilbydere

Prioritert virksomhet godkjent av Nkom

Ved mottak av bestilling av prioritetsabonnement skal mobiltilbyder verifisere at virksomheten er godkjent for dette hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

For å kontrollere at virksomhet er godkjent sender tilbyder en forespørsel til e-postadressen prioritet@nkom.no med virksomhetens organisasjonsnummer i emnefeltet:

#[orgnr:123456789]

Det vil komme svar tilbake hvor det i emnefeltet er svar på om organisasjonsnummer er godkjent:

#[orgnr:123456789] #[prioritet:ja]

eller

#[orgnr:123456789] #[prioritet:nei]

For at forespørselen skal bli besvart må avsenderadressen på forhånd være registrert hos Nkom. (For eksempel «prioritet@tilbyder.no»). Det vil være mulig å konfigurere systemet med flere e-postadresser for en tilbyder.

Årlig verifisering av prioritert virksomhet

Mobiltilbyder skal minst en gang i året verifisere at virksomheter med prioritetsabonnent fremdeles er godkjent. Mobiltilbyder plikter å avslutte prioritetsabonnement til virksomheter som ikke lenger har godkjenning. Sjekken gjøres via samme løsning som brukes ved tegning av prioritetsabonnement.

Personer hos mobiltilbyder som behandler prioritetsabonnement skal ha særskilt fullmakt av mobiltilbyder til dette. Antallet fullmakter skal begrenses mest mulig. Tilgang til opplisting som identifiserer prioritetsabonnenter, skal begrenses til personer med fullmakt.

Det er tillatt for kundekonsulenter og lignende, som ikke har særskilt fullmakt, å søke opp informasjon om hvorvidt en kunde har prioritetsabonnement.

Dual-SIM som alternativ eller supplement til prioritetsabonnement

Det er enkelte utfallsscenarioer i mobilnettene som prioritetsabonnementene ikke vil gardere mot. Prioritetsfunksjonen og nasjonal gjesting vil primært ha virkning mot lokal metning og lokale utfall i radionett. Eksempler på slike situasjoner er basestasjoner som mister strømtilførsel, eller sin forbindelse med resten av nettet ved at fiberkabler går i stykker.

Nasjonal gjesting betinger at egen tilbyders kjernenett er oppe. Selv om prioritetsbrukeren kan aksessere radionettene til andre tilbydere ved hjelp av nasjonal gjesting, produseres fortsatt tjenestene i egen tilbyders kjernenett. Ved utfall i kjernenett kan følgelig nasjonal gjesting vise seg å være uten effekt, og det kan være nødvendig med andre tiltak.

Bruk av dual-SIM, om det er fysiske eller e-SIM, muliggjør at sluttbruker kan få tjenester levert fra ulike kjernenett. Sluttbruker vil da også ha mulighet til å aksessere to ulike radionett, gitt at abonnement er tegnet med to tilbydere eller tjenesteleverandører som benytter ulike kjerne- og radionett.

Ice, Telenor og Telia er per dags dato de tre tilbyderne som har egne kjerne- og radionett. Imidlertid kan det også tegnes abonnement med andre tjenesteleverandører som benytter kjerne- og radionettene til Ice, Telenor og Telia.

Ettersom prioritetsabonnement og dual-SIM har noe forskjellige virkningsområder, bør den enkelte sluttbruker/organisasjon vurdere løsningene opp imot scenarioer det ønskes satt inn tiltak mot. Dersom sluttbruker både ønsker prioritet og mulighet for tjenesteleveranse fra to uavhengige kjernenett, kan begge løsningene velges.