Nkom har tilgjengelig flere kostnadsmodeller som baserer seg på metoden LRIC (Long Run Incremental Cost). Disse fremkommer nedenfor. 

LRIC-modell for mobilnett

Nkom har utviklet en LRIC-modell for mobilnett. Denne brukes i prisreguleringen av terminering av tale i mobilnett. Dette gjelder marked 2, grossistmarkedet for terminering av tale i individuelle mobilkommunikasjonsnett. Med terminering av tale i mobilnett menes den tjenesten mobiltilbydere utfører ved å bringe samtaler fra kunder i et annet telefonnett til kunder i sitt eget mobilnett.

Gjeldende versjon fra 2017 av modell og modelldokumentasjon finner du her:

LRIC-modell for kjernenett i fastnett

Nkom har utviklet en LRIC-modell for fastnett. Denne brukes i prisreguleringen av terminering av tale i fastnett. Dette gjelder marked 1, grossistmarkedet for terminering av tale i fastnett. Med terminering av tale i fastnett menes den tjenesten tilbydere av fasttelefoni utfører ved å bringe samtaler fra kunder i et annet telefonnett til kunder i sitt eget telefonnett. Modellen brukes også i forbindelse med fastsettelse av pristak for Bredbåndsaksess, se nedenfor.

Siste versjon fra 2019 av modell og modelldokumentasjon finner du her:

LRIC-modell for faste aksessnett

Nkom har utviklet en LRIC-modell for det faste aksessnettet. Denne brukes i prisreguleringen i bredbåndsmarkedene. Dette gjelder marked 3a, grossistmarkedet for lokal tilgang til faste aksessnett, nærmere bestemt for å fastsette pristak for lokal, fysisk tilgang til kobberbaserte aksessnett. Modellen brukes også i marked 3b, grossistmarkedet for sentral tilgang til faste aksessnett. I fastsettelsen av pristak for sentral tilgang til kobberbaserte aksessnett i form av Bredbåndsaksess, anvendes elementer fra LRIC-modellene for både aksess og kjernenett.

Siste versjon av modell og modelldokumentasjon finner du her:

Felles europeiske kostnadsmodeller

EU-kommisjonen startet i 2018 arbeidet med felles europeiske kostnadsmodeller for mobilnett og fastnett. Resultater fra modellene vil bli benyttet for å fastsette et felles europeisk pristak for terminering, henholdsvis for mobilnett og fastnett. Her finner du linker til disse modellene:

I 2023 startet Kommisjonen arbeidet med oppdatering av kostandsmodell for internasjonal gjesting. Utkast til nasjonale modeller er utarbeidet og det er mulig å gi kommentarer til modellen frem til 19. februar 2024.

Kapitalkostnad – WACC

Kapitalkostnader (WACC, Weigted Average Cost of Capital) består i alminnelighet av renter på investert kapital. Kapitalkostnader beregnes med utgangspunkt i rentesatser som også kalles kalkulatorisk rente. Kalkulatorisk rente gir uttrykk for krav til forrentning av investert kapital, det vil si alternativ verdi på kapitalen. Rentesatsene brukes i prisreguleringen som en «tillatt avkastning» på investert kapital. 

Vedtak – kalkulatorisk rente for fast- og mobilnett

Nkom vil harmonisere beregningen av kalkulatorisk rente i prisreguleringen av de norske ekommarkedene med føringene i EU-kommisjonens retningslinjer fra 6. november 2019.

Vedtaket innebærer en felles WACC for fast- og mobilnett på 5,33 prosent. Vedtaket vil erstatte gjeldende vedtak for kalkulatorisk rente.

Tidligere vedtak  - kalkulatorisk rente

Kalkulatoriske renter for henholdsvis mobilmarkedene og fastnettmarkedene er frem til nå fastsatt på bakgrunn av beregninger foretatt av professor Thore Johnsen på oppdrag fra Nkom.

Nkom vedtok 28. november 2017 kalkulatorisk rente som skal benyttes ved regnskapsrapportering og prisregulering i fastnettmarkedene. Vedtaket med grunnlagsdokument finner du her:

Nkom vedtok 27. november 2017 kalkulatorisk rente som skal benyttes ved regnskapsrapportering og prisregulering i mobilmarkedene. Vedtaket med grunnlagsdokument finner du her: