Informasjonsfilmer

Nkom har utarbeidet informasjonsfilmer om bredbåndsutbyggingsloven og Ekomportalen. Filmene gir en innføring i loven og hva den betyr for både eiere av infrastruktur og utbyggere av høyhastighetsnett.

Ekomportalen er et viktig verktøy for bærekraftig, effektiv og raskere utbygging av bredbånd.

Her får du en kort innføring i Ekomportalen:

Her får du en kort innføring i Bredbåndsutbyggingsloven:

Ekomportalen

Ekomportalen er et nettsted med nyttig informasjon for etablering av høyhastighetsnett. Portalen ivaretar funksjon som sentral informasjonstjeneste, jfr Bredbåndsutbyggingsloven §20. Denne nettportalen skal gi følgende informasjon:

 • oversikt over eiere av eksisterende fysisk infrastruktur som er egnet til fremføring av høyhastighetsnett
 • informasjon om planlagte og pågående bygge- og anleggsarbeider
 • informasjon om søknads- og tillatelsesprosedyrer for bygge- og anleggsarbeider ved utbygging av høyhastighetsnett

I tillegg til de lovpålagte kravene i Bredbåndsutbyggingsloven, har Ekomportalen også etablert en mulighet for ekomnetteiere til å synliggjøre overføringskapasitet de kan tilby til andre bredbåndstilbydere.

Plikt til å gi informasjon til Ekomportalen

Plikten til å gi informasjon til Ekomportalen.nkom.no gjelder fra 1. oktober 2021.

Nettoperatør skal gi opplysninger til Ekomportalen om eksisterende fysisk infrastruktur og planlagte og pågående bygge- og anleggsarbeider, jfr Bredbåndsutbyggingsloven §21

Offentlig organer, som på grunn av sin virksomhet har opplysninger om nettoperatørers fysiske infrastruktur, plikter å gi opplysninger til Ekomportalen.

Samhandling

For å oppfylle formålet om en kostnadseffektiv etablering av høyhastighetsnett er det viktig med et felles mål om at flest mulig skal få denne tilgangen. Nkom ønsker å være en pådriver for god samhandling mellom bredbåndsutbyggere og nettoperatører for å unngå konflikter og tvister.

Plikter og rettigheter

Det er primært bredbåndsutbyggere som har rettigheter etter loven. Bredbåndsutbyggere og andre nettoperatører har plikt til å gi informasjon om, tillate befaring, og tilby tilgang til passiv fysisk infrastruktur for bredbåndsutbyggere. Dette gjelder for eksempel elnetteiere og kommuner, med råderett over passiv fysisk infrastruktur. Videre er det krav om samordning av bygge- og anleggsarbeider, og krav om tilgang til tilkoblingspunkt og fysisk infrastruktur i bygninger.

Anmodning om informasjon, befaring, samordning og tilgang skal være skriftlig. Fristen for å gi informasjon er ti virkedager, befaring skal gjennomføres innen en måned og svar på anmodning om tilgang skal gis innen to måneder. Det er en måneds frist for å bli enige om samordning.

Forhold som nasjonale sikkerhetsinteresser, nettsikkerhet, folkehelse og drifts- og forretningshemmeligheter, kan begrense rettigheter og plikter.

Ved uenighet kan saken bringes inn for tvisteløsningsorganet hos Nkom.

Passiv fysisk infrastruktur

Nettoperatør skal, etter anmodning fra bredbåndsutbygger, gi tilgang til følgende minimum av opplysninger om eksisterende passiv fysisk infrastruktur:

 1. lokalisering og framføringsrute
 2. infrastrukturtype og gjeldende anvendelse og kontaktinformasjon

Nettoperatør skal imøtekomme enhver rimelig anmodning fra bredbåndsutbygger om befaring og tilgang til den fysiske infrastrukturen.

Fysisk infrastruktur i bygninger

Tiltakshaver skal sikre at alle bygninger som skal oppføres er klargjort innvendig med fysisk infrastruktur for framføring av høyhastighetsnett fram til nettermineringspunktene. Det gjelder også bygninger som gjennomgår større renoveringsarbeider, og hvor det normalt oppholder seg sluttbrukere.

Tiltakshaver skal sikre at alle bygninger som skal oppføres med flere bruks- eller eierseksjoner, eller som gjennomgår større renoveringsarbeider, har tilkoblingspunkter.

Kravene gjelder ikke for fritidsboliger, kirkebygg, monumenter, bygninger av historisk verdi, bygninger som er utpekt som skjermingsverdige objekter, og bygninger hvor kostnadene for klargjøring for høyhastighetsnett vil være uforholdsmessig høye.

Alle som eier eller har bruksrett til tilkoblingspunkt eller fysisk infrastruktur i bygninger med flere bruks- eller eierseksjoner, skal imøtekomme enhver rimelig anmodning fra bredbåndsutbygger om tilgang til slik infrastruktur.

Planlagte og pågående bygge- og anleggsarbeid

Nettoperatør som er ansvarlig for utførelsen av bygge- eller anleggsarbeider, som helt eller delvis er finansiert med offentlige midler, skal imøtekomme enhver rimelig anmodning fra bredbåndsutbygger om samordning av bygge- eller anleggsarbeidene.

Nettoperatør som har fått innvilget eller søkt om tillatelse til bygge- og anleggsarbeid, eller som planlegger å søke om slik tillatelse i løpet av de neste seks måneder, skal etter anmodning gi bredbåndsutbygger tilgang til følgende opplysninger om pågående eller planlagte bygge- og anleggsarbeider for etablering av fysisk infrastruktur:

 1. lokalisering og type bygge- eller anleggsarbeider
 2. hvilke deler av fysisk infrastruktur som vil bli berørt
 3. forventet dato for oppstart av bygge- og anleggsarbeider og varighet
 4. kontaktinformasjon til den ansvarlige hos nettoperatør

Unntak fra plikter

Rett til informasjon om, befaring og tilgang gjelder for infrastruktur som er egnet til framføring av høyhastighetsnett. 

Tilgang til informasjon om fysisk infrastruktur og planlagte bygge- og anleggsarbeider, eller til befaring, kan nektes eller begrenses, hvor dette er nødvendig av hensyn til:

 1. nettsikkerhet og nettets integritet
 2. nasjonale sikkerhetsinteresser
 3. sikkerhet og folkehelse
 4. drifts- eller forretningshemmeligheter

Avslag på tilgang til eksisterende fysisk infrastruktur skal være basert på objektive, transparente og forholdsmessige kriterier, slik som:

 1. teknisk egnethet
 2. plassbegrensninger
 3. sikkerhet og folkehelse
 4. nettsikkerhet og -integritet, herunder hensyn til kritisk infrastruktur
 5. risiko for vesentlige forstyrrelser av andre tjenester som leveres over samme fysiske infrastruktur
 6. tilbud fra nettoperatør om tilgang til annen egnet fysisk infrastruktur, under forutsetning av at denne tilbys på rimelige vilkår

Krav om informasjon om og samordning av bygge- og anleggsarbeider gjelder ikke for arbeider av begrenset økonomisk verdi, størrelse og varighet, eller når kritisk infrastruktur berøres. 

Plikten til samordning gjelder ikke dersom:

 1. samordning vil medføre ekstra kostnader for det opprinnelige tiltaket
 2. samordning vil påvirke kontrollen med koordineringen av arbeidet
 3. anmodning om samordning ikke er inngitt så snart som mulig og ved søknadspliktige arbeider, senest én måned før nettoperatør har sendt endelig søknad om godkjenning av bygge- eller anleggsarbeidet
 4. generelle unntak fra informasjonsplikten kommer til anvendelse

Tvisteløsning

Nkom er tvisteløsningsorgan og skal samarbeide med relevant sektormyndighet i saker som berører andre sektorer enn ekomsektoren. Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Politiets sikkerhetstjeneste skal høres i alle saker som berører sikkerhetsmessige forhold.

Tvisteløsningsorganet skal fatte vedtak innen to eller fire måneder, avhengig av type tvist, etter at fullstendig anmodning om behandling er mottatt. Fristene kan kun fravikes i særlige tilfeller.

Det er viktig at saken starter riktig med en formell skriftlig anmodning fra den part som ønsker å anmode om noe etter bredbåndsutbyggingsloven. Den part som ønsker å sende en anmodning kan benytte vår mal.

Skjema for anmodninger

Nettoperatør plikter å gi tvisteløsningsorganet uhindret tilgang til virksomheten og lokaler med utstyr, samt opplysninger som er nødvendige for å kunne avgjøre tvister. Informasjon skal gis uten ugrunnet opphold og fristene for å gi informasjon vil være korte for å sikre saksbehandling innen lovens frister.

Tvister kan bringes inn for tvisteløsningsorganet av en part eller annen med rettslig klageinteresse. Vedtak som er fattet av tvisteløsningsorganet kan ikke påklages i forvaltningssystemet, men kan overprøves ved søksmål for tingretten. 

Skjema for å melde inn en tvist

Tilsyn

Nkom skal føre tilsyn med at krav fastsatt i eller i medhold av loven, er oppfylt. Nkom kan pålegge nettoperatør å utlevere opplysninger som er nødvendige for gjennomføringen av tilsynet. Tilsyn kan foretas uten forhåndsvarsel.

Taushetsplikt

Nettoperatør og bredbåndsutbygger, og enhver som utfører arbeid eller tjeneste for disse, har taushetsplikt. Det gjelder taushet om informasjon om andre nettoperatørers eller bredbåndsutbyggeres infrastruktur, eller forretningsforhold som vedkommende gjennom sin virksomhet får kjennskap til. Taushetsplikten gjelder også enhver som bistår tvisteløsningsorganet.

Gebyr og sektoravgift

Utredes seinere.

Definisjoner

 • Nettoperatør: virksomhet som tilbyr tilgang til elektronisk kommunikasjonsnett som brukes til offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste, eller som har råderett over passiv fysisk infrastruktur beregnet for å levere: 
  • tjeneste for produksjon, transport eller distribusjon av gass, elektrisitet og offentlig belysning, oppvarming og vann, herunder transport av avløpsvann, dreneringssystemer og fjerning av avfall
  • transporttjeneste, herunder jernbaner, veier, havner og lufthavner
 • Bredbåndsutbygger: virksomhet som tilbyr eller planlegger å tilby tilgang til høyhastighetsnett som brukes til offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste.
 • Fysisk infrastruktur: passivt element i et nett som er egnet til å gi plass til andre nettelementer uten selv å bli et aktivt element i nettet, eksempelvis rør, master, kabelkanaler, kulverter, inspeksjonsbrønner, kummer, kabinetter, bygninger eller adkomst til bygninger, antenneanlegg, tårn og stolper. Kabler for elektronisk kommunikasjon, herunder mørk fiber, og ledninger og rør til framføring av vannforsyning og drikkevann omfattes ikke.
 • Høyhastighetsnett: elektronisk kommunikasjonsnett som kan levere elektronisk kommunikasjonstjenester med nedstrømshastighet på minst 30 Mbit/s.
 • Større renoveringsarbeider: bygge- og anleggsarbeider i eller på bygning som omfatter hele eller vesentlige deler av den fysiske infrastrukturen i bygningen som er egnet for framføring av elektronisk kommunikasjonsnett.
 • Tilkoblingspunkt: et fysisk punkt i eller utenfor bygningen som bredbåndsutbyggeren har tilgang til og som den fysiske infrastrukturen i bygningen kan kobles til.
 • Sluttbruker: enhver fysisk eller juridisk person som inngår avtale om tilgang til elektronisk kommunikasjonsnett eller -tjeneste til eget bruk eller utlån.
 • Nettermineringspunkt: tilkoplingspunkt mellom elektronisk kommunikasjonsnett og terminalutstyr.

Kontaktpersoner

For juridiske spørsmål: seniorrådgiver Svend Albert Toft
For tekniske spørsmål: seniorrådgiver Anders Snøløs Topland