Tildeling av nummerressurser

Bruk av nummerressurser fra obligatoriske nummerplaner krever tillatelse fra Nkom. Tilbydere sender søknad til Nkom om tildeling av nummerressurser.

Vi stiller krav til informasjon fra søkere som ønsker å få tildelt nummerressurser fra obligatoriske nummerplaner. Krav til opplysninger fra søkere fremkommer i nummerforskriften § 6.Søknad om tildeling av nummerressurser skal inneholde:

  • søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, og navn, telefonnummer og e-postadresser til kontaktperson
  • nummerressurs det søkes om
  • beskrivelse av tjenesten nummerressursen skal brukes til
  • dokumentasjon av ressursbehov
  • planlagt dato for start av tjenesten

For å få tildelt nummerressurser, må det sendes skriftlig søknad om tildeling til firmapost@nkom.no

Vi anbefaler å bruke vårt søknadsskjema for søknad om tildeling av nummerressurser. 

Nkom tar avgjørelse om tillatelse til bruk av nummerressurser avsatt i nummerplanen til særlige formål. Vi tar avgjørelse så raskt som mulig og senest tre uker etter at vi har mottatt nødvendig informasjon for å behandle søknaden. 

Nkom setter vilkår for en tildeling, for eksempel at nummerressursen skal settes i kommersiell drift innen en viss tid etter tildeling. Dersom dette ikke skjer, vil vi kunne trekke tilbake den tildelte nummerressurs.

Ved endringer av opplysninger gitt i søknaden, skal Nkom snarest mulig informeres. Det gjelder for eksempel ved fusjon, konkurs, endring av fakturaadresse og endring av kontaktperson. 

Viktige hensyn

To hensyn er viktige for vår forvaltning av nummerressurser: 

  • å sikre en effektiv og ressursbesparende forvaltning av nummerressurser 
  • å gi tilbydere nødvendig og lik tilgang til nummerressurser for levering av elektroniske kommunikasjonstjenester

Sektoravgift og gebyr

Vi krever inn sektoravgift og gebyr for tildeling og disponering av nummerressurser. 

Sektoravgift og gebyr for de ulike nummerressursene som vi tildeler, er spesifisert i Forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit § 6.

Her finner du gjeldende beløp.

Overdragelse av nummerressurser

For å kunne overdra tildelte nummer fra obligatoriske nummerplaner, må du søke om tillatelse fra Nkom. Vi fastsetter vilkår for slike overdragelser.

Søknad om tillatelse til overdragelse av nummerressurser sendes til firmapost@nkom.no

Tilbakelevering av nummerressurser

Ved opphør av virksomhet skal ubrukte nummer, nummerserier og koder tilbakeleveres til Nkom. 

Vi oppfordrer tilbydere å tilbakelevere nummerressurser som ikke er i bruk eller planlagt brukt. 

Dersom nummerressurser skal leveres tilbake, må dette gjøres skriftlig før 31. desember i inneværende år for å unngå betaling påfølgende år. Skriftlig oppsigelse av nummerressurser sendes til firmapost@nkom.no

Endring av nummerplan

Noen ganger er det nødvendig å endre en nummerplan, for eksempel for å:

  • ha tilstrekkelige nummerressurser tilgjengelig på kort og lang sikt
  • reservere nummerressurser til andre formål
  • omdisponere nummerressurser

Alle tilbydere med tillatelse til bruk av nummerressurser fra nummerplanen, må gjøre de nødvendige endringene i sine systemer innen fristen fra Nkom. 

Tilbyder skal informere og legge til rette for minst mulig belastning for sine kunder.