Ekomnettautorisasjon (ENA) gir rettigheter til å være ansvarlig for installasjon og vedlikehold av alle typer elektroniske kommunikasjonsnett (ekomnett) etter definisjonen i ekomloven.

Søknadsskjema på Altinn

Søknadsskjema for ekomnettautorisasjon er elektronisk og ligger på altinn.no

Du finner mer detaljert informasjon  videre her i denne artikkelen.

Informasjonsfilmer om autorisasjon

Vi har laget noen korte filmer som gir informasjon om autorisasjonsordningen og hvordan virksomheten søker om og endrer autorisasjon. 

Her kan du se en enkel forklaringsfilm på tre minutter om hvordan du søker om ekomnettautorisasjon på 1-2-3. Linker og detaljer finner du i denne artikkelen.

Her er en lengre film som inkluderer filmen over, men som også gir svar på flere spørsmål om autorisasjonsordningen. 
Ekomnettautorisasjon del 1 (6 min.) 

I denne filmen får du svar på spørsmål om endring av allerede innvilget autorisasjon. 
Ekomnettautorisasjon del 2 (5 min.) 

Hvem må ha ekomnettautorisasjon?

Alle virksomheter som tilbyr installasjon og vedlikehold av ekomnett må ha ekomnettautorisasjon (ENA) innvilget av Nkom. 

Formålet med autorisasjon er å sikre at krav til elektrisk sikkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), frekvensbruk og kvalitet blir ivaretatt, og at ansatte i virksomheten har nødvendige kvalifikasjoner. 

Hvilken type arbeid som omfattes og hvilke type nett som det kreves autorisasjon for å installere og vedlikeholde er nærmere beskrevet i disse informasjonsbladene: 

Hva må til for å få innvilget ekomnettautorisasjon?

For å søke om ekomnettautorisasjon må virksomheten være registrert i Enhetsregisteret Virksomheten skal ha minst en heltidsansatt som oppfyller kravene til utdanning og praksis for kvalifisert person. 

Krav til kvalifisert person: 

 • Utdanning - Kvalifisert person må kunne dokumentere utdanning som tilsvarer eksamen fra 2-årig fagskole innen utdanningsprogram elektro, med fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag. 
 • Praksis - Kvalifisert person må minst ha ett års relevant praksis som dokumenteres med arbeidsattester eller en signert egenerklæring. Bruk gjerne denne malen. 

Det er virksomheten som får innvilget autorisasjon, ikke kvalifisert person.

Jeg har utenlandsk utdannelse

Komplett vitnemål som viser fag/emner og studiepoeng (Diploma Supplement) må legges ved søknaden. All dokumentasjon må være på nordisk språk eller engelsk. 

 • Kvalifikasjoner som er ervervet i annen EØS-stat vurderes i samsvar med EØS-avtalen vedlegg VII nr. 1 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner, jf. direktiv 2005/36/EF.
 • Utdanning fra Storbritannia vurderes foreløpig tilsvarende som kriteriene i direktiv 2005/36/EF. 
 • Utdanning fra land utenfor EU/EØS vurderes etter samme kriterier som norsk utdanning. 

Hvordan søke om ekomnettautorisasjon?

Søknadsskjema for ekomnettautorisasjon er elektronisk og ligger på altinn.no

Slik søker du autorisasjon på 1 -2 -3: 
Se informasjonsvideo her 

 1. Fyll ut e-skjema på Altinn 
 2. Legg ved dokumentasjon på relevant utdanning til kvalifisert person. 
 3. Legg ved dokumentasjon på relevant ekompraksis til kvalifisert person. 

Søknadene behandles fortløpende og behandlingstiden er normalt 1-3 uker. 

Endringer av eksisterende ekomnettautorisasjon

Her finner du fremgangsmåten for de vanligste endringene når virksomheten har ekomnettautorisasjon. 
Benytt skjema for ekomnettautorisasjon 

Kvalifisert person skal slutte: 

 • Velg «Endre kvalifisert person (ENA)». 
  Legg ved dokumentasjon på utdanning og praksis. 
 • Dersom virksomheten ikke har en ny kvalifisert person tilgjengelig, kan det søkes om dispensasjon for en avgrenset periode - velg «Dispensasjon». 

Virksomheten har byttet navn eller adresse, men har samme organisasjonsnummer: 

 • Virksomhetsdata oppdateres automatisk fra Enhetsregisteret. Ønsker du oppdatert autorisasjonsbevis – velg «Nytt autorisasjonsbevis» 

Virksomheten har fått nytt organisasjonsnummer: 

 • Autorisasjonen er knyttet til organisasjonsnummeret og kan ikke overdras. Det må sendes søknad om “Ny ekomnettautorisasjon”. 
  Merknad: Dette gjelder også når virksomheten er fusjonert inn i en annen virksomhet. 

Virksomheten tilbyr ikke lenger autorisasjonspliktig arbeid og trenger ikke autorisasjonen: 

 • Velg «Oppsigelse av autorisasjon» 
  Merknad: Autorisasjon som er sagt opp før 1. januar betaler ikke sektoravgift for det påfølgende år. 

Eksisterende KIA, TIA eller RIA

Virksomhet som allerede har autorisasjon som kabel-TV- (KIA), tele- (TIA) eller radioinstallatør (RIA), kan opprettholde autorisasjonen. Det forutsetter at kvalifisert person eller organisasjonsnummer ikke endres, jf. autorisasjonsforskriften § 3.

Det er ikke mulig å søke om ny KIA, TIA eller RIA. Ekomnettautorisasjon (ENA) dekker KIA, TIA og RIA. 

Benytt skjema for ekomnettautorisasjon i Altinn for følgende endringer: 

 • KIA, TIA eller RIA kan konverteres til ENA forutsatt at kvalifisert person tilfredsstiller kravene til ENA. Velg “Konvertering av autorisasjon” 

 • Hvis virksomheten mister sin kvalifiserte person, kan det søkes om dispensasjon for en avgrenset periode. Velg “Dispensasjon” 

 • Ved endring av kvalifisert person eller organisasjonsnummer må det søkes om ny ekomnettautorisasjon. Velg “Ny ekomnettautorisasjon" 

 • Virksomheten tilbyr ikke lenger autorisasjonspliktig arbeid og trenger ikke autorisasjonen. Velg «Oppsigelse av autorisasjon» 
  Merknad: Autorisasjon som er sagt opp før 1. januar betaler ikke sektoravgift for det påfølgende år.

Virksomhet med flere avdelinger

Autorisasjonen er knyttet til virksomhetens (hoved)organisasjonsnummer og det kreves minst en autorisasjon per (hoved)organisasjonsnummer. 

 • Avdelinger under ett (hoved)organisasjonsnummer kan ha egen autorisasjon, selv om det ikke er påkrevd. 
 • Dersom virksomheten er organisert med selvstendige enheter med hvert sitt (hoved)organisasjonsnummer, må hver enhet ha egen autorisasjon. Dette gjelder uavhengig av om enhetene har samme eier(e) eller ikke. 
 • Dette forklares nærmere i informasjonsbladet Autorisasjonsplikt

Hva koster ekomnettautorisasjon?

Sektoravgift for autorisert virksomhet for 2024 er 5350 kroner per autorisasjon.

Sektoravgift skal betales hvert år for hele kalenderåret når autorisasjon er gyldig 1. januar. Det skal betales sektoravgift for hele kalenderåret for autorisasjon som er innvilget mellom 1. januar og 1. juli. For autorisasjon som er innvilget etter 1. juli skal det betales halv sektoravgift. 

Dette er fastsatt i Forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit §§ 5 og 20 

Bruk av Nkoms autorisasjonsmerker

Autorisert virksomhet kan benytte seg av Nkoms standardiserte autorisasjonsmerker.

Logo-filer for ekomnett-autorisasjon kan lastes ned her:

Virksomheter som er autorisert som kabel-TV-installatør, tele-og/eller radioinstallatører kan sende en forespørsel om autorisasjonsmerker til firmapost@nkom.no.

Det er kun standardiserte autorisasjonsmerker og autorisasjonsbevis, som kan brukes til markedsføring. Nkoms logo/etatsmerke kan ikke brukes.

Nkom-ekomnettautorisasjon

Liste over autoriserte virksomheter

Her finner du en oppdatert liste over alle gyldige autorisasjoner.

Her er liste over alle gyldige autorisasjoner i Excel-format.