Hva er 5G?

5G er betegnelsen på femte generasjon av mobilnett og er etterfølger og utvidelse av det eksisterende 4G nettet. 5G er utviklet for å gi oss svært høy hastighet og kapasitet, lav forsinkelse, evne til å betjene et stort antall tilkoblede enheter og er langt mer energieffektiv enn dagens mobilgenerasjoner.

I tillegg er 5G utviklet spesielt for å møte krav og behov til et bredt spekter av virksomheter, næringsliv og industri. Dette inkluderer virksomheter med svært høye krav til robusthet og sikkerhet, kapasitet og antall tilkoblede enheter.    

Hvilken hastighet får jeg med 5G?

I en startfase kan du forvente hastigheter i området 50 Mbps - 2 Gbps. Faktorer som avstand til nærmeste basestasjon, og hvor mange brukere som oppholder seg og kommuniserer fra samme sted som deg, vil påvirke din opplevde hastighet.

For å måle hastigheten på din mobil kan du bruke Nkoms hastighetsmåler Nettfart.

En viktig forbedring i 5G sammenlignet med tidligere generasjoner er lav forsinkelse. Svartiden kommer til å bli vesentlig bedre og reduseres fra dagens 20-50 ms i 4G, ned til om lag 1-10 ms i 5G.  

Hvor kan jeg bruke 5G?

Telenor og Telia har åpnet 5G kommersielt i mange tettsteder og byer og bygger fortløpende ut 5G-dekning over hele landet. Også mobiloperatøren Ice tester 5G og har klargjort mobilnettet for 5G.

Trenger jeg ny mobil?

For å kunne benytte 5G-nettet må du ha en mobil som støtter 5G. Det finnes i dag flere 5G-telefoner på markedet og utvalget øker raskt. 

5G og stråling?

Myndighetene følger nøye med på strålingen fra den nye 5G-teknologien som testes ut i Norge, og som forventes tas i bruk fra 2020. Målinger viser at den totale strålingen fra mobil- og radiosendere vi utsettes for i dag er svak og ligger langt under grenseverdiene for hva som er helsefarlig. Etter hvert som 5G bygges ut i Norge, vil Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Nkom fortsette å følge nøye med på strålingen vi utsettes for. Vi vil følge med på om den totale strålingen vil øke, og vi vil fortløpende vurdere om det er nødvendig å innføre retningslinjer for plassering av senderantenner, eller om andre tiltak må gjennomføres.

Skreddersydde løsninger

Virksomheter, industri, organisasjoner og sluttbrukere stiller ulike krav til kommunikasjonen. 5G er designet nettopp med tanke på å kunne skreddersy løsninger for ulike behov. Måten dette gjøres på er å splitte opp nettet i ulike nettverksskiver, der hver skive fungerer som et eget nettverk, usynlig fra de andre. På denne måten kan virksomheter med svært høye krav til sikkerhet og robusthet få en egen spesialdesignet nettløsning som ivaretar deres behov.  Samtidig kan andre virksomheter med svært høye krav til kapasitet får tildelt en annen skive.  Med andre ord vil 5G nettet kunne tilby mange logisk uavhengige tjenestenett i det samme fysiske nettet. 

Nkoms rolle i utviklingen av 5G

Det er gitt en politisk ambisjon om at Norge skal være en spydspiss på 5G. Nkom arbeider på bred basis med industri og politiske myndigheter for å tilrettelegge for 5G for å få dette til. I tillegg gjennomfører Nkom strålingsmålinger på 5G. For levering av 5G med høye forventningene til kapasitet og hastighet, kreves mye frekvensspektrum. 5G vil kunne tilbys i alle frekvensbånd som er tildelt til mobilkommunikasjon.