Vi tilbyr også videokurset Byggeklosser i den digitale grunnmuren som gir innføring i en rekke tema innen tekniske krav til ekomnett.

Ekomnett

Det stilles krav til utførelse, dokumentasjon og sikkerhet i ekomnett. Det fremgår av ekomloven § 2-3 at det stilles krav til ekomnett, -tjeneste, tilhørende utstyr, installasjoner og bruk av standarder.

Hensikten med kravene er å sikre:  

  • samvirke mellom nett og tjeneste  
  • kvalitet  
  • effektiv utnyttelse av kapasitet i nett som nyttes av flere tilbydere 
  • sikre liv og helse eller unngå skadelig interferens 

Ekomnett er definert i ekomloven § 1-5, definisjoner nr. 2, og forklart i informasjonsbladet Hva er et elektronisk kommunikasjonsnett.  

Tilsyn

Vi fører tilsyn med at ekomnett blir bygd etter kravene i regelverket. Kravene til bygging av nett henviser til relevante standarder som skal benyttes.

Krav til installatør, eier og tilbyder av ekomnett fremgår av ekomloven med tilhørende forskrifter. 

Nkom foretar stikkprøvekontroll av installasjoner og følger opp mot eier av ekomnettet. Når vi fører tilsyn med ekomnett legger vi innholdet i NEK 701 til NEK 703 til grunn for kontrollen. Hvis det er benyttet andre standarder i installasjonen, kontrolleres de opp mot NEK 700 serien.  

Krav til kvalitet

Vi stiller krav til teknisk god kvalitet i ekomnett. Det er selve installasjonsmetoden som avgjør om kvaliteten er tilfredsstillende.  

For veiledning til installatører i installasjonsmetoder, benyttes IEC/CLC/NEK standarder. De relevante standarder er satt sammen til en standardsamling i NEK 701 til NEK 703. Vi ser derfor på bruk av NEK 700 serien som en måte å oppfylle kvalitetskravene på. Du kan lese mer i dette informasjonsbladet om NEK 700 serien.  

Krav til elektromagnetisk kompatibilitet

Bruk av utstyr og installasjoner til elektronisk kommunikasjon øker i omfang. Økt tetthet av forbrukerelektronikk, smarthus teknologi og trådløse styringer kan føre til at det oppstår forstyrrelser mellom produkter, noe som igjen kan føre til feilfunksjoner. 

For ekomnett stilles det krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Formålet er å sikre en hensiktsmessig grad av elektromagnetisk kompatibilitet. Krav til EMC er gitt i  EMC-forskriften

Krav til elsikkerhet

Det stilles krav til elsikkerhet for ekomnett. Hensikten er å hindre at spenninger og strøm i ekomnett skader liv, helse og eiendom. 

Det stilles spesielt krav til galvanisk skille i koaksialkabelnett. Kravet har som formål å hindre brannfare ved tilkobling av terminalutstyr.  
Krav til elsikkerhet er gitt i elsikkerhetsforskriften  

Fellesføring mellom elkraftkabler og telelinjer

Bestemmelser om fellesføring av telelinjer og elkraftkabler i lavspentnett under 1000 V AC forvaltes av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB): Relevante forskrifter og informasjonskilder:

Det er også utarbeidet følgende publikasjoner som er harmonisert med Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF).

Publikasjonene er tilgjengelige fra REN

  1. REN blad 5011 Luft: 0,23 – 1kV - Fellesføring
  2. REN blad 2013 Luft: 1-36 kV - fellesføring
  3. REN blad 9000 Kabel-montasje
  4. REN blad 4100 Lavspenningsnett – kundetilknytning - utførelse

Fellesføringsavtalen

Energi Norge har i samarbeid med Telenor og nettselskaper utarbeidet en mal for en fellesføringsavtale. Denne er ment å kunne danne grunnlaget for en avtale mellom aktuelle aktører. Malen er frivillig å bruke og finnes på energinorge.no

Samsvarserklæring- risikovurdering - sluttkontroll

Det er krav om samsvarserklæring. Den skal gi en beskrivelse av arbeidet som er utført, hvilke forskrifter, standarder og veiledninger som er fulgt.

Eier skal oppbevare samsvarserklæringen under hele installasjonens levetid. Den utførende virksomheten skal oppbevare en kopi av erklæringen i minst 5 år etter ferdigstillelse av installasjonen. 

Det er i tillegg utarbeidet et forslag til en risikovurdering og sluttkontroll. Skjemaene er ment som hjelp til planlegging og gjennomføring av installasjonsarbeid i ekomnett.  Skjemaene er imidlertid ikke uttømmende for alle krav som stilles til en installasjon. 

Risikovurdering og sluttkontroll er bransjedokumenter og ikke krav i forskrift. 

Informasjonsblader

Nkom utarbeider informasjonsblad som omhandler emner fra relevant regelverk, standarder og andre temaer som utdypes nærmere. Informasjonsbladene er ment som veiledning og tilbud til brukere. 

Informasjonsbladene har versjonsnummer og oppdateres etter behov. 

Her finner du aktuelle informasjonsblader: 

Bruk av standarder

Nkom har i sitt regelverk implementert bruk av standarder/normer. På dette informasjonsbladet har vi gjort en juridisk vurdering av denne bruken. Informasjonsbladet finner du her: Bruk av standarder

Netteier – plikter og ansvar

Det stilles krav til den som eier ekomnett. Informasjon om kravene er gitt i dette informasjonsbladet. Informasjonsbladet finner du her: Netteiere

Autorisasjonsplikt

Hvordan kan en virksomhet med flere avdelinger oppfylle sin autorisasjonsplikt? Må alle avdelinger ha sin egen autorisasjon? Informasjonsbladet finner du her: Autorisasjonsplikt

Elektroskap og ekominstallasjoner

Regler for elektro- og ekominstallasjoner i samme skap og føringsveier. Informasjonsbladet finner du her: Elektroskap og ekominstallasjoner

Arbeid som krever ekomnettautorisasjon

Informasjonsbladet redegjør for hvilke typer arbeid som faller inn under autorisasjonskravet. Informasjonsbladet finner du her: Arbeid som krever ekomnettautorisasjon

Hva er et elektronisk kommunikasjonsnett

Informasjonsbladet redegjør for hvilke nett som er omfattet av ekomnettautorisasjon. Informasjonsbladet finner du her: Hva er et elektronisk kommunikasjonsnett

Dokumentasjon av autorisasjon i anbudsprosess

Informasjonsbladet beskriver fagområdene til autorisasjoner og kan brukes som dokumentasjon i en anbudsprosess. Informasjonsbladet finner du her: Dokumentasjon av autorisasjon i anbudsprosess

Nye brannklassifiseringskrav til kabler 

Dette informasjonsbladet beskriver de nye kravene til brannklassifisering av kabler (CPR). Informasjonsbladet finner du her: Nye brannklassifiseringskrav til kabler

NEK 700 serien

Dette informasjonsbladet beskriver hvordan kravene til kvalitet i ekomnett kan oppfylles. Informasjonsbladet finner du her: NEK 700 serien