Domenenavn består av bokstaver og er navnsetting på de bakenforliggende talladressene (IPv4 og IPv6) som identifiserer innhold på nett.

Norske domenenavn

Landkode toppdomenet(ccTLD) er det øverste domenet i hierarkiet i det globale domenenavnsystemet og består alltid av to bokstaver. I Norge er landkode toppdomenet  .no.

Uninett Norid AS (Norid) er registerenheten som tildeler domenenavn under .no.

Norid fastsetter regler for tildeling av domenenavn (navnepolitikk). Tildeling skjer etter privatrettslige regler.

Navnepolitikken for .no er den nedskrevne praksis som Norid følger ved administrasjon og tildeling av domener under .no.  Navnepolitikken skal sikre at utnyttelsen av .no skjer i samsvar med det norske internettsamfunnets interesser og i tråd med de rammer domeneforskriften og ekomloven setter. Internettsamfunnet vil i realiteten si hele det norske samfunnet.

I domeneforskriften § 3 er det opplistet hvilke hensyn som skal ivaretas ved Norids utforming av tildelingsreglene for .no. Her er kostnadseffektivitet, høy teknisk kvalitet, ikke-diskriminerende, åpenhet, forutberegnelighet og brukernes og nasjonale interesser satt som prioritet.

På Norid sine nettsider finner du utfyllende informasjon om prosesser og struktur for domenenavnsforvaltning i Norge.

Registrering av domenenavn

For å finne ledige domenenavn kan du med tjenesten navnesok.no finne ut om navnet du søker er ledig som domenenavn, foretaksnavn og varemerke. Denne søkefunksjonen gjør det enkelt å sjekke om et navn du ønsker deg er opptatt eller i konflikt med navn som allerede er registrert.

Registrering av et domenenavn gir ikke noen rettighet i seg selv. Et domenenavn er i utgangspunktet kun en adresse på internett. Har du ingen rettighet til navnet du registrerer som domenenavn, så etablerer du heller ikke en rettighet ved å registrere domenenavnet.
 
Du finner mer informasjon om hvordan du registrerer et domenenavn i domeneguiden på Norids hjemmeside.

Klage på domenenavn

Det er ikke teknisk mulig for flere å registrere nøyaktig samme domenenavn på internett, og det kan dermed oppstå rettighetsspørsmål knyttet til domenenavn. 

Domeneklagenemda (DOK) er en klagenemnd for norske domenenavn (.no).

Domeneklagenemnda er etablert av registerenheten for .no, Norid og er et uavhengig klageorgan. Norid fungerer som sekretariat for nemnda og håndterer dokumenter og kontakten med partene.

Domeneklagenemnda er et effektivt og kostnadsbesparende lavterskeltilbud for domenekonflikter.

Mer informasjon om klageordningen og domeneklagenemnda finner du på Norids nettsider.

Tilsyn Norid

Den norske delen av internett, ved toppdomenet .no, er en viktig kanal for offentlig og privat kommunikasjon og næringsutvikling.

En sikker og samtidig effektiv administrasjon av .no er avgjørende for tilliten hos brukerne og for å sikre fortsatt vekst i det norske internettmarkedet. Nkom har tilsyn med at Norid, som forvalter av de nasjonale toppdomenene, overholder bestemmelsene i ekomloven og domeneforskriften.

Tilsynsrollen medfører også ansvar for å følge opp jevnlig møtevirksomhet mellom Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), Nkom, Norid og andre aktører innenfor den norske domenenavns bransjen.

Nkom følger opp og vurderer enkeltstående klagesaker deror Nkom er rette klageorgan i forhold til Norid og deres forvaltning av .no.

Regelverk

Regelverket for .no-domenet er nedfelt i domeneforskriften. Domeneforskriften regulerer offentligrettslige rammebetingelser som tildeler domenenavn under norske landkodetoppdomener.

I tillegg til ovennevnte regulering, vil alminnelig norsk lov, implementerte EU-direktiv og internasjonale standarder som Norge forplikter seg til å følge, kunne sette rammer for Norids forvaltning av .no.

Generiske toppdomener

Generiske toppdomener (gTLD) er eksempelvis .com, .org og .net.

De siste årene har det vært en utvidelse av antall toppdomener på internett for å legge til rette for innovasjon og økt konkurranse.

Næringsinteresser, organisasjoner og ulike samfunnsgrupper har muligheten til å etablere og registrere egne toppdomener som ledd i profilering, utvikling av forretningsmodeller og kommunikasjon.

Europeiske domenenavn

Alle norske brukere (bedrifter, organisasjon og privatpersoner) har rett til å registrere domenenavn under .eu.

For registrering under .eu må du benytte eu-akkrediterte registrerer til å gjennomføre din bestilling.

Norge har gjennom EØS kommiteen vedtatt å implementere forordninger om toppnivådomenet .eu, og er gjennomført i ekomforskriften § 6-7. Forordningene oppstiller prinsippene for etableringen av .eu-toppdomenet, utpeking av EURID (European Registry for Internet Domains) som forvalter og administrator av toppdomenet og angir nærmere rammeverket for den videre forvaltningen av toppdomenet.

Nærmere informasjon om registreringer under .eu.

ICANN

Internet Cooperation for Assigned Names and Numbers (ICANN) er et ikke-kommersielt selskap som administrerer og tildeler generiske toppdomener.

ICANN arbeider med sikker og stabil drift av domenenavnsystemet (DNS) og koordinerer utviklingen og operasjonen av domenenavnsystemet root-servere. De har også ansvaret for ressurssituasjonen for IP-adresser og autonome systemer og koordinerer arbeidet med domenenavn internasjonalt.

Nkom har ansvar for å følge opp den internasjonale utviklingen i ICANN, der vi representerer norske myndigheter i den såkalte Governmental Advisory Committee (GAC) som gir myndighetsråd til ICANN i deres forvaltningspolitikk.

Norid deltar også inn i ICANN i det såkalte Country Code Names Supporting Organisation (ccNSO).

Les mer om ICANN sin rolle og funksjoner.