Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) publiserer sin årlige bredbåndsundersøkelse som kartlegger tilgangen til fast og mobilt bredbånd for norske husstander og næringer. Tallene som nå legges fram, er basert på innrapporterte data fra 124 tilbydere per utgangen av første halvår 2020. I tillegg er dekningskartene for operatørene av mobilnett (Telenor, Telia og Ice) analysert på samme tidspunkt.

- Investeringstallene for 2019 ga grunn til å forvente en solid økning i bredbåndsdekningen, så dette er et gledelig resultat som bransjen kan være stolt av, sier Hans Jørgen Enger, leder av konkurranseavdelingen i Nkom, om resultatene i bredbåndsundersøkelsen for første halvår i år.

- Årets dekningsundersøkelse er godt nytt for alle som er avhengig av tilgang til gode bredbåndstjenester. Spesielt viktig er det nå som mange jobber mer hjemmefra, og flere tilbud og tjenester blir løst digitalt, sier Enger.  

Fiberveksten fortsetter, spesielt i spredtbygde strøk

74 prosent av norske husstander har tilgang til fiberbredbånd. Tilgang til fiberbredbånd betyr at husstanden er koblet til et fibernett, eller er så nær et slikt nett at de kan koble seg opp på rimelige vilkår. 

Nkoms bredbåndsundersøkelse viser også dekningen på fylkes- og kommunenivå og informasjon om dekning i tettbygde og spredtbygde strøk.

Økningen i fiberdekning har vært særlig høy for husstander som ligger i spredtbygde strøk. Her har 55 prosent tilgang til fiberbredbånd. For ett år siden var denne andelen på 45 prosent. Til sammenligning har 78 prosent av husstandene i tettbygde strøk tilgang til fiber.   

Fiberdekningen er høyest i Rogaland og Møre og Romsdal, der begge fylker har en dekning på 84 prosent. Åtte av 11 fylker har en dekning på over 70 prosent. Innlandet har hatt den største økningen i fiberdekning fra i fjor på nærmere ni prosentpoeng, til 75 prosent i år. 

89 prosent har tilgang til bredbånd med hastighet på 100 Mbit/s

Bredbånd basert på fiber eller kabel-TV-nett kan gi nedstrøms hastigheter på 100 Mbit/s eller mer. I år har 89 prosent av alle husstandene tilgang til bredbånd med minst denne hastigheten. I fjor var denne andelen på 85 prosent. Det er den sterke veksten i fiberutbygging som ligger til grunn for denne økningen. Bredbånd basert på kabel-TV-nett utgjør en mindre andel enn tidligere. Det har sammenheng med at mange kabel-TV-nett erstattes med fibernett.

Alle fylker har minst 85 prosents dekning for nedstrøms hastigheter på 100 Mbit/s eller mer, bortsett fra Nordland og Innlandet, der dekningsprosentene er henholdsvis 77 og 80 prosent. Begge fylker har imidlertid hatt en betydelig økning fra i fjor.

De fleste fibernett og mange kabel-TV-nett kan gi hastigheter på godt over 100 Mbit/s. 88 prosent av husstandene har tilgang til nedstrøms hastighet på 500 Mbit/s eller mer. Tilsvarende andel for ett år siden var 83 prosent. 

98 prosent har tilgang til bredbånd med hastighet på 30 Mbit/s

I 2020 har 98 prosent av alle husstander tilgang til bredbånd med nedstrøms hastigheter på 30 Mbit/s eller mer. Det er en økning fra 89 prosent i fjor. Det er hovedsakelig nye tilbud fra Telenor og Telia som ligger til grunn for den store økningen. Begge selskaper tilbyr fast trådløst bredbånd basert på bruk av mobilnettene.

Nesten alle fylker oppnår en dekning på minst 98 prosent for hastigheter på 30 Mbit/s eller mer. Unntakene gjelder Innlandet, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark. Her er dekningsprosentene mellom 95 og 97 prosent.  

I 2020 har Telenor og Telia også lansert 5G mobilnett, men foreløpig er dekningen begrenset til enkelte byer og tettsteder.

Økning på 3 prosentpoeng for næringsvirksomhet

Dekningsundersøkelsen kartlegger også tilgangen til bredbånd i næringsbygg. Dette omfatter også offentlig sektor, som skoler, bygninger innen helse og omsorg og offentlige forvaltningsbygg. 

73 prosent av alle næringsbygg med forretningsmessig virksomhet har i år tilgang til bredbånd med en symmetrisk hastighet på minst 100 Mbit/s. I fjor var denne andelen på 70 prosent. For bygninger innen helse og omsorg var tilsvarende andel på 86 prosent, en økning fra 83 prosent i fjor.

 

Data er innsamlet og bearbeidet av konsulentselskapet Analysys Mason på oppdrag fra Nkom.

Fordelingen på tettbygde og spredtbygde strøk følger SSBs definisjoner. 82 prosent av husstandene i Norge er i tettbygde strøk.