Rapport bredbåndsdekning 2019

Dekningsundersøkelsen fra Nkom
Tallene er innhentet fra alle tilbydere av bredbånd som er registrert hos Nkom. Dette omfatter 129 tilbydere. I tillegg er dekningskart fra mobilnettoperatørene analysert (Telenor, Telia, Ice). Tallene fra bredbåndstilbyderne er per utgangen av første halvår 2019. Dekningskartene fra mobilnettoperatørene er fra samme tidspunkt. Tallene er innhentet og bearbeidet av konsulentselskapet Analysys Mason AS på oppdrag fra Nkom.

Årlig bredbåndsundersøkelse i Norge

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennomfører årlig en undersøkelse av bredbåndsdekningen i Norge. Undersøkelsen kartlegger tilgang til fast og mobilt bredbånd for norske husstander, næringsbygg og offentlig sektor, fordelt på fylker og kommuner. I årets rapport er det anslått at færre enn 1.000 husstander i Norge ikke har tilbud om bredbånd på minst 10 Mbit/s kapasitet.

Flere har bredbånd med høye hastigheter

Den kraftige veksten i utbygging av fiber gjør at stadig flere husstander har tilgang til høyhastighetsbredbånd. Bredbånd basert på fiber eller kabel-TV-nett kan gi tilgang til 100 Mbit/s eller mer for kundene. 86 prosent av husstandene hadde tilgang til bredbånd med hastighet på minst 100 Mbit/s ved utgangen av første halvår 2019. Det er en økning fra 82 prosent på samme tid i fjor. En økende andel av dette er bredbånd basert på fiber.

I Stortingsmeldingen «Digital agenda for Norge» har regjeringen fastsatt som overordnet mål at 90 prosent av husstandene skal ha tilbud om minst 100 Mbit/s bredbånd innen år 2020.

Den sterke utbyggingen av fiber gjør også at stadig flere får tilbud om bredbånd med betydelig høyere hastigheter. 63 prosent av husstandene har nå mulighet til å koble seg til nett som kan levere 1 Gbit/s hastighet. Det er en økning på 22 prosentpoeng på ett år.

Sterk vekst utenfor tettbygde strøk

Tempoet i norsk fiberutbygging har aldri vært høyere. Særlig verdt å merke seg er den sterke veksten i fiberbasert bredbånd utenfor tettbygde strøk, hvor om lag 60 000 nye husstander har fått tilbud om fiber det siste året. 45 prosent av husstander utenfor tettbygde strøk har nå fiberdekning, en økning fra 32 prosent i fjor.

Det er likevel fortsatt vesentlige forskjeller i bredbåndstilbudet mellom by og land. Mens nesten alle husstander (98 prosent) i tettbygde strøk har tilbud om høykapasitets bredbånd i form av fibernett (FTTH), oppgraderte kabel-TV-nett (HFC) eller VDSL, har kun rundt 59 prosent av husstander i grisgrendte strøk det samme tilbudet. Tilsvarende tall for 2018 var 98 prosent og 49 prosent.

14 fylker har 80 prosent dekning

Nesten alle fylker har en økning i dekningen for bredbånd med hastighet på minst 100 Mbit/s. 14 av landets 18 fylker har nå en dekning på over 80 prosent. I 2018 var det åtte fylker som hadde 80 prosent eller mer. 

Sterk vekst for fiberbredbånd

Fjorårets undersøkelse viste at 59 prosent av husstandene hadde tilgang til bredbånd basert på fiber. I år har denne andelen økt til 71 prosent. Dette betyr at mer enn 300 000 nye husstander har fått tilgang til fiber i perioden.   

Tilgangen til bredbånd basert på kabel-TV-nett har gått ned fra 49 til 45 prosent. Nedgangen skyldes at noen kabel-TV-nett konverteres til fibernett. Tilgangen til fibernett og kabel-TV-nett er nå samlet sett på 86 prosent, som er tre prosentpoeng høyere enn i fjor. Det betyr at en betydelig del av fiberutbyggingen skjer i områder som allerede har tilgang til kabel-TV-nett, enten som erstatning for eller i tillegg til kabel-TV-nett.

Utbygging av ny fiber er relativt sett særlig stor i spredtbygde strøk. I slike områder hadde 45 prosent av husstandene tilgang til fiberbredbånd ved utgangen av første halvår 2019. Det er en økning fra 32 prosent på samme tidspunkt i fjor.   

Flere leverandører å velge mellom

42 prosent av husstandene kan i dag velge mellom ulike leverandører. I 2018 kunne 30 prosent av husstandene velge mellom to eller flere leverandører av bredbånd med hastighet på 100 Mbit/s eller mer.

Ved lavere hastigheter er det flere bredbåndsteknologier å velge mellom og dermed også flere leverandører. Ved en hastighet på 30 Mbit/s kan 59 prosent velge mellom to eller flere leverandører av bredbånd i år, mens i fjor var andelen 50 prosent.

Økt bredbåndstilgang for næringsvirksomhet og offentlig sektor

Dekningsundersøkelsen kartlegger også tilgangen til bredbånd i næringsbygg. Den omfatter også offentlig sektor, som skoler, bygninger innen helse og omsorg og offentlige forvaltningsbygg.

70 prosent av alle næringsbygg har tilgang til bredbånd med en (symmetrisk) hastighet på minst 100 Mbit/s. Ett år tidligere var denne andelen på 67 prosent. For bygninger innen offentlig helse og omsorg var tilsvarende andel på 83 prosent, en økning fra 80 prosent i fjor.

Konsulentselskapet Analysys Mason har gjennomført undersøkelsen på oppdrag fra Nkom.