Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) legger hvert år frem en rapport over nettnøytralitetens stilling i Norge. Nettnøytralitet er et lovfestet prinsipp som skal sikre at brukeren selv kan bestemme hvordan han skal bruke internettabonnementet sitt, både det faste bredbåndet og mobiltelefonen for å surfe på nettet.

I Norge har nesten alle husstander internett, og dekningen av mobilabonnement i befolkningen er svært høy. Reglene om nettnøytralitet er derfor viktige for å sikre brukernes rettigheter.

I rapporteringsperioden, som er fra 1. mai i fjor til 30. april i år, har Nkom registrert at noen aktører har utfordret deler av regelverket. Dette har handlet om rettigheter når kunden kjøper store datapakker til mobilen. Regelverket sier da at kunden selv kan bestemme hvordan pakken skal brukes.

Hovedinntrykket er likevel at regelverket respekteres av selskapene som tilbyr internettjenester, og at de retter seg etter regelverket når Nkom veileder om reglene.

Informasjon om internettjenesten

Nettnøytralitet knyttet til bruk på mobiltelefonen er særlig aktuell, fordi svært mye av surfingen foregår mobilt. For mobil internettilknytning finner Nkom at selskapene informerer tilstrekkelig om hastighet på tilknytningen.

For fast internettilknytning er det et krav at tilbyderne opplyser om normalt tilgjengelig hastighet. Nkom finner i hovedsak at selskapene i liten grad informerer om denne hastigheten på nettsidene sine.

I januar 2019 ga Nkom derfor tilbyderne melding om at informasjon om normalt tilgjengelig hastighet er særlig viktig å opplyse om. Nkom vil nå vurdere om videre skritt er nødvendig for å sikre at kundene får tilstrekkelig informasjon om trafikkstyring og normalt tilgjengelig hastighet.

Kvalitet på internettjenesten

Nkom har blant annet brukt måleresultatene fra måletjenesten www.nettfart.no til å vurdere kvaliteten på internettjenesten. Gjennomsnittlig hastighet for både nedlasting og opplasting i fastnett øker. Også for mobil internettilknytning øker hastigheten.

Norske internettbrukere har imidlertid det laveste forbruket av mobildata i Norden. Dette gir lavere trafikkbelastning enn hva som ville vært tilfellet dersom Norge hadde hatt tilsvarende forbruk av mobildata som våre naboland.

Nulltaksering i Norge

Nulltaksering er egnet til å begrense internettbrukernes valgfrihet. Spesielt gjelder dette for brukere som kjøper små datakvoter.

Det siste året er det imidlertid lansert tilbud med mer eller mindre ubegrenset datakvote i markedet, og internettbrukerne kjøper generelt større datakvoter. Denne utviklingen gjør at Nkom i mindre grad er bekymret for nulltakseringens skadelige effekter på konkurransen i det norske markedet.

Europeisk revidering

BEREC arbeider for tiden med en revisjon av retningslinjene for nettnøytralitet, og Nkom deltar aktivt. Etter planen skal BEREC sende utkast til reviderte retningslinjer på høring denne høsten. Nkom vil involvere aktørene i bransjen i diskusjonen om de reviderte reglene.