Det sier seksjonssjef i Nkom, Øyvind Halvorsen. Han understreker at postmarkedet i stort fungerer bra, men at det er rom for forbedring.

Øyvind Halvorsen, seksjonssjef, foto

— Flere posttjenester er digitalt tilgjengelig til en lavere pris, og vi må se på hvordan vi kan få enda flere til å bruke de mulighetene som digitaliseringen gir.

Nkom publiserer nå to rapporter om bruken av posttjenester i Norge.   

— Postmarkedet er i endring, og det er avgjørende for oss vite hva kundene ønsker seg. Det er særlig viktig å se på sammensetningen av og kvaliteten på de tjenestene som tilbys. Rapportene presenterer viktige funn som vi skal ta med oss videre inn i vårt arbeid. 

Hovedfunn fra rapportene: 

  • De yngste sender i minst grad brev. Det er blant annet en større andel (49 %) av de under 30 år som aldri sender brev, sammenlignet med resten av befolkningen  
  • Flere virksomheter (53 %) angir at de fremdeles sender brev, men flere og flere bruker digitale postkasser  
  • De yngre mottar helt klart oftere pakker enn de eldre. Andelen som mottar pakker, synker deretter jevnt i forhold til alder 
  • Både virksomheter og private sier at sporing av pakker er viktig 
  • Konkurransen er størst i pakkemarkedet 
     

Et marked i endring 

Resultatene fra undersøkelsen bekrefter store endringer i volum for brev- og pakkeforsendelser og endringer i brukervaner mer generelt. Det er også store forskjeller i brukervaner blant yngre og eldre. 

Ikke overraskende ser vi for eksempel at unge sender mindre brev enn eldre, og at yngre som bor i byer og tettsteder i større grad benytter seg av digitale løsninger og hjemlevering. Eldre og de som bor i mindre sentrale strøk har fortsatt ønske om fysiske tjenester og kundeservice, utdyper Øyvind Halvorsen. 

Undersøkelsen viser også at pakkeforsendelser blir stadig viktigere, og at dette er særlig viktig for den yngre delen av befolkningen. Brukernes behov dekkes her gjennom tjenester hos et økende antall tilbydere og analysen viser at konkurransen om å tilby pakketjenester til virksomheter har hatt en god utvikling i hele landet.  

Markedsundersøkelsen viser videre at elektronisk («papirløs») kommunikasjon foretrekkes av mange virksomheter. Likevel er fysiske brev fortsatt en viktig del av måten mange bedrifter kommuniserer på i Norge, og spesielt for større private virksomheter.  

Dette er i tråd med den digitale utviklingen i samfunnet. Nkoms viktige rolle er å sikre at god postlevering er tilgjengelig for alle i alle deler av landet, avslutter Halvorsen.