Nkom ansvarlig for Ekomportalen

Det er Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) som er ansvarlig for utvikling og drift av Ekomportalen.

– Vi presenterer nå en portal som er teknisk klargjort for å legge inn informasjon om infrastruktur som egner seg for bredbåndsutbygging. Ekomportalen skal bidra til en bærekraftig og rimeligere utbygging av høyhastighetsbredbånd til alle i Norge, sier direktør Pål Wien Espen i Nkom.

Portalen ble lansert under et eget lanseringsarrangementet på nett fra Nkom i Lillesand, onsdag 1. september.

Enklere og mer effektiv bredbåndsutbygging

– Ekomportalen vil gjøre det enklere og mer effektivt å bygge bredbånd i Norge. Her får utbyggerne viktig informasjon om tilgjengelig infrastruktur og planlagt bygge- og anleggsarbeid. Dette vil spare bredbåndsbransjen for både tid og penger. Ekomportalen vil også bidra til at vi når målet om at alle skal ha tilbud om høyhastighetsbredbånd innen utgangen av 2025, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Statssekretær Paul Chaffey innledet lanseringen på vegne av distrikts- og digitaliseringsministeren.

Brukergrupper støtter opp om Ekomportalen

Under lanseringen fikk mange nyttig informasjon om Ekomportalen, mulighetene den gir, og ikke minst hva som er lovpålagt for aktørene å bidra med her. Mange er etter bredbåndsutbyggingsloven pålagt å bidra med viktig informasjon i portalen.

Her deltok også representanter for brukere og interessegrupper for bredbåndsutbygging i Norge med innlegg under lanseringen.

Administrerende direktør Øyvind Husby i IKT-Norge, leder for Fiberforeningen Jørn Slåtten, fylkesvaraordfører for Innlandet fylke Aud Hove og direktør for kontrakt og marked i Nye Veier Bjørn Børseth, delte erfaringer og meninger og ga uttrykk for forventninger til Ekomportalen.

Bærekraftige gevinster av portalen

Målet med portalen er å sørge for økt utbygging av bredbånd ved å senke kostnadene knyttet til fremføring. Bedre utnyttelse av infrastruktur og samordning av bygge- og anleggsarbeid vil også gi gevinster i forhold til bærekraft, og reduserer ulempene i lokalmiljøet ved utbygging.

– Gjennom Ekomportalen tilrettelegger vi blant annet for bedre koordinerte graveprosjekter, og dermed også reduserte graveskader og ulempene som graving medfører, sier direktør Espen i Nkom.

Ekomportalen.nkom.no

I Ekomportalen samles informasjon i elektronisk format om eksisterende fysisk infrastruktur egnet til framføring av bredbånd, supplert med kontaktinformasjon til eier av infrastrukturen som registreres. Det samme gjelder for søknadspliktige bygge- og anleggsarbeid.

Brukere av Ekomportalen får ikke oversikt over infrastruktur direkte, men mottar kontaktinformasjon til eiere av infrastruktur i det etterspurte området.

Her kan du logge deg inn i Ekomportalen.nkom.no

Den tekniske løsningen er klar

Den tekniske løsningen er klar, men portalen inneholder ved lansering for lite data til foreløpig å gi en god bruksverdi for utbyggere. Nå er det opp til aktørene å fylle Ekomportalen med opplysninger som loven pålegger, slik at den blir et godt verktøy for økt bredbåndsutbygging.

Loven retter seg mot en rekke aktører, som virksomheter innen kraftbransjen, ekombransjen, kommunal og fylkeskommunal sektor og samferdsel.

Både maskin-til-maskin-integrasjon (API), opplasting av filer og manuell registrering er metoder som støttes for å legge inn informasjon.

Bredbåndsutbyggingsloven

Bredbåndsutbyggingsloven skal bidra til kostnadseffektiv etablering av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon. Fra 1. oktober er det lovpålagt å gi følgende informasjon i Ekomportalen (i loven kalt sentral informasjonstjeneste):

  • oversikt over eksisterende fysisk infrastruktur som er egnet til fremføring av høyhastighetsnett og kontaktinformasjon
  • informasjon om planlagte og pågående bygge- og anleggsarbeider

Denne delen av Bredbåndsutbyggingsloven, kapittel 6, trer i kraft 1. oktober 2021 etter vedtak i statsråd 26. august 2021.

Mer informasjon om bredbåndsutbyggingsloven finner du her

Opptak fra lanseringsarrangementet

Her kan du se opptak av lanseringsarrangementet: