Produkter som dekkes av reguleringen

Den teknologiske utviklingen innebærer at flere produkter inkluderer mulighet for radiokommunikasjon og kan kobles mot internett. Eksempler på dette er smartklokker, leketøy, smarthussystemer og husholdningsprodukter. 

– Bakgrunnen for forslaget fra EU-kommisjonen er nye problemstillinger knyttet til datasikkerhet og personvern. Når andre enn brukeren får tilgang til utstyr eller nett kan dette misbrukes. Det har også vært flere tilfeller der produkter som er koblet til internett er blitt hacket og brukt i dataangrep for å ramme servere, bedrifter eller organisasjoner. Deler av internett har også blitt rammet av slike hendelser, forteller seniorrådgiver Janne Steen Haugen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

– Vi støtter forslaget til ny regulering, og oppfordrer produsenter til å sette seg inn i EUs forslag, sier Steen Haugen.

Krav til måten produktene bygges

EU-kommisjonen har utredet behovet for regulering og presenterer nå reguleringsforslaget som setter krav til enkelte kategorier av radioutstyr som skal selges på markedet i EØS. Produktene skal være bygget på en slik måte at datasikkerhet, personvern, beskyttelse mot svindel og beskyttelse av nettet er ivaretatt. Reguleringen setter overordnede krav, mens spesifikasjoner for å overholde kravene skal utformes i harmoniserte standarder.

Det foreslås at kravene skal gjelde internett-tilkoblet radioutstyr, radioutstyr som er beregnet for barnepass, som baby-call, og utstyr som er dekket av leketøysdirektivet. I tillegg dekkes radioutstyr som er beregnet for å festes til eller henges fra kroppen. Eksempler er smartklokker og klær.

Nkom følger opp i Norge

Nkom følger opp prosessen med ny regulering fra norsk side gjennom deltakelse i RED EG, som er EU-kommisjonens ekspertgruppe knyttet til radioutstyrsdirektivet.

Høringen fra Kommisjonen er åpen for alle som ønsker å gi innspill. Nkom oppfordrer spesielt produsenter av radioutstyr til å benytte muligheten til å se på forslaget og gi sine innspill.

Innspill kan gis via denne portalen før 27. august.

Ny regulering fra EU innen 2021

EU-kommisjonen planlegger å fastsette ny regulering innen utgangen av året. Her foreslås det at reguleringen skal virke fra 30 måneder etter fastsettelse.

Etter at reguleringen er fastsatt av Kommisjonen vil Nkom ta kravene inn i radioutstyrsforskriften. Endringene vil også her bli gjenstand for nasjonal høring.