Nkom presenterer tall for utviklingen i abonnement for bredbånd og TV basert på fiber og kabel-TV-nett. Her skilles det mellom delmarkedet for individuelle avtaler og delmarkedet for kollektive avtaler. Tallene omfatter både bredbånd og TV-abonnement, og gjelder ved utgangen av 2019 eller på samme tidspunkt i tidligere år. Du finner oversikten her.

Bredbånd

Antall private abonnement for bredbånd basert på fiber eller kabel-TV-nett var nærmere 1,75 millioner ved utgangen av 2019. For 58 prosent av disse ligger det til grunn en individuell avtale mellom tilbyder og sluttbruker. De øvrige 42 prosent er basert på kollektive avtaler. 

I delmarkedet for kollektive avtaler var det økning i antall abonnement for både fiber og kabel-TV-nett fra 2018 til 2019. For individuelle avtaler var det derimot en nedgang i antall abonnement basert på kabel-TV-nett i denne perioden, mens antall abonnement basert på fiber økte betydelig.   

Telenor og Telia (gjennom merkevaren Get) hadde de største markedsandelene for bredbåndsabonnement for kollektive avtaler, med henholdsvis 38,3 og 36,5 prosent. Altibox-partnerne var tredje største tilbyder med en andel på 16,7 prosent i dette delmarkedet. Altibox og Telenor hadde de største markedsandelene for individuelle avtaler, henholdsvis 45,2 og 24,4 prosent.

TV-abonnement

Antall TV-abonnement basert på fiber eller kabel-TV-nett var over 1,55 millioner ved utgangen av 2019. Disse var omtrent likt fordelt mellom de to delmarkedene. Antall TV-abonnement for kollektive avtaler har vært relativt stabilt de siste årene sett under ett, mens antall abonnement for individuelle avtaler har økt. Antall TV-abonnement basert på kabel-TV-nett går ned i begge delmarkedene. 

Telenor og Telia (Get) var de største tilbyderne av TV-abonnement i delmarkedet for kollektive avtaler, med henholdsvis 46,1 og 35,0 prosent markedsandel. Altibox-partnerne hadde en andel på 15,7 prosent og var tredje største tilbyder. Altibox har økt sin markedsandel fra 2018 til 2019 i dette delmarkedet, mens Telenors og Telias markedsandeler er redusert.

For individuelle avtaler hadde Altibox og Telenor henholdsvis 42,0 og 27,9 prosent av antall TV-abonnement. Både Altibox og Telenor har økt sine markedsandeler i dette delmarkedet fra 2018 til 2019.

Fakta om tallgrunnlaget

Tallene er innhentet fra alle tilbydere av bredbånd og TV-abonnement og gjelder ved utgangen av 2019 eller på samme tidspunkt i tidligere år. Det skilles mellom delmarked der tilbyder inngår avtale med sluttkunde via en boligsammenslutning og delmarked der tilbyder inngår avtale direkte med sluttkunde. Det første omtaler vi som kollektive avtaler og det andre som individuelle avtaler.

I delmarkedet for kollektive avtaler er det kabel-TV-nett og fiber som benyttes som teknologi for tilbud av bredbånd og TV-abonnement. Det er disse to aksessteknologiene som sammenlignes i de to delmarkedene.