Høringen gjelder den såkalte Anbefalingen om neste generasjons aksess (NGA) fra 2010 og Anbefalingen om ikke-diskriminering og kostnadsmetodologi fra 2013

Viktig reguleringsgrunnlag for Nkom

Anbefalingene er en viktig del av grunnlaget for Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) regulering av bredbåndsmarkedene for elektronisk kommunikasjon (ekom). Nkom følger arbeidet med oppdatering av anbefalingene gjennom Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC).

Høringsfrist 7. oktober 2020

Formålet med høringen er særlig å innhente erfaringer med de to nevnte anbefalingene og eventuelle synspunkter om behov for å oppdatere dem. Nkom oppfordrer norske bredbåndstilbydere og andre berørte parter om å vurdere dagens anbefalinger og gi innspill innen fristen 7. oktober 2020.

Del av nytt europeisk regelverk for ekom

De oppdaterte anbefalingene vil komplementere andre veiledninger fra EU-kommisjonen og BEREC, knyttet til det nye europeiske regelverket for elektronisk kommunikasjon.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nkom arbeider med å forberede implementeringen av det nye regelverket i norsk rett. 

Høringssvar til EU-kommisjonen

Høringen besvares på EU-kommisjonens nettsider

Anbefalinger på høring

Anbefalingen om neste generasjons aksess (NGA), 2010 

Anbefalingen om ikke-diskriminering og kostnadsmetodologi, 2013