Regler for statlig, fylkeskommunal og kommunal støtte

EU-kommisjonens forslag til regulering legger føringer for hvordan Norge kan benytte offentlige midler til støtte for utbygging av bredbånd. Reguleringen gjelder områder som ikke er kommersielt lønnsomme å bygge ut. Reglene kommer til anvendelse for både statlig, fylkeskommunal og kommunal støtte.

Formålet med høringene er å innhente synspunkter fra alle berørte og interesserte parter. Høringssvarene skal brukes til å vurdere hensiktsmessigheten, effektiviteten, sammenhengen, relevansen, og EUs verdiøkning av reglene for offentlig støtte til utbygging av bredbånd.

Fylkeskommunene har fra 2020 overtatt ansvaret for forvaltningen av den statlige støtteordningen for bredbåndsutbygging i Norge. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) veileder fylkeskommunene.

Den generelle høringen

Den generelle høringen kan leses her:

Den generelle høringen kan besvares direkte til EU-kommisjonens nettsider via et spørreskjema du finner her

Frist for å sende høringssvar er 5. januar 2021.

Den tekniske høringen

Den tekniske høringen fokuserer på de tekniske detaljene i bredbåndsretningslinjene og relevante deler av GBER, som blant annet tredjepartstilgang, form for tilgang, prising og frister. 

EU-kommisjonen ønsker synspunkter på om de spesifikke reglene har bidratt til utbygging og konkurranse i distriktene. De vil også høre om reglene har ivaretatt den teknologiske utviklingen og de sosioøkonomiske behovene i de områdene som har fått støtte. 

Svar på den tekniske høringen kan skje direkte til EU-kommisjonenes nettsider her.

Frist for å sende høringssvar er 5. januar 2021.

Norges offisielle høringssvar

Norge, representert ved Nærings- og fiskeridepartementet, vil i samråd med blant annet Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gi et offisielt norsk høringssvar. 

Dersom det er ønskelig å bidra med innspill til det nasjonale høringssvaret, kan det sendes direkte til KMD, til postmottak@kmd.dep.no.

Høringssvarene offentliggjøres 3. kvartal 2021

Et sammendrag av høringsinnspillene vil bli offentliggjort på EU-kommisjonens nettsider i 3. kvartal 2021.