Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sammen utarbeidet forslag til retningslinjer knyttet til vindkraftanlegg og forholdet til elektroniske kommunikasjonstjenester (ekom)

Gode retningslinjer skal bidra til at utbyggere av vindkraftanlegg, eiere av infrastruktur for radiokommunikasjon og myndigheter vet hva de må forholde seg til underveis i konsesjonsbehandlingen, og hvordan eventuelle forstyrrelser skal håndteres.

Foreslår å styrke hensynet til ekom i konsesjonsbehandlingen

For å unngå problemer både for tiltakshaver i vindkraftprosjekter og ekomaktører, foreslår NVE og Nkom at ekomaktører involveres så tidlig som mulig i konsesjonsprosessen. I de foreslåtte retningslinjene beskrives tidlig og aktiv involvering av ekomaktører i konsesjonsbehandling for vindkraftanlegg. 

Det foreslås også mulige tiltak for å motvirke forstyrrelser, og avbøtende tiltak dersom det oppstår skadelige forstyrrelser av radiosignal.  

Gjelder planlagte, påbegynte og etablerte vindkraftanlegg

Retningslinjene gjelder for planlagte, påbegynte og etablerte vindkraftanlegg, og skal ivareta ekomnett som allerede er etablert og utbygd før det forelå en godkjent detaljplan for vindkraftanlegg. Her har ekomaktører en frekvenstillatelse fra Nkom som skal ivaretas. 

Utbygging av ekomnett som skjer etter at detaljplaner for vindkraftverk er godkjent, må tilpasses vindkraftverket. Det gjelder enten det er snakk om utbygging av nytt ekomnett, eller endringer av eksisterende ekomnett.

Høring av retningslinjene

Retningslinjene gjelder prosedyrer for å ivareta elektronisk kommunikasjon ved vindkraftutbygging. Nkom og NVE håper vindkraftaktører, ekomaktører, sluttbrukere og andre myndigheter vil vurdere høringsforslaget og gi innspill. Det presiseres imidlertid at høringen ikke gjelder etablering av vindkraftanlegg som sådan, men forholdet mellom vindkraftutbygging og elektronisk kommunikasjon.

Høringsfrist 20. november

Interesserte aktører kan gi innspill innen høringsfristen 20. november 2020.
Alle innspill sendes til Nkom.

Høringsinnspill merkes med "Høring av retningslinjer for vindkraftanlegg og ekom".

Innspill sendes på e-post til firmapost@nkom.no med kopi til pia.braadland@nkom.no

Høringsinnspillene offentliggjøres

Nkom offentliggjør innspillene så snart som mulig etter høringsfristens utløp, og svarene må derfor utformes slik at de kan offentliggjøres. Dersom høringssvar inneholder opplysninger som ønskes unntatt offentlighet, ber Nkom om at det fremgår tydelig hvilke opplysninger dette gjelder og hvorfor innholdet skal være unntatt offentlighet. 

Retningslinjene blir fastsatt og publisert etter høringen.