Forsterket ekom innebærer at det ved strømbrudd sikres et fungerende mobilnett til et utpekt område i kommunen, i de fleste tilfeller ved kommunenes rådhus, i minimum 72 timer.

— Samfunnet et helt avhengig av elektronisk kommunikasjon for å fungere. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Nkom, forvalter den digitale grunnmuren som er en forutsetning for de digitale tjenestene, sier direktør ved Nkom, Pål Wien Espen.

Siden 2020 har tilbyderne av elektroniske kommunikasjonstjenester bygget ut basestasjoner som dekker kommunesentrene i indre Agder med nødstrøm i 72 timer. I tillegg er det anlagt nødstrøm i hovedforbindelseslinjene og en reserveforbindelse til disse basestasjonene. De fleste tiltakene er nå satt i drift. De få som gjenstår forventes å være i drift før årets vinter. Tiltakene er finansiert av Nkoms tilskuddsmidler og totalt er det inngått avtaler om utbygging og drift for 91,6 mill kroner.  

Departementet begeistret

Torsdag ble ferdigstillelsen av forsterket ekom i indre Agder markert ved Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i Lillesand. Til stede ved markeringen var statssekretær Gunn Karin Gjul i Kommunal- og distriktsdepartementet, flere ordførere, samt representanter fra DSB og Telenor.

— Det er stas å se et prosjekt som er fullført, sier en begeistret statssekretær Gunn Karin Gjul i Kommunal- og distriktsdepartementet.
Med forsterket ekom på plass på indre Agder vil lokal kriseledelse, samt den øvrige befolkningen, ha ett sted i nærområdet der de kan bruke egen mobiltelefon for å gi og motta beskjeder ved et langvarige strømutfall.  

Bakgrunnen for valg av indre Agderkommunene har vært flere ekstremvær med påfølgende utfall av kraft og ekom som følge av kraftig vind og snøfall med trefall over linjene.  

-Dette er aktuelt i hele landet. Klimaet blir villere og våtere, og vi må ta hensyn til det og styrke beredskapen på dette området, sier Gjul, og signaliserer med det at satsingen på området forventes å fortsette.

En erfaring rikere

Ordfører Kjetil Torp ved Vegårshei kommune var til stede ved markeringen og kunne fortelle om erfaringene da strømmen i Vegårshei forsvant i flere dager som følge av kraftig snøvær november 2016.

— Vi fikk en aha-opplevelse om hvor avhengige vi var blitt av teknologi. Eksempler på systemer som ikke fungerte da nettilgangen var nede, var digitale trygghetsalarmer for eldre, alarmer på rommene ved sykehjem og brannvarslingen, i tillegg til at både den interne og eksterne kommunikasjonen ble satt ut av spill. Dette ble krevende dager for både kommunen og kommunens innbyggere og vi erfarte at bortfall av nettet var et større problem enn bortfall av strømmen i seg selv, forteller Torp.

Plakett som viser at kommunen har forsterket ekom
Vegårshei kommune, en av elleve kommuner på Indre Agder med forsterket elektronisk kommunikasjon, ekom.


— Vi i Vegårshei er i dag veldig godt fornøyde med å ha fått forsterket ekom på plass og at de vitale punktene i kommunen nå er sikret ved strømbrudd, avslutter Torp.

Bakgrunn og fakta

Elektroniske kommunikasjonsnett (ekom) er definert som kritisk infrastruktur for samfunnet, og er spesielt viktig ved krisesituasjoner.

Programmet for forsterket ekom er ett av flere tiltak som ble foreslått av den gang Post- og teletilsynet i rapporten om tiltak for økt robusthet i ekomnett- og tjenester etter ekstremværet Dagmar. Ekstremværet Dagmar feiet over landet i jule- og nyttårshelgen 2011/2012 og førte til at nærmere 750 basestasjoner både på Vestlandet og på Innlandet mistet strøm og forbindelse. Dette medførte store utfordringer for kommunenes håndtering av de mange hendelsene og ødeleggelsene som følge av ekstremværet. 
 
Under ledelse av Nkom, har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), tilbyderne Telenor, Telia, ICE og Nødnett siden 2014 gjennomført forsterket ekom tiltak i 72 kommuner.

Programmet for forsterket ekom er et viktig økonomisk bidrag fra staten for å styrke den fysiske robustheten i den digitale grunnmuren, spesielt i distrikts-Norge. Forsterket ekom bidrar til å håndtere bortfall av mobilkommunikasjon ved for eksempel ekstremvær og strømbrudd over lengre tid.

Nkoms program for forsterket ekom skal sikre nødstrøm i minimum 72 timer til basestasjoner som dekker et utpekt område i kommunen. I tillegg skal det etableres nødstrøm i minimum 72 timer i hovedforbindelsen frem til basestasjonene, og en reserveforbindelse til de aktuelle basestasjonene.  

Her får lokal kommunal kriseledelse og innbyggerne et sted i kommunen der de kan bruke mobiltelefonen for å gi og motta beskjeder ved bortfall av strøm over lengre tid. Tiltakene gir også synergieffekter i form av en bedret robusthet for tilknyttede områder. 

Fra 2014 til 2022 er forsterket ekom etablert, eller under etablering, i 83 kommuner spredt over hele landet. For 2023 er 11 nye kommuner under planlegging.

I Agder har følgende 11 kommuner nå fått forsterket ekom:
Sirdal, Hægebostad, Åseral, Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes og Iveland kommuner.