Nkom fører tilsyn

Skipsutstyrsdirektivet er gjennomført i Norge i forskrift om EØS-krav til maritimt radioutstyr. Av direktivet og forskriften følger nøyaktig hvilke krav som til enhver tid gjelder for maritimt radioutstyr, og det er behov for jevnlige oppdateringer. Nkom har ansvaret for tilsyn med maritimt radioutstyr i markedet som brukes om bord på EØS-skip.

EU-kommisjonen gjennomfører endringer

Forslaget til endring av forskrift fremmes på bakgrunn av at EU-kommisjonen har fastsatt gjennomføringsforordning 2020/1170 etter artikkel 35 (2) i skipsutstyrsdirektivet, som opphever gjennomføringsforordning 2019/1397. Gjennomføringsforordning 2020/1170 gjelder oppdaterte krav for skipsutstyr i henhold til de internasjonale konvensjonene SOLAS, MARPOL og COLREG.

Endringer i § 17 og nytt vedlegg A

I ny § 17 er det en overgangsbestemmelse for maritimt radioutstyr etter tidligere forordninger, herunder 2018/773 og 2019/1397, samt ny forordning 2020/1170. Innholdet i bestemmelsen tilsvarer artikkel 3 i forordning 2020/1170.

Innholdet i det nye vedlegg A har oppdaterte krav som gjelder for maritimt radioutstyr som gjøres tilgjengelig på markedet, slik at det samsvarer med det materielle innholdet i forordning 2020/1170, som gjelder maritimt radioutstyr.

Nærmere beskrivelse av endringene fremgår av høringsbrevet og utkast til endringsforskrift med vedlegg A.

Høringsinnspill

Høringsinnspill kan sendes Nkom på firmapost@nkom.no innen 31. desember 2020.

Om publisering av høringsinnspill

Nkom vil publisere høringsinnspillene på nkom.no og ber om at eventuelle innspill utformes slik at de kan offentliggjøres. Dersom høringsinnspillene inneholder opplysninger som avsender mener at det er grunnlag for å unnta fra offentlighet, etter offentlighetsloven og forvaltningsloven, ber vi om at dette fremgår tydelig av innspillet og at det begrunnes.