Regler for statlig, fylkeskommunal og kommunal bredbåndsstøtte

EU-kommisjonens forslag til regulering legger føringer for hvordan Norge kan benytte offentlige midler til støtte for utbygging av bredbånd. Reguleringen gjelder områder som ikke er kommersielt lønnsomme å bygge ut. Reglene kommer til anvendelse for både statlig, fylkeskommunal og kommunal støtte.

Nytt krav til bredbåndshastighet

I høringsforslaget presenteres et nytt krav til hastighet ved utbygging, bestemmelser for støtte til utbygging av mobilnettverk, og stimuli for å øke etterspørselen etter både faste og mobile kommunikasjonstjenester.

Forslaget til nye retningslinjer skal klargjøre viktige aspekter ved ordningen ytterligere. Det gjelder for eksempel kravene til offentlig utlysning av prosjekter i forkant av tildeling av støtte, og tilgangsforpliktelsene på grossistnivå.

Formålet med høringene er å innhente synspunkter fra alle berørte og interesserte parter. Høringssvarene skal brukes til å videreutvikle reglene for offentlig støtte til bredbåndsutbygging, samt sørge for at de tar høyde for både den markedsmessige og teknologiske utviklingen på området.

Høringsdokumenter

Her finner du høringsdokumentene på EU-kommisjonens nettside

Her finner du du finner detaljert beskrivelse av fremgangsmåten for å sende innspill

Frist for å sende høringssvar er 11. februar 2022.