Fribruksforskriften gir generelle tillatelser til bruk av bestemte radiofrekvenser, og ble sist revidert i 2018. I ettertid har det skjedd en rekke endringer i det europeiske regelverket som medfører behov for revisjon av forskriften.

Wi-Fi 6E

I endringsforslaget foreslår Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) to nye allokeringer for trådløs dataoverføring (WAS/RLAN) i 6 GHz. Det vil gi det norske markedet tilgang til den nyeste teknologien innen trådløse nett, Wi-Fi 6E.

Endrede vilkår for trådløs dataoverføring i 60 GHz

Videre foreslår Nkom at reguleringen for trådløs dataoverføring i 60 GHz oppdateres. En av teknologiene som anvender dette frekvensbåndet er Wi-Fi 60 GHz (WiGig). Vi foreslår en utvidelse av båndet og at dette nå kan brukes på faste utendørs installasjoner, gitt at effektkrav og minimum antenneforsterkning oppfylles.

Fribruk for FM-sendere ved midlertidige arrangementer

Nkom foreslår også at visse typer trådløst lydutstyr i FM-båndet skal kunne brukes uten individuell frekvenstillatelse fra Nkom.

Nkom har i 2020 fått en større mengde søknader om bruk av laveffekts FM-sendere i forbindelse med arrangementer som er flyttet utendørs. Eksempel på dette er laveffekts FM-sendere brukt til drive-in kinoer, noe som har vært aktuelt under koronapandemien. For å gjøre det enklere for arrangørene i slike tilfeller, ønsker Nkom å tilrettelegge med søknadsfri tillatelse gjennom fribruksforskriften. Slik bruk krever imidlertid en korttidskonsesjon fra Medietilsynet.

Øvrige endringer og merknader til endringene fremgår av høringsbrevet.

Høringsfrist 20. april

Høringsinnspill sendes til firmapost@nkom.no innen 20. april 2021.