Forskrift om generelle tillatelser til bruk av frekvenser, Fribruksforskriften, gir generelle tillatelser til bruk av bestemte radiofrekvenser. Den ble sist revidert i 2021. Fortløpende nye og reviderte europeiske harmoniseringer for bruk av frekvenser medfører behov for regelmessige oppdateringer av forskriften, noe Nkom anser at det nå igjen er tid for. 

Wi-Fi for droner med høyere effekt i 5 GHz

I endringsforslaget foreslår Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) å åpne opp for begrenset utendørs bruk for Wi-Fi i 5 150-5 250 MHz. Frem til nå har utendørs bruk ikke vært tillatt. Vi åpner også opp for kommunikasjon med droner med 200 mW utgangseffekt i 5 170-5 250 MHz. Begge deler er i henhold til seneste utvikling innen europeisk harmonisering. 

Introduksjon av 5G på skip

Norge har vært en pådriver for introduksjon av 5G på skip. Frem til nå har fribruksforskriften tillatt bruk av 2G, 3G og 4G på skip langs kysten, og på norskregistrerte skip i internasjonalt farvann. Nå åpner vi også for bruk av 5G.

Ultrabredbåndsutstyr (UWB) for gitte bruksformål utendørs

Muligheten for å tillate bruk av ultrabredbåndsutstyr også utendørs for gitte bruksområder og med gitte tekniske vilkår har lenge vært diskutert i Europa. Ultrabredbåndsutstyr opererer stor båndbredde med svært lav effekt. Det er velegnet for deteksjon av bevegelse og eksakt posisjonering innenfor avgrensede områder.  

Norske virksomheter er ledende i denne teknologien, og har deltatt aktivt i studiene og diskusjonene. Studiene åpner opp for bruk også utendørs for et begrenset antall bruksområder, under gitte tekniske vilkår.

Nkom foreslår å ta inn revidert harmonisering allerede nå for å legge til rette for videre innovasjon på området. Vi tar forbehold om små justeringer etter høringsrunden opp mot endelig europeisk harmonisering når denne etter planen godkjennes i slutten av oktober.

Radarer med høy oppløsning i 76-77 GHz

Nkom ønsker også å tillate bruk av radarer i 76-77 GHz, i henhold til CEPT harmonisering (ECC Decision (21)02). Radarene av typen HD-GBSAR er høyoppløselige radarer typisk brukt for deteksjon av bevegelser i fjellsider og lignende med millimeter oppløsning. Det er forventet at slikt utstyr opereres av profesjonelle aktører, og at antallet er svært begrenset.

Øvrige endringer og merknader til endringene fremgår av høringsbrevet.

Høringsfrist 14. oktober 2022.

Høringsinnspill sendes til firmapost@nkom.no senest 14. oktober 2022.