Bakgrunn

ERGP ble opprettet av Europakommisjonen i 2010, og har som oppgave å gi råd og assistanse til Europakommisjonen på postområdet. Videre skal ERGP i sitt arbeid fremme EUs interne marked for posttjenester gjennom konsistent gjennomføring av det felleseuropeiske regulatoriske rammeverket i medlemslandene. ERGP består av postregulatørene i de ulike medlemslandene. Norge er knyttet til EUs interne marked gjennom EØS-avtalen, og Nkom deltar i ERGP på vegne av norske myndigheter.

ERGP har nå to dokumenter på høring; ERGPs utkast til arbeidsprogram 2023, og utkast til Medium Term Strategy 2023-2025.

ERGPs arbeidsprogram 2023: Denne planen viser prioriteringene til ERGP for 2023, og gir en oversikt over de planlagte arbeidsoppgavene og leveransene.

ERGPs Medium Term Strategy 2023-2025: Skal identifisere utviklingstrekk i sektoren på mellomlang sikt og på bakgrunn av dette fastsette ERGPs prioriteringer for gjennomføring av det regulatoriske rammeverket for posttjenester i alle medlemslandene. I utkastet for perioden 2023-2025 har ERGP identifisert følgende faktorer som særlig vil ha betydning for postsektoren, og må gjenspeiles i strategien:

  • Endringene som følger av digitaliseringen av postsektoren
  • De betydelige effektene av nettbaserte plattformer og nye forretningsmodeller
  • EUs målsetninger på vei mot klimanøytralitet i postsektoren
  • Mulige fremtidige effekter som følger av Covid 19-pandemien og den russiske aggresjonen mot Ukraina

Mer informasjon om høringen, inkludert høringsdokumentene, er tilgjengelig på ERGPs nettsider. Frist for å gi innspill er 8. oktober 2023. Innspillene vil deretter bli vurdert, før ERGP endelig fastsetter arbeidsprogram 2023 og Medium Term Strategy 2023-2025 på ERGPs plenarmøte i november 2023.

Les mer om høringen på ERGP sine nettsider