Radio Spectrum Policy Group (RSPG) er en rådgivende gruppe for Europakommisjonen i strategiske spektrumsspørsmål. Norge har hatt status som observatør, men siden 17. mars 2023 er Norge fullverdig medlem uten stemmerett. Arbeidsgruppen «Role of Radio Spectrum to help Climate Change» har siden 2020 møttes for å drøfte hvordan EUs ekomregulatører kan møte klimautfordringene gjennom hensiktsmessig forvaltning av frekvenser. 

Spørreundersøkelsen retter seg både mot medlemsland og private interessenter. Dens formål er å innhente informasjon om energiforbruk og energieffektivitet i trådløse nettverk, og kartlegge hvilke eventuelle hindringer som finnes i dette arbeidet. Det stilles også spørsmål om metode for innsamling av data, innspill til fremtidig regulering, og det gis anledning til å lufte generelle tanker rundt reguleringen på området.   

Resultatene av undersøkelsen vil være med på å danne grunnlag for hvordan fremtidig spektrumsregulering kan bidra til å redusere klimaendringene. 

For mer informasjon og for å besvare undersøkelsen, klikk her.