Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og de andre kommunikasjonsmyndighetene i de nordiske og baltiske landene legger hvert år frem felles statistikk. Rapporten viser viktige utviklingstrekk for fasttelefoni, mobiltjenester, bredbånd og TV-abonnement i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Estland, Latvia og Litauen. For å sammenligne de nasjonale tallene, regnes antall abonnement som prosentandel av folketallet.
Alle tall er oppgitt pr. 31. desember i det aktuelle året.

I Norge tilsvarte antall bredbåndsabonnement 39 prosent av befolkningen, mens Danmark og Sverige fulgte bak med henholdsvis 38 og 37 prosent. Norge utmerker seg ellers med høyt investeringsnivå, men ligger langt bak i datatrafikk per kunde i mobilnettene. Dette er noen av funnene for 2018 i den årlige statistikken som de nordiske og baltiske kommunikasjonsmyndighetene utarbeider og publiserer i hvert enkelt land. I Norge er det Nkom som samler inn og analyserer tallmaterialet.

- Jeg er tilfreds med at Norge opprettholder sin sterke posisjon som et land med høy investeringsvilje og et kundegrunnlag som etterspør stadig bedre tjenester, sier Nkom-direktør Elisabeth Aarsæther. – Dette er viktig i videreutviklingen av samfunnskritisk infrastruktur, som både mobil- og bredbåndsnett er i ferd med å bli.
- På ønskelisten har jeg imidlertid fortsatt større datapakker til norske forbrukere. Her mener jeg det er mye å gå på, og det støttes av funnene i årets undersøkelse, sier hun.

Fast bredbånd

Bredbånd basert på fiber- og kabel-TV-nett kan gi kundene de høyeste hastighetene. I 2018 tilsvarte slike abonnement en andel på 33 og 31 prosent av befolkningen i henholdsvis Sverige og Norge. Dette er markant høyere enn i de fleste av de øvrige landene. I Danmark var denne andelen på 28 prosent, til tross for at landet har høyt opptak av bredbånd totalt i befolkningen. Det har sammenheng med at det er relativt mange abonnement basert på DSL i Danmark.

Antall fiberabonnement tilsvarte 20 prosent av befolkningen i Norge ved utgangen av 2018. Det er en økning fra 18 prosent ett år tidligere. I Sverige var fiberandelen noe høyere, mens andelen bredbåndsabonnement over kabel-TV-nett var lavere enn i Norge.

Bredbånd over kabel-TV-nett utgjorde en vesentlig større del av totalt antall abonnement i Norge og Danmark, enn i de andre landene. Norge er for øvrig det eneste landet der det var betydelig nedgang i disse abonnementene.

Stor økning for de høyeste hastighetene

I alle landene var det fra 2017 til 2018 en økning i antall og andel bredbåndsabonnement med nedstrøms hastighet på 100 Mbit/s eller mer. Sverige og Island hadde de høyeste andelene med henholdsvis 29 og 24 prosent av befolkningen. Øvrige land ligger betydelig lavere, og i Norge tilsvarte andelen 14 prosent av befolkningen. Økningen i andel var imidlertid størst i Norge, etterfulgt av Island og Sverige.

Mobiltjenester

I alle landene var antall abonnement for mobiltelefoni høyere enn folketallet. Norge hadde den laveste andelen, mens andelen i Finland var høyest. I Norge og Sverige var det en nedgang i mobiltelefoniabonnement målt som andel av befolkningen. Begge landene hadde også nedgang i antall og andel mobile bredbåndsabonnement. Dette gjelder også Danmark og Estland.

Datatrafikken økte betydelig i alle landene fra 2017 til 2018, men det var store forskjeller mellom landene. Volumet var høyest i Finland og lavest i Norge, når vi korrigerer for ulike folketall. Datavolumet per innbygger i Finland var mer enn sju ganger høyere enn i Norge.

TV-abonnement

Det er betydelige ulikheter mellom landene i distribusjon av TV-tjenester. I Finland tilsvarte antall kabel-TV-abonnement 31 prosent av folketallet. I Norge var denne andelen 14 prosent. Antall TV-abonnement over fiber øker og tilsvarte 14 prosent av befolkningen i Norge ved utgangen av 2018. Tilsvarende andel både i Sverige og Danmark var 13 prosent, som er omtrent det samme som året før.

Investeringer

Aktørene i markedet for elektronisk kommunikasjon fortsatte å investere mye også i 2018. Norge hadde det nest høyeste investeringsnivået, selv om det er noe redusert fra toppåret 2016. Island hadde det høyeste investeringsnivået i 2018, når vi korrigerer for folketall og omregner til euro.

Les rapporten her.