Regjeringens beslutning

Regjeringen uttaler følgende:
Vi har hele tiden gjort innstramminger og lettelser i tråd med hvordan smittesituasjonen har utviklet seg, og når den mer smittsomme varianten av koronaviruset nå sprer seg, ser vi oss nødt til å innføre de strengeste innreiserestriksjonene vi har hatt siden mars i fjor. Vi må begrense antallet tilreisende til Norge så mye som vi kan for en begrenset periode.

Regjeringen uttaler at det nå er nødvendig å begrense reiser innad i EØS, og dermed legge begrensninger på den frie bevegeligheten, for å oppnå ønsket effekt. Innstrammingene kommer på bakgrunn av anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og vil tre i kraft ved midnatt, natt til fredag 29. januar 2021.

De nye innreisereglene kommer i tillegg til et omfattende system ved grensen, med krav om negativ test før ankomst til Norge, registering av formålet med reisen og karantenested, obligatorisk test ved grensen og lovpålagt karantene.

Kritiske samfunnsfunksjoner

Det gjøres fremdeles unntak for noen grupper personell, herunder utlendinger som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner. Regjeringen har lagt til grunn listen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som utgangspunkt for hva som ansees som kritiske samfunnsfunksjoner. Her inngår elektronisk kommunikasjon og satellittbasert kommunikasjon.

Nkom vil understreke at unntak for kritiske samfunnsfunksjoner skal tolkes strengt. Dersom tilbyderne gjør unntak fra regjeringens innreiserestriksjoner, skal det være strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritisk infrastruktur og tjenester og dette skal kunne dokumenteres.

Kritiske samfunnsfunksjoner for elektronisk kommunikasjon er å opprettholde:

  • talekommunikasjonstjenester basert på norsk nummerplan
  • tekstbaserte meldingstjenester basert på norsk nummerplan
  • internettilgang
  • satellittbasert kommunikasjon

Justis- og beredskapsdepartementet har i revidert rundskriv om ikrafttredelse av forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen fastslått at unntaket kun gjelder hvis innreise er strengt nødvendig. Følgende to kriterier må være oppfylt:

  • arbeidet som skal utføres må være direkte knyttet til evnen til å ivareta kontinuiteten i den kritiske samfunnsfunksjonen
  • arbeidet kan ikke utsettes uten at det vil medføre en uakseptabel svekkelse i evnen til å opprettholde kontinuiteten i funksjonen.

Utviklingsprosjekter og utrulling av ny infrastruktur omfattes dermed ikke av unntaket fra innreisebestemmelsene.

Oppfølging og rutiner

Når unntak blir gitt, er det viktig at oppholdet begrenses til det som er nødvendig for å utføre arbeidet på kritisk infrastruktur. Tilbyderne må utarbeide instruks hvor det fremgår hvordan entreprenører skal forholde seg til de nasjonale restriksjonene og tiltakene, og tilbyderne må på forespørsel kunne dokumentere hvem som har fått unntak og hvor i landet entreprenør utfører arbeidet.

Tilbyder plikter å ha en oversikt over personell som gis unntak og skal kunne fremlegge slik dokumentasjon til myndigheten på forespørsel.

Tilbyder må også gjøre tiltak som kan bidra til effektiv smittesporing i forbindelse med personell som får unntak fra innreiseforbudet.

Obligatorisk testing, reiseregistrering, karantene, og karantenehotell vil fortsett gjelde for de som er unntatt innreiserestriksjonene.