Trygt og sikkert el-forsyningssystem

Elektrisitet er helt avgjørende for at samfunnet skal fungere i en normalsituasjon og i krise. Kravene til stabil og tilstrekkelig tilgang på elektrisk energi med tilfredsstillende kvalitet er økende. Dette gjelder på tvers av alle sektorer, fra samfunnsviktige funksjoner, handel og industri, via omsorgstjenester, til enkeltmennesker. Uten sikker tilgang på elektrisitet stopper alle viktige samfunnsfunksjoner opp.

Mål og frist for utredningen

Det overordnede målet med utredningen er å oppnå en helhetlig og kostnadseffektiv forvaltning av elsikkerhetsområdet. Arbeidsgruppen skal vektlegge samfunnets forventninger til et trygt og sikkert el-forsyningssystem, og vil blant annet vurdere organiseringen av Det lokale eltilsynet (DLE).

Arbeidsgruppen skal etter planen levere rapporten til Justis- og beredskapsdepartementet (JD) innen 31. desember i år.

Temaer i utredningen:

 • Etablere en felles forståelse for hva begrepet elsikkerhet dekker og angi mål for hva vi ønsker å oppnå.
 • Beskrive dagens forvaltningsmodell på elsikkerhetsområdet, herunder relevante myndigheters ansvarsområde med grenseflater opp mot elsikkerhetsområdet.
 • Beskrive regelverkets formål og behovet for et treffsikkert regelverk for fremtiden (lovens formål – funksjonskrav vs. teknisk krav).
 • Beskrive utfordringer ved dagens forvaltningsmodell.
 • Redegjøre for hvordan et utvalg av europeiske land har organisert sitt elsikkerhetsarbeid.
 • Avklare gråsoner og foreslå forenklinger for å effektivisere forvaltningen av disse områdene.
 • Foreslå modeller for bedre effektivisering, koordinering og forvaltning av regelverket for installasjoner/utstyr og kvalifikasjoner.
 • Vurdere innretning av, og ansvarlig myndighet for tilsyn, og tydeliggjøre hvordan tilsynsvirksomheten bidrar til samordnet forebygging på elsikkerhetsområdet.
 • Vurdere om dagens organisering av og finansiering av DLE er hensiktsmessig, og herunder en nytte-kostnadsanalyse av dagens organisering av DLE.
 • Vurdere fremtidige kompetansebehov.
 • Beskrive ulike finansieringsmodeller og anbefale modell.
 • Foreslå modeller for en bedre og mer effektiv koordinering av etatenes dialog og tilsyn med bransjer når dette omfatter samme målgruppe.

Arbeidsgruppen

Justis- og beredskapsdepartementet har i samråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Olje- og energidepartementet nedsatt en arbeidsgruppe for å gjennomgå elsikkerhetsforvaltningen.

Mandatet for arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen består av representanter fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Reguleringsmyndigheten for energi og Sjøfartsdirektoratet.

PwC leder arbeidsgruppen. Det er også oppnevnt en referansegruppe som består av representanter for ulike og store organisasjoner innen området.

Kontaktpersoner

Aktører som ønsker å gi innspill til arbeidsgruppen kan kontakte følgende personer:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Seksjonssjef Jon Eirik Holst
jon.holst@dsb.no

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Sjefingeniør Helge Ulsberg
heu@nve.no

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
Seksjonssjef Tor Bringsverd
tor.bringsverd@nkom.no

Reguleringsmyndigheten for energi (RME)
Seniorrådgiver Silje C. Syvertsen
scs@nve.no

Sjøfartsdirektoratet
Underdirektør Runar Yndesdal
ruyn@sdir.no

PwC (prosjektledelse)
Helge Dønnum
helge.donnum@pwc.com

Arthur Gjengstø
arthur.gjengsto@pwc.com