Lokal-DAB region 21 omfatter de tidligere kommunene Luster, Balestrand, Leikanger, Årdal, Sogndal, Lærdal, Vik, Høyanger, Aurland, Hyllestad, Solund, Gulen (flere av kommunene ble slått sammen fra 1. januar 2020).

For å kunne benytte frekvensene til transmisjon av kringkasting, må man i tillegg ha anleggskonsesjon. Det er Medietilsynet som er ansvarlig for tildelinger av anleggskonsesjoner, og søknad om anleggskonsesjon må rettes til dem innen samme søknadsfrist, se Medietilsynets utlysning i lokalregion 21.

Om spektrumstillatelse i Lokal-DAB lokalregion 21

Spektrumstillatelsen i lokalregion 21 omfatter kanal 12C (frekvensområde 226,592-228,128 MHz). Tillatelsen tildeles med varighet til og med 31. desember 2031.

Innehaver av spektrumstillatelsen skal betale årlig sektoravgift til Nkom, jf. lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon § 12-1 og forskrift 20. mars 2017 nr. 386 om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit. Sektoravgiften for året 2020 er estimert til ca. 25 000 kroner.
Nkom gjør oppmerksom på at det kreves autorisasjon for å installere og vedlikeholde elektronisk kommunikasjonsnett inkludert nett bygget med radioteknikk. 

Se Teknisk vedlegg Lokalradioblokka for mer informasjon.

Fremgangsmåte for å søke om spektrumstillatelse

Krav til søknaden

Søknaden må være skriftlig. Søknaden må inneholde informasjon om:

  • Søkerens navn, adresse og organisasjonsnummer
  • Kontaktperson (navn, telefonnummer og e-post)
  • Firmaattest

Søknaden må være signert av noen som har fullmakt (prokura, signatur eller annen fullmakt) til å binde søkeren rettslig sett. Hvem som har signatur og prokura, fremgår av registrerte opplysninger i Brønnøysundregistrene. Nkom vurderer om søknaden er signert av noen som anses å kunne binde foretaket rettslig sett basert på:

  1. fremlagt fullmakt, eller 
  2. signaturbestemmelser og prokurabestemmelser som fremgår av opplysninger i Brønnøysundregistrene.  

Dersom søknader inneholder forretningshemmeligheter, vil hele eller deler av dokumentet kunne unntas offentlighet, jf. offentlighetsloven og forvaltningslovens regler. Også identiteten til foretak som søker vil kunne unntas offentlighet. Dersom søker mener det er grunnlag for å unnta opplysninger fra offentlighet, ber Nkom om at det fremgår tydelig hvilke opplysninger dette gjelder og hvorfor innholdet skal være unntatt offentlighet. 

Innsending til Nkom

Søknaden sendes til:

firmapost@nkom.no

eller per post til
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Postboks 93
4791 Lillesand

Merk konvolutten eller emnefeltet i e-post med «ST».

Søknaden må være mottatt av Nkom innen mandag 25. mai 2020.

Tildeling av tillatelse

Dersom Nkom ikke mottar konkurrerende søknader innen fristen, vil spektrumstillatelsen med varighet frem til 31. desember 2031 kunne bli tildelt søker. Dersom Nkom mottar konkurrerende søknader, vil Nkom kunne beslutte at ressursene tildeles ved auksjon.

Spørsmål til utlysningen

Spørsmål til utlysningen kan rettes til overingeniør Øystein Karlsen på e-post oyk@nkom.no eller telefon + 47 22 82 46 92.