– Det har vært en god samling og en veldig bra dag, sier Ole-Petter Røstad. Han er business development manager i Telia Next, og har vært med på å levere 5G-løsningen for Herøya industripark.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Digital Norway arrangerte sammen med GCE Node og Eyde Cluster det regionale industriforumet i Agder forrige uke. Både regionalt næringsliv, virkemiddelapparatet og representanter fra myndighetene deltok for å diskutere hva som skal til for at flere tester ut og tar i bruk ny teknologi.  

– Det virker som interessen for 5G er god, men at vi har en vei å gå med å modne og informere hele vertikalen og industrien, slår Røstad fast etter møtet.  

Å dele kunnskap og erfaringer fra å ta i bruk ny teknologi er et sentralt mål for 5G industriforum. Både Telenor Maritime, Posten Bring AS, Telia og Volvo Autonomous Solutions delte sine erfaringer.  

Ole Petter Røstad fra Telia Next
- Interessen for 5G er god, men vi har en vei å gå med å modne og informere hele vertikalen og industrien, forteller Ole Petter Røstad fra Telia Next.

– Jeg tar med meg ny kunnskap om både industriell 5G og kunstig intelligens som vi kan formidle videre i vårt arbeid for havvindbransjen. Det har derfor vært nyttig å få en dypere innføring fra dem som allerede har tatt i bruk denne nye teknologien, sier Grethe Frislie. Hun jobber som prosjektleder i Nasjonalt kompetansesenter for Havvind. 

– Denne teknologien har stort potensiale for autonomi for industrielle use cases, legger hun til. 

Barrierer: kunnskap og kostnader 

I møtet ble det gitt en innføring i 5G-teknologien og en status på 5G-bruken i Norge. Det var også gruppearbeid på agendaen for å diskutere hvilke barrierer næringslivet møter på. Tilbakemeldingene er klare.  

– De gjennomgående tilbakemeldingene er at kunnskapsnivået om hva 5G teknologi er og hvordan det kan brukes i industrien er for lav, og at man trenger mer kunnskap både hos potensielle brukere, leverandører og beslutningstakere som sitter på pengesekken for investeringer, sier samfunnskontakt Kai Steffen Østensen i Nkom. Han er sammen med Eirik Andreassen i Digital Norway sekretariat for regjeringens 5G industriforum.  

Også kostnader er en barriere for å ta i bruk ny teknologi.  

– Tilbakemeldingene er også at det er dyrere for nettverksutstyr og uklare forretningsmodeller, noe som medfører at noen velger andre løsninger som WiFi enn 5G-teknologien. Samtidig har mange virksomheter allerede gjort store investeringer i ulike kommunikasjonsteknologier, og da blir merkostnadene ved 5G en barriere. Dette er viktige tilbakemelding vi tar med oss fra Agder, legger Andreassen til.  

Fem personer i gruppearbeid under Agder-møtet.
Gruppearbeid under Agder-møtet.

Fornøyd med første møte 

Statssekretær for digitaliseringsministeren, Gunn Karin Gjul, og Nkoms fungerende direktør, John-Eivind Velure, er fornøyde med første turnéstopp.  

– Målet med turneen er å samle regionale aktører og representanter til en bred diskusjon om hva som er viktig når næringslivet tar i bruk ny teknologi. Det har vi fått til, sier Gjul.  

Hun ønsker et enda tettere samarbeid mellom myndighetene og næringslivet fremover.  

– Det viktigste jeg tar med meg hjem er at vi fremdeles bare er i startgropa. Mange næringslivsaktørene har ikke så stor kunnskap om de mulighetene som ligger i bruken av ny teknologi, og det gjør industriforumet vårt viktig. Skal vi lykkes med digitaliseringen av Norge må norske myndigheter og næringsliv samarbeide enda bedre på dette feltet, enn det vi har gjort frem til nå, sier hun.  

Til høsten fortsetter industriturneen nordover.  

– Å treffe regionalt næringsliv er viktig for myndighetene, for det er de som vet hvor skoen trykker. Agderdagen har vært vellykket, og nå fortsetter planleggingen av høstens turnéstopp nordover. Det ser jeg frem til, sier John-Eivind Velure. 

Innspill til regjeringen 

Innspillene som kommer underveis i turneen blir en del av grunnlaget for en rapport Nkom og Digital Norway skal gi regjeringen. Rapporten skal oppsummere mandatperioden til industriforumet og gi anbefalinger om hva som bør gjøres fra 2025. Rapporten overleveres til næringsministeren og digitaliserings- og forvaltningsministeren på 5G-topplederforum i løpet av våren 2025.