Avgjørelsen i lagmannsretten innebærer at to rettsinstanser nå har konkludert med at TDC har rett til tilbakebetaling.

TDC, som nå er del av Telia, klaget i 2010 til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) med påstand om at prisene de betalte for å leie nett hos Telenor var for høye og at selskapet ble diskriminert sammenlignet med andre som kjøpte tilgang til Telenors mobilnett.

Nkom konkluderte i 2012 med at Telenor hadde diskriminert TDC sammenlignet med Network Norway. Nkom påla derfor Telenor å redusere tilgangsprisene til TDC med virkning fremover i tid. I et etterfølgende vedtak i 2014 ble Telenor også pålagt å betale tilbake overprisen Telenor allerede hadde krevd inn fra TDC i perioden september 2010 til mars 2012. Etter klagebehandling i departementet i 2015 ble kravet om tilbakebetaling fastsatt til i overkant av 16 millioner kroner.

Ikke klar nok hjemmel i gammel lov

Ut fra en helhetsvurdering legger lagmannsretten til grunn at ekomloven § 10-12 om tilbakebetaling slik den lød tidligere, ikke ga tilstrekkelig hjemmel til å pålegge tilbakebetaling basert på brudd på plikten til ikke-diskriminering. Lagmannsretten kommer på det punktet til et annet resultat enn tingretten og kjenner klagevedtaket ugyldig. Retten fastslår likevel at det uansett ikke er slik at et selskap kan ta for mye betalt av en kunde, og så beholde overprisen. TDC får derfor beholde pengene som Telenor allerede hadde betalt tilbake til selskapet.

I ettertid er ekomloven endret, slik at det fra mars 2017 klart fremgår at tilbakebetaling kan kreves ved brudd på plikten til ikke-diskriminering på pris.

- Det er ikke ofte saker verserer så lenge og ender i rettsapparatet, sier direktør i Nkom Elisabeth Aarsæther.
- Når det likevel skjer, er det nyttig at retten gir viktige avklaringer som opplyser betingelsene i en bransje som består av noen få store selskaper og en rekke små utfordrere, sier hun. – Klare spilleregler er en forutsetning på vegen mot sunn konkurranse i det norske mobilmarkedet. Derfor er dommen viktig.