Utkastet til vedtak gjelder selskapene Altibox, Broadnet (gjennom oppkjøpet av Kvantel i 2018), eRate, Ice, NetGenTel, Orange, Puzzel (tidligere Intelecom Group), Telenor, Telia og Verizon.

Hvorfor er regulering nødvendig?

Markedene for terminering er spesielle ved at hvert enkelt nett er definert som et eget marked og alle tilbydere av terminering har monopol på terminering til egne kunder. Regulering av termineringsmarkedene er derfor nødvendig for å hindre overprising og sikre at sluttbrukerne ikke betaler for høye priser for samtaler til fastnett.

Foreslått regulering

Utkast til vedtak er basert på oppdatert markedsanalyse og oppdatert LRIC-modell for kostnadsberegninger. Tilbyderne blir pålagt særskilte forpliktelser, inkludert plikt til å imøtekomme rimelige anmodninger om samtrafikk på ikke-diskriminerende betingelser, offentliggjøring av samtrafikkpriser og følgende pristaksregulering:

Gjeldende maksimalpris

Fra 1. juli 2019

Fra 1. januar 2020

Fra 1. januar 2021

0,6 øre

0,5 øre

0,5 øre

0,4 øre

Nkom gjennomførte i perioden 5. november til 28. november 2018 nasjonal høring av varsel om vedtak i termineringsmarkedene. Ved notifikasjon til ESA opprettholder Nkom konklusjonene fra varselet.

Prosedyre

Utkast til vedtak sendes til ESA i henhold til konsultasjonsprosedyren som er spesifisert i ekomloven § 9-3. ESA og andre berørte myndigheter i EØS-området har frist på én måned etter konsultasjonsprosedyrens start til å kommentere utkast til vedtak. Regelverket krever at vedtakene skal være harmoniserte, og skal tolkes og implementeres på tilnærmet lik måte i hele EØS-området. ESA vil være bindeleddet for Norge med hensyn til harmonisering med øvrige europeiske tilsynsmyndigheter og EU-kommisjonen.

Etter at ESA har gitt sin tilbakemelding til utkastet, vil Nkom fatte vedtak med eventuelle endringer, med mindre ESA krever at utkastet trekkes tilbake. ESA har ikke plikt til å vurdere innspill fra nasjonale aktører i sin konsultasjonsprosedyre. Det er heller ikke mulig å gi innspill til Nkom i forbindelse med denne konsultasjonen.