Telenor er pålagt å åpne sitt mobilnett for andre selskaper som vil tilby mobiltjenester. Formålet med plikten er å legge til rette for like konkurransevilkår, slik at også mindre aktører kan ha egne tilbud i sluttbrukermarkedet. Telenor er derfor pålagt å ha prisbetingelser som skal forhindre at kjøpere av tilgang til selskapets mobilnett kommer i marginskvis. Hver sjette måned tester Nkom prisvilkårene i en egen modell, spesielt utviklet for dette formålet.

Gjennomføring av testene avhenger av korrekt og rettidig informasjon fra Telenor. Høsten 2018 gjennomførte Nkom den femte runden med marginskivstesting og ba om nødvendige opplysninger fra Telenor. Opplysningene fra Telenor ble ikke gitt rettidig og var heller ikke korrekte. Også ved forutgående marginskvistester er det blitt konstatert feil og mangler ved opplysningene fra Telenor, og selskapet er kjent med dette. Nkom anser at Telenor har opptrådt uaktsomt når selskapet også ved høstens marginskvistester ikke oversendte korrekt informasjon innen gitte tidsfrister. Nkom har derfor vedtatt å ilegge Telenor et overtredelsesgebyr på 4 millioner kroner.

Nkom varslet opprinnelig også at Telenor ville bli pålagt å redusere tilgangsprisene for MVNO-tilgang. Det ble imidlertid ikke nødvendig å fatte vedtak i denne delen av saken ettersom Telenor selv justerte tilgangsprisene med virkning fra 1. desember 2018 slik at marginene ble positive.