- Formålet er å utforme et kontrollsystem som vil bidra til etterlevelse og effektiv håndhevelse av ikke-diskrimineringsforpliktelsene over tid, sier avdelingsdirektør i konkurranseavdelingen i Nkom, Hans Jørgen Enger.

Bakgrunn for høringen

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) ser behov for å etablere et nytt verktøy for å følge opp Telenors ikke-diskrimineringsforpliktelser i bredbåndsmarkedene. Det nye verktøyet har for til formål å redusere risiko for brudd på ikke-diskrimineringsplikten, sikre at eventuelle brudd oppdages og avhjelpes så raskt som mulig, og tilrettelegge for at Nkoms tilsyn på området blir mer effektivt.

Nkom har på denne bakgrunn engasjert PricewaterhouseCoopers (PwC) til å utvikle en risiko- og kontrollmatrise. Risiko- og kontrollmatrisen identifiserer og beskriver ulike risikoer og tilhørende kontrollmål som anses viktige for å vurdere Telenors etterlevelse av ikke-diskrimineringsforpliktelser, og vil i neste fase danne grunnlaget for en gjennomgang av en uavhengig tredjepart.

En uavhengig attestasjon basert på risiko- og kontrollmatrisen vil etter Nkoms syn bidra til økt tillit, åpenhet og transparens omkring Telenors etterlevelse av forpliktelsene til ikke-diskriminering, og Telenors internkontroll i denne sammenheng. Attestasjonen vil vise hvorvidt det er etablert og operasjonalisert et internkontrollregime som sikrer en ikke-diskriminerende praksis hos Telenor.

Gjenstanden for denne høringen er rapporten «Risk and Control Objectives over non-discrimination controls in the broadband market» utarbeidet av PwC i samarbeid med Nkom, og først og fremst utkastet til risiko- og kontrollmatrise som er inntatt i rapporten.

Fremover vil det også kunne være behov for et slikt kontrollsystem for andre aktører enn Telenor. Nkom gjennomfører for tiden nye analyser av Marked 3a og 3b, inkludert om det er grunnlag for å avgrense de aktuelle markedene på lavere nivå enn nasjonalt.

Dersom utfallet av dette arbeidet blir at nye tilbydere blir pålagt å ha ikke-diskriminerende vilkår, vil Nkom vurdere å bruke prinsippene fra den foreslåtte risikomatrisen med tilhørende internkontroller, for å sikre effektiv oppfølging av den nye reguleringen.

Høring om kontrollsystem for å sikre etterlevelse av ikke-diskrimineringsforpliktelser

– Vi ønsker å legge vekt på at høringen vi nå inviterer til gjelder generelt for alle aktører som vil kunne bli utpekt som SMP-aktør. Dette verktøyet og kontrollsystemet vil følgelig kunne gjelde flere aktører enn bare Telenor i fremtiden, som per nå er eneste aktør utpekt som SMP, sier Enger.

Nkom ønsker høringssvar relatert til:

 1. Er risiko- og kontrollmatrisen et egnet rammeverk for å redusere risikoen for diskriminering hos Telenor?
   
 2. Er risiko- og kontrollmatrisen et egnet verktøy for å identifisere, strukturere og implementere relevante kontrolltiltak hos Telenor?
   
 3. Er Nkoms tiltenkte bruk av risiko- og kontrollmatrisen egnet for å føre bedre kontroll med, og sikre etterlevelse av, Telenors ikke-diskrimineringsforpliktelser?
   
 4. Hvilke forhold anser høringsinstansene som viktige for at håndhevelsen av Telenors ikke-diskrimineringsforpliktelser kan fungere effektivt?
   
 5. Er utformingen og beskrivelsen av de konkrete risikoene og kontrolltiltakene i risiko- og kontrollmatrisen relevante og tilstrekkelige?
   
 6. Hvilke andre risikoer og/eller kontrolltiltak burde eventuelt inntas for at risiko- og kontrollmatrisen i enda større grad vil kunne fungere effektiv for sitt formål?
   
 7. Har høringsinstansene andre innspill til PwC-rapporten?
   
 8. Er det særlige forhold som Nkom bør være oppmerksomme på i lys av at risiko- og kontrollmatrisen også vil kunne danne grunnlag for kontroll av andre aktører enn Telenor?
   
 9. Eventuelt andre relevante forhold?


Når høringssvarene er sendt inn vil Nkom evaluere innspillene og vurdere hvorvidt det bør gjøres endringer i rapporten eller risiko- og kontrollmatrisen som PwC har utarbeidet. Etter hvert vil vi også utrede hvordan et slikt kontrollsystem skal hjemles og håndheves, forteller Enger.

Tidsplan for arbeidet med nytt kontrollsystem

Nkom tar sikte på å gjennomføre en gjennomgang av alle høringsinnspill i løpet av første halvår 2022. Dersom arbeidet medfører behov for endringer i høringsgjenstanden, vil Nkom gjøre nødvendige endringer og eventuelt vurdere å sende et varsel om vedtak på høring høsten 2022

Høringsfrist 15. mars 2022

Her finner du dokumentet som er på høring

Innspill sendes: firmapost@nkom.no

Merkes i emnefeltet: Innspill til høring om risiko- og kontrollmatrise

Nkom ber om høringsinnspill innen 15. mars 2022.