Det sier direktør i Nkom, Pål Wien Espen, i forbindelse med at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har sendt inn sitt høringsinnspill til regjeringens nye digitaliseringsstrategi som skal legges frem i løpet av 2024. 

Strategien skal ifølge regjeringen peke ut kursen for videre digitalisering av offentlig sektor, legge til rette for næringsrettet digitalisering og ta opp viktige samfunnsspørsmål. Målet er en helhetlig politikk på tvers av offentlig og privat sektor. 

legging av fiber i grunnen med gravemaskin

En robust grunnmur 

Nkom har det nasjonale myndighetsansvaret for å sikre en robust digital grunnmur. Ifølge Espen blir dette særlig viktig i strategien. 

– Årets dekningstall viser at vi er på god vei mot å gi alle tilgang på raskt internett. Samtidig ser vi at behovet for å øke ambisjonene og sikre politikk for raskere utbygging og bedre dekning av nyere teknologi blir viktig, særlig for næringslivet som et konkurransefortrinn. Vi mener derfor at det er realistisk at det i en ny digitaliseringsstrategi bør sette en målsetning om at 99% av alle bebodde husstander og virksomheter bør være tilkoblet en internettforbindelse med tilgang til hastigheter på minst 1000 Mbit/s. 

Også 6G tas frem i høringsinnspillet. 

– Vi mener at Norge skal være tidlig ute med innfasing av 6G, og et konkret tiltak vi kan bidra med er å sørge for at blant annet spektrumbåndet er tilgjengelig for dette til markedet, sier Espen. 

Nkom skriver også i høringsinnspillet at politikk for teknologiovergangen blir viktig, og påpeker at samfunnet har gjort seg avhengig av digitale tjenester. For å redusere samfunnets avhengighet til bestemte teknologier som potensielt skaper store sårbarheter, er det behov for avbøtende tiltak og at det utarbeides politikk for utfasing av teknologier som skal erstattes. 

Digitaliseringspolitikk er sikkerhetspolitikk 

Den sikkerhetspolitiske situasjonen er utfordrende, og innretningen på sikkerhetspolitikken vil være viktig for utformingen av digitaliseringspolitikken den nye strategien legger rammene for. 

– For at vår felles digitale grunnmur skal være robust og sikre tilgang når det er behov for det, mener Nkom at vi må fortsette arbeidet med å utarbeide ROS-analyser for hele landet. Vi har god erfaring med arbeidet som er gjort i de tre nordligste fylkene til nå, og på nyåret legges rapporten for Trøndelag frem. Det trengs en helhetlig plan for dette arbeidet, poengterer Espen. 

Nkom foreslår også i høringsinnspillet en langtidsplan for digital infrastruktur som skal sikre forutsigbarhet i utbyggingen og forsterkningen av den digitale infrastrukturen. 

– Ekom-sektoren er en del av totalforsvaret i Norge. Derfor er det viktig at strategien ruster oss for den sikkerhetspolitiske urolige tiden vi lever i. Det vil ikke bare være bra i en krisesituasjon, det vil også være bra i hverdagene, slår Espen fast.  

Samarbeid som grunnprinsipp for digitaliseringen 

Bedre og mer samarbeid er viktig for at digitaliseringen skal lykkes, både på tvers av myndigheter, næringsliv, bransjeorganisasjonene, frivilligheten og akademia. 

 – Samfunnsutfordringene vi må løse krever sterkere samarbeid på tvers av ulike sektorer. Vi peker på det i sikkerhetspolitikken, i arbeidet med bærekraftig utvikling for å få ned fotavtrykket, sikre økt innovasjonstakt og for å bygge ned det digitale utenforskapet – og vi peker på det i arbeidet med å styrke internettmyndigheten og for å fortsatt sikre høy tillit i samfunnet til elektronisk kommunikasjon og digitale tjenester. 

Bekymret for bruk av kunstig intelligens nkom.no-2.png

Kunstig intelligens 

Utviklingen innen bruk av kunstig intelligens (KI) skjer raskt og Nkom mener at ny digitaliseringsstrategi bør legge rammene for en ny og oppdatert strategi for KI. Særlig pekes det på at Norge bør gå foran og sette krav til hvordan KI skal nyttiggjøres i samfunnet, uten å vente på forordninger fra EU. 

– Vi kan ikke vente på EU. Nkom mener behovet for et helhetlig rammeverk må komme på plass.  Det bør vi gjøre i dialog med våre venner i Europa, men ikke utsette arbeidet i påvente av at EU skal tegne opp hele kartet. Det vil gi oss rom til å ramme inn etiske retning, demokratisk deltakelse og teknologisk regulering ut ifra vårt eget utgangspunkt.

Nkom mener at arbeidet med å utvikle norske og nordiske språkmodeller må prioriteres i strategien, i tillegg til tiltak som bekjemper spredning av falskt innhold og bidrar til tillit til elektronisk kommunikasjon.  

– Vi trenger en offensiv digitaliseringspolitikk! Og våre innspill er et bidrag til dette viktige arbeidet, avslutter Pål Wien Espen.