Stortingsmeldingen «Vår digitale grunnmur» løfter frem det offentliges rolle i å bidra til at alle innbyggere i hele landet, offentlige og private virksomheter og kritiske samfunnssektorer skal få nytte av en godt utbygd infrastruktur for mobilnett. En enhetlig praksis for tilgang til utplassering og prising av tilgang i offentlige bygg og grunn er derfor et mål for regjeringen.

– Nkom ønsker med denne veilederen å sikre enhetlige prosesser, og at det offentlige aktivt tilrettelegger for videre utbygging av mobilkommunikasjonsnett, sier fungerende avdelingsdirektør, avdeling for marked og tjenester i Nkom, Kenneth Olsen.

Utrullingen av 5G innebærer høyere hastigheter, økt kapasitet, lav forsinkelse og at mange enheter kan kobles opp samtidig. Dette betyr også at det er behov for å oppgradere eksisterende basestasjoner og sette opp mange nye.

– I denne sammenheng bør kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige aktører stille opp som gode medspillere for å sikre at alle innbyggere i hele landet, offentlige og private virksomheter og kritiske samfunnssektorer skal få nytte av en godt utbygd infrastruktur for mobilnett, sier Olsen.

– Det offentlige har en viktig rolle i å bidra til at utbygging skjer så effektivt som mulig, slik at både innbyggere og næringsliv får dra nytte av mulighetene teknologiutviklingen gir for effektivisering, forenkling, innovasjon og verdiskapning, fortsetter han.  

Veilederen løfter frem viktigheten av at kommuner og fylkeskommuner legger en tydelig strategi og plan med klare og positive føringer for hvordan de kan legge til rette for effektiv utbygging. Videre gir veilederen konkrete anbefalinger til offentlige aktører som mottar søknader fra mobiloperatører om å få innplassere utstyr for mobilnett på deres bygg eller grunn. Anbefalingene knytter seg blant annet til effektiv saksbehandling og prinsipper for prising.  Anbefalingene er basert på innspill og dialog med både mobiloperatørene og kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige aktører, som har delt erfaringer og behov.

– Med dette oppfordrer Nkom kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige aktører til å benytte veilederen og anbefalingene, sier Olsen.  

Nkom planlegger å evaluere veilederen om ett års tid, både med tanke på om den har fungert som tiltenkt og ev. behovet for å endre format. Nkom er i denne sammenheng lydhøre for innspill fra både mobiloperatørene og offentlige aktører som har behandlet søknader om innplassering.