Ny forskrift om sektoravgifter og gebyr til Nkom trådte i kraft 20. mars 2017. Den nye forskriftens § 5 (regulering av sektoravgift og gebyr) fastslår at Nkom regelmessige bør vurdere om sektoravgifter og gebyrer (uttrykt i faste kronebeløp) skal reguleres i samsvar endring i konsumprisindeks eller budsjettbevilgning. Målet er sektoravgifter og gebyrer skal stå i et riktig forhold til Nkoms kostnader tilknyttet de ulike forvaltningsområdene.

Dette er i tråd med Finansdepartementets rundskriv «Bestemmelser om statlig gebyr- og avgiftsfinansiering» (R -112/15 punkt 3.1.2, nr. 2) der det går fram at: "satsene skal gjennomgås og om nødvendig oppdateres i tilknytning til den årlige budsjettprosessen."

Nærmere beregning av sektoravgifter og gebyrer for frekvenstillatelser for 2019 presenteres her.