Europeisk harmonisering

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vil harmonisere beregningen av kalkulatorisk rente i prisreguleringen av de norske ekommarkedene med føringene i EU-kommisjonens retningslinjer fra 6. november 2019. Retningslinjene har til hensikt å sikre at WACC blir beregnet på en konsistent måte i de ulike EØS-landene.

– Etter den europeiske harmoniseringen foreslår Nkom nå en felles WACC for fast- og mobilnett på 5,33 prosent, som da vil gjelde fra vedtakstidspunkt.  Det foreslåtte vedtaket vil erstatte gjeldende vedtak for kalkulatorisk rente på 8,3 prosent og 9,1 prosent for henholdsvis fastnett og mobilnett, forteller Inger Vollstad.

Nkom tar sikte på å fatte endelig vedtak i løpet av første kvartal 2022, etter notifisering hos ESA.

WACC benyttes i prisreguleringen av ekommarkedene

Nkom benytter WACC i prisreguleringen av markedene for elektronisk kommunikasjon i Norge. WACC står for Weighted Average Cost of Capital, og benyttes som kalkulatorisk rente. WACC uttrykker her hvilken avkastning på investert kapital som blir lagt til grunn i prisreguleringen. Størrelsen på WACC vil kunne påvirke eksempelvis kostnadsgrunnlaget for rapportering av regnskapsmessig skille og kostnadsregnskap.

Høringsfrist 17. desember

Nkom sender nå varselet på høring.
Fristen til å kommentere varselet er 17. desember 2021.

Kommentarer sendes til Nkom på firmapost@nkom.no