- De norske mobilnettene er blant de beste i verden. Teknologiutviklingen skjer imidlertid raskt og krever kontinuerlige oppgraderinger og investeringer for å opprettholde denne posisjonen. Utrullingen av 5G innebærer høyere hastigheter, økt kapasitet, lav forsinkelse og at mange enheter kan kobles opp samtidig. Dette betyr imidlertid også at det er behov for å oppgradere eksisterende basestasjoner og sette opp mange nye, og her ser vi at det offentlige blir en viktig medspiller uttaler Hans Jørgen Enger, leder av konkurranseavdelingen i Nkom.  

- Kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige virksomheter kan bidra til at denne utbyggingen skjer så effektivt som mulig, slik at både innbyggere og næringsliv får dra nytte av mulighetene teknologiutviklingen gir for effektivisering, forenkling, innovasjon og verdiskapning, sier Enger videre. 

Stor variasjon i behandling av søknader

Nkom har over tid fått henvendelser fra mobilnetteiere om at det kan være utfordrende å få tilgang til offentlige arealer for plassering av utstyr til mobil infrastruktur, og om stor variasjon i behandling av søknader om innplassering. I stortingsmeldingen «Vår digitale grunnmur» oppstiller regjeringen et mål om å bidra til en enhetlig praksis for tilgang til utplassering av mobil infrastruktur på offentlige bygg og grunn. 

Gjennom samtaler med mobilnetteiere, kommuner og fylkeskommuner har Nkom samlet erfaringer som danner grunnlag for anbefalingene som foreslås i høringsdokumentet. Nkom ber nå om innspill til hvordan veilederen bør innrettes for å være mest mulig relevant og anvendelig for brukerne, både det offentlige og den som søker om innplassering. 

Nkom ønsker innspill innen 1. juli

Høringsdokumentet inneholder konkrete spørsmål som Nkom ønsker svar på, i tillegg er det åpent for andre innspill som kan bidra til at veilederen blir mer effektivt og fyller sitt formål. Nkom inviterer også interessenter til å ta kontakt for et møte for å legge frem innspill dersom det er ønskelig. 

Nkom ber om innspill innen 1. juli 2022 til firmapost@nkom.no med kopi til Marit Mathisen (mma@nkom.no).