Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fattet 20. desember 2018 vedtak i bredbåndsmarkedene (grossistmarkedene for lokal og sentral tilgang til faste aksessnett, Marked 3a og 3b). Telenor ble utpekt som tilbyder med sterk markedsstilling i begge markeder og pålagt særskilte forpliktelser. Reguleringen viderefører på mange områder tidligere regulering av Telenor på bredbåndsområdet.

Telenor må fortsatt gi tilgang til sitt kobbernett for andre tilbydere av bredbåndstjenester. Denne tilgangsplikten har gjennom mange år vært viktig for konkurransen om å tilby bredbåndstjenester. Reguleringen pålegger også Telenor å gi tilgang til sitt fiberbaserte aksessnett.

Telenors beslutning om å legge ned kobbernettet var ikke kjent for Nkom da vedtakene i bredbåndsmarkedene ble fattet. I lys av Telenors beslutning ser Nkom behov for å vurdere om deler av gjeldende regulering i bredbåndsmarkedene bør endres. Nkom stiller i den forbindelse en rekke spørsmål til Telenor, bl.a. for å belyse hvordan overgangen til ny teknologi vil foregå og hvordan dette vil påvirke aktører som i dag benytter seg av tilgang til Telenors kobbernett.

Etter at Nkom har mottatt den etterspurte informasjon fra Telenor, vil Nkom eventuelt varsle endringer i reguleringen av bredbåndsmarkedene. Et slikt varsel vil sendes på nasjonal høring før eventuelle endringer i reguleringen vil bli vedtatt.